Centrum voor Arbeidsverhoudingen

ROP biedt minister Peper advies aan inzake ambtelijke status overheidspersoneel

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft donderdag 17 december 1998 de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dr. A. Peper, een advies aangeboden inzake de ambtelijke status van het overheidspersoneel.

De minister van BZK verzocht de ROP op 8 december 1997 hem te adviseren over het met betrekking tot de ambtelijke status te voeren beleid naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het toenmalige lid Zijlstra (PvdA). In deze op 11 november 1997 ingediende motie werd de regering verzocht na te gaan '(...) onder welke voorwaarden de ambtelijke status afgeschaft kan worden (...)'.

Het thans voorliggende ROP-advies is voorzien van een rapport dat een inventarisatie behelst van de verschillen tussen overheidspersoneel en werknemers in de marktsector. Per onderdeel is de huidige situatie weergegeven en de mogelijke consequenties indien de ambtelijke status wordt afgeschaft.
Nadere informatie: Th.H. Dragt (Secretaris), 070-3765711
mr W.P.M. Verberne (plv), 070-3765722
drs J.F.M. Akkerman (plv) 070-3765764

Deel: ' ROP adviseert Peper over status overheidspersoneel '
Lees ook