Gemeente Rotterdam

B en W-bericht 4 maart 2003

B en W-berichten geven de besluiten van de vergadering van het college van B en W weer. Bij veel besluiten die als formaliteiten zijn aan te merken, is alleen de essentie weergegeven, bij de meer nieuwswaardige besluiten worden ook de achtergronden van het besluit toegelicht.

Algemene Bestuurlijke Zaken

1. (28-2) Het College heeft de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) voor 2003 een subsidie van 244.000 toegekend voor toegangsTV voor migranten. Verder heeft het College besloten in 2003 een éénmalige bijdrage te verstrekken aan de Gezamenlijke Hindoestaanse Toegangsradio-omroepen.
2. (04-03) Vanaf april bezoekt het College elke maand een project in de stad dat te maken heeft met één van de vijf prioriteiten uit het collegeprogramma Een nieuw elan, en zo gaan we dat doen.

De bezoeken zijn één van de manieren voor het college om gezamenlijk op een persoonlijke manier kennis te nemen van resultaten, knelpunten en signalen. Door het afleggen van collectieve werkbezoeken houden B en W feeling met de stad, kunnen zij signalen oppakken en tonen zij betrokkenheid voor wat leeft onder de Rotterdammers.

3. (04-03)Het College heeft kennisgenomen van het reisverslag van wethouder J. van der Tak naar Oslo van 11 t/m 13 september 2002 4. (04-03) Het college van B en W heeft besloten het voorstel voor verantwoording over de voortgang van de collegeprioriteiten ter behandeling aan te bieden aan de raad. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de motie tussentijdse afrekenbaarheid.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
1. (21-02) Het College heeft besloten een brief aan Gedeputeerde Staten te sturen met een nadere onderbouwing voor een bezwaarschrift tegen de afwijzing door de staatssecretaris van VROM op een verzoek om een reservering uit het knelpuntbudget sanering industrielawaai. Het gaat om kosten van verplaatsing van bedrijven vanuit de Maashaven Noordzijde (Hanno) en uit het Vierhaven/Merwehavengebied. De bedrijven zijn al verplaatst. De claim bij VROM bedraagt 17,7 mln euro. Dat is tweederde van de verplaatsingskosten.
2. (04-03) Het College heeft besloten het contract met de Stichting Trees for Travel niet te verlengen. De gemeente Rotterdam heeft zich in de overeenkomst met de Stichting verplicht vliegtax af te dragen voor dienstvluchten van bestuur en medewerkers, die hebben plaatsgevonden in de jaren 2000, 2001 en 2002. De overeenkomst resulteert in een jaarlijkse afdracht aan de Stichting van ongeveer 17.500 euro. Met de vliegtax wordt geïnvesteerd in de aanplant en het behoud van duurzame bossystemen ter compensatie van CO2 uitstoot als gevolg van de gemaakte vluchten. Hoewel het doel van de vliegtax sympathiek is, brengt de uitvoering in verhouding tot de afdracht te veel administratieve lasten met zich mee. Overigens investeert Rotterdam tot 2010 al jaarlijks 226.890 euro in de aanplant van bos ter compensatie van de CO2 uitstoot. 3. (04-03) B en W hebben het beleidskader en het uitvoeringsprogramma van het Verkeer- en Vervoersplan Rotterdam (VVPR) vastgesteld en het plan vrijgegeven voor inspraak. Het Verkeer- en Vervoersplan beschrijft de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende 10 à15 jaar en vervangt de beleidsnota Verkeer en Vervoer die in 1993 door de gemeenteraad werd vastgesteld.
4. (04-03) Het College stelt de Gemeenteraad voor om het ontwerp-bestemmingsplan RandstadRail I ter inzage te leggen. Vrijwel alle opmerkingen die in de loop van het ontwerpproces zijn gemaakt, zijn in het uiteindelijke ontwerp verwerkt. 5. (04-03) Het college van B en W heeft besloten tot de uitgifte van grond aan BEMOG Projectontwikkeling B.V. voor een woongebouw van 212 woningen en 978 m2 BVO bedrijfsruimte op een perceel grond van ca. 13.413 m2 op de locatie Maashaven Noordzijde in Katendrecht. 6. (04-03) Het college van B en W heeft besloten tot het laten ontwerpen van het bestemmingsplan "Oosterflank, woonwijk", een conserverend gedetailleerd bestemmingsplan, waarbij de bestemming woondoeleinden nader wordt uitgewerkt. De huidige bewoners hebben namelijk behoefte aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden om hun woning uit te breiden. Daarnaast worden in het toekomstige bestemmingsplan drie ontwikkelingslocaties aan de Hoofdweg opgenomen die zijn bestemd voor wonen. Omdat de ontwikkelingen nog niet zijn uitgekristalliseerd is gekozen voor een nog uit te werken bestemming. De bewoners en andere betrokkenen kunnen hierover nog inspreken.
7. (04-03) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden aan de Groene Kruisweg om de bouw van een woontoren van 85 meter hoog en een parkeergarage mogelijk te maken. Het plan wordt opgenomen in het momenteel in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Maasranden" dat in 2003 in procedure wordt gebracht. Naar verwachting zal deze procedure niet zijn afgerond voordat het geldende voorbereidingsbesluit afloopt. Daarom is een nieuw voorbereidingsbesluit nodig.
8. (04-03) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden in het plangebied Jaffa aan de Heer Hugostraat. Het voorbereidingsbesluit is nodig om een winkel met daarboven vier woonlagen te realiseren.
9. (04-03) Het college van B en W heeft besloten om aan de stichting Durban-Rotterdam Housing Project in haar functie van Agent toestemming te verlenen om voor een bepaalde periode, die begint met terugwerkende kracht op 1 juli 2002 en eindigt op uiterlijk 1 juli 2006, uitstel van betaling van rente te verlenen op de lening die verstrekt is aan First Metro Housing Corporation (FM) te Durban. De gemeente Rotterdam stimuleert, samen met Rotterdamse corporaties, de ontwikkeling van woningcorporaties en sociale volkshuisvesting in Durban. Rotterdam heeft sinds 1997 een formele stedenband met de gemeente Durban.
10. (04-03) Het college van B en W heeft besloten tot het afgeven van een machtiging voor het binnentreden van een woning aan de Mathenesserdijk 226 A te Rotterdam.

Sociale en Culturele Zaken
1. (28-02) B en W hebben besloten per 1 januari 2004 te stoppen met de subsidiëring van migrantenomroepen. In plaats van subsidiëring wordt een zgn. inkoopmodel ontwikkeld waarbij de gemeente zendtijd bij migranten-omroepen koopt die ze zelf invult met gemeentelijke informatie. Het College heeft ook besloten de Rotterdam Post, het gemeentelijk informatieblad voor Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse Rotterdammers, over te dragen aan een instelling die de krant optimaal kan exploiteren. Verder heeft het College het hoofd afdeling Communicatie opgedragen prestatieafspraken te maken met de intermediaire kaders van migranten bij het informeren van migranten, met name over de vijf collegeprioriteiten. 2. (04-03) Het College heeft besloten de Rotterdamse Kunststichting een eenmalige subsidie van maximaal 22.000, - te verlenen voor een bijdrage aan de Stichting Designprijs Rotterdam.

Sociaal Economische Zaken
1. (28-02) De gemeenteraad heeft op 13 februari in meerderheid steun betuigd aan het voornemen van het college van B en W om het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam om te vormen tot een overheids-NV en bij motie op spoed en besluitvorming voor de zomer aangedrongen. In aansluiting daarop hebben B en W nu het principebesluit tot verzelfstandiging genomen. Het havenbedrijf krijgt de opdracht de noodzakelijke definitieve besluiten voor te bereiden. Tegelijk met de oprichting van Havenbedrijf Rotterdam NV wil het College overgaan tot oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens NV.
2. (04-03) Het College stelt de gemeenteraad voor de heer dr. A.C. Zijderveld te benoemen tot voorzitter van de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad.
3. (04-03) Het college van B en W heeft ingestemd met het jaarverslag en de evaluatie van de Stedelijke Werkgroep Dagindeling. 4. (4-3) Het College stemt in met uitvoering van het Plan van Aanpak voor revitalisering van het Entrepotgebied op de Kop van Zuid voor in totaal maximaal 1,7 mln euro, waarbij OBR, deelgemeente Feijenoord, verhuurders, beheerders en bedrijven nauw samenwerken.

Naar aanleiding van de snel verslechterende situatie rond winkels en bedrijven in het Entrepotgebied hebben bovengenoemde partijen gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. De commissie Economie, Haven en Milieu is daar in juli en oktober 2002 reeds over geïnformeerd Betrokken partijen hebben nu nog aan aantal aanvullende maatregelen voorgesteld met betrekking tot beheer van het openbaar gebied. Het totale plan van aanpak is aan het College voorgelegd. Overigens is de uitvoering in juli 2002 deels al van start gegaan. Hoofddoel van het plan van aanpak is het Entrepotgebied via publiek-private samenwerking binnen drie jaar weer te herontwikkelen als een attractief publieks- en verblijfsgebied waar publieksfuncties weer op eigen kracht en kwaliteit kunnen functioneren.
Het plan van aanpak omvat deelprojecten als: individuele ondersteuning voor zittende ondernemers, verbouwing van entrepotgebouw De Vijf Werelddelen, verbetering van het beheer van het openbaar gebied, visieontwikkeling in een denktank, promotie van het gebied en fysieke verbetering van het openbaar gebied. Looptijd van het plan van aanpak is 3 jaar: tot juli 2005. Financiën

1. (04-03) Het college van B en W heeft conform de adviezen van directeur Gemeentebelastingen besloten op beroepschriften tegen beschikkingen op verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
2. (04-03) Het college van B en W zal de gemeenteraad een voorstel voorleggen voor een herijking van het deelgemeentefonds. Het gaat daarbij o.a. om het decentraliseren van sportaccommodaties naar deelgemeenten waardoor deelgemeenten de belangrijkste bestuurlijke opdrachtgever worden van Sport en Recreatie. 3. (04-03) Het college van B en W heeft in overleg met de deelgemeenten en betrokken diensten besloten om een heldere procedure af te spreken voor de aanleg van extra kwaliteit in de buitenruimte. Hiermee wordt geregeld dat er vooraf overeenstemming is tussen centraal en decentraal bestuur over de te realiseren ambitie en de hiermee gemoeide kosten. Ook is een berekeningssystematiek afgesproken om een eventuele extra bijdrage voor beheer en onderhoud te kunnen vaststellen. 4. (04-03) Het college van B en W heeft de managementcontracten voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het GBR en SAO/SAG vastgesteld. Deze contracten vloeien voort uit het collegeprogramma en dienen voor een goede en heldere aansturing van de gemeentelijke diensten.

Juridische Zaken
1. (04-03) Het College heeft besloten tot het instellen van beroep bij de sector bestuursrechtspraak van de rechtbank Rotterdam tegen twee besluiten van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarbij de bezwaren van het college, gericht tegen twee subsidiebesluiten, ongegrond zijn verklaard.

Deel: ' Rotterdam B en W-bericht 4 maart 2003 '
Lees ook