GroenLinks


De tijd is rijp voor meer sociale allianties buiten de coalitie om

GroenLinks roept de PvdA op om samen met CDA en vakbeweging sociale allianties te sluiten op concrete kwesties als armoedebestrijding, WAO en een dreigend tekort van 700 miljoen gulden bij de Sociale Zekerheid. Het gaat hier om drie urgente kwesties waarop de PvdA haar sociale pretenties kan waarmaken. Beste Ad: probeer de ergernis over de 'sociale bleekneus' van de VVD eens productief te maken.

Armoede

Eind vorig jaar lanceerden FNV, CNV, CDA en GroenLinks gezamelijk een plan voor de bestrijding van armoede. Jammer dat de PvdA daarbij ontbrak. CDA en CNV stapten over hun eigen schaduw heen. Zij zijn bereid een structurele verhoging van het sociaal-minimum te overwegen als een onlangs gevraagd SER-advies uitwijst dat het minimum ontoereikend is voor alle noodzakelijke uitgaven. Is de PvdA bereid tot een alliantie en haar verzet tegen een structurele verhoging op te geven als de SER tot zo'n conclusie komt? Het combineren van een structurele verhoging met een gerichte lastenverlichting voor laagbetaalde werknemers levert zelfs extra werk op. Zo bleek in het najaar uit CPB-doorrekeningen van de GroenLinks-tegenbegroting.

WAO

Willens en wetens laat de VVD een ingreep in duur en hoogte van WAO-uitkeringen boven de markt hangen. Aan die dreiging kan een eind komen als de PvdA bereid is tot een alliantie met vakbonden en partijen als CDA, GroenLinks (en mogelijk zelfs D66). Er dient dan voluit ingezet te worden op reïntegratie. Vooral in het eerste ziektejaar valt veel te winnen.
Genoemde organisaties en partijen hebben diverse concrete voorstellen gedaan. Hier kan één pakket uitkomen. Geef de Centra voor Werk en Inkomen hierin een prominente rol. Overweeg serieus om de geprivatiseerde Ziektewet gedeeltelijk terug te draaien. De praktijk wijst uit dat na de eerste 13 weken ziekte een zwaardere publieke inzet geboden is.


700 miljoen tekort bij Sociale Zaken

Door de hogere loonontwikkeling van ambtenaren stijgen de uitgaven voor de koppeling met 700 miljoen gulden. Zalm lijkt dit te willen financieren uit extra bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zo worden uitkeringsgerechtigden het slachtoffer van een weeffout in het Paarse motorblok. De weeffout van de te laag geraamde loonontwikkeling noopt tot een aanpassing van het uitgavenkader. Een werkelijk sociale partij neemt volop deel aan een alliantie die probeert op dit punt de Zalm-norm open te breken. De Partij van sterk en sociaal kan dan de vertolker zijn van een rechtvaardig verhaal.

Paul Rosenmöller

N.B. Uitgesproken in Zaal Zestien (Carre) te Tilburg op 20 februari
1999

Deel: ' Rosenmöller wil meer sociale allianties buiten coalitie om '
Lees ook