Gemeente Rotterdam

B en W-bericht 25 februari 2003

B en W-berichten geven de besluiten van de vergadering van het college van B en W weer. Bij veel besluiten die als formaliteiten zijn aan te merken, is alleen de essentie weergegeven, bij de meer nieuwswaardige besluiten worden ook de achtergronden van het besluit toegelicht. De aanduiding (21-02) voor een bericht geeft aan dat dit punt in de vergadering van 21 februari is behandeld.

Algemene Bestuurlijke Zaken

1. Wethouder van Sluis brengt op 13 maart een bezoek aan Frankfurt als bestuurlijke representant voor gasten van de Rotterdam Port Promotion Council.
2. De leden van de parlementen van lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) vergaderen van 5 tot en met 9 juli aanstaande in de Doelen in Rotterdam. Ter gelegenheid van het OVSE-Assemblee biedt het college de deelnemers op 7 juli een ontvangst en diner aan in de Laurenskerk. 3. Het College heeft ingestemd met een reis van de burgemeester aan Hamburg en Bremen op 25 en 26 maart aanstaande. In het kader van de rederslunch die de Rotterdam Port Promotion Council organiseert zal de burgemeester als gastheer optreden. Verder bezoekt hij zijn collega's in Hamburg en Bremen en voert hij gesprekken met op Rotterdam georiënteerde bedrijven.
4. Het College heeft de jaarrapportage vastgesteld waarin verslag wordt gedaan van de handhavingsactiviteiten in 2002 van brandweer, dS+V en DCMR Milieudienst Rijnmond. Uit het verslag blijkt dat een intensivering en professionalisering heeft plaatsgevonden in de samenwerking tussen de betrokken diensten.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
1. (21-02) Het College heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot verlenging met een jaar van het voorkeursrecht voor het plangebied Rotterdam Centraal Station. Gronden waarop het voorkeursrecht van toepassing is, dienen als de eigenaar wil verkopen eerst aan de gemeente te (koop) te worden aangeboden. Gezien de plannen rond het CS is het van groot belang dat het voorkeursrecht gevestigd blijft.
2. (21-02) Op grond van artikel 73 van de verordening op de deelgemeenten heeft het College, in het kader van het stedelijk belang van de tijdige aanleg van de Carnisselandelijn, besloten de bevoegdheid tot bomenkap en de noodzakelijke besluitvorming in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de deelgemeente Feijenoord in te trekken. Op korte termijn wordt een bijeenkomst georganiseerd met de indieners van bezwaren tegen de kapvergunning om te pogen tot een vergelijk te komen.
3. Het College gaat een bruikleenovereenkomst aan met de Stichting Sint Franciscus Gasthuis voor een terrein dat de gemeente gaat gebruiken als bouwstraat. De bouwstraat ontsluit een bouwterrein voor de aanleg van RandstadRail.
4. Het college van B en W heeft besloten het concept Schapsplan Recreatieschap Rottemeren 2003-2008 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Het plan past op hoofdlijnen binnen de Rotterdamse beleidskaders voor recreatie en groen. 5. Het College heeft de Ontwerpnota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland in concept vastgesteld. De ontwerpnota wordt nu 4 weken ter inzage gelegd om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun mening over de ontwerpnota te geven. Na het verwerken van eventuele bedenkingen zal het Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland definitief worden vastgesteld. Het nieuwe beleid opent enerzijds mogelijkheden voor goedkopere saneringsstrategieën terwijl anderzijds de strenge bodemgebruikswaarden voor immobiele verontreiniging kostenverhogend kunnen gaan werken. 6. Het College heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Mathenesserlaan 321, het oude pand van het Zilveren Kruis. Het Albeda college heeft een verzoek om vrijstelling ingediend voor de verbouw en wijziging van het gebruik van het pand van kantoor naar onderwijsinstelling. Voor de locatie geldt echter het bestemmingsplan Middelland met als bestemming kantoren. Het plan is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan. Omdat het verlenen van een vrijstelling niet mogelijk is, is een procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening noodzakelijk om het gewenst gebruik te realiseren. Omdat het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, is ook een voorbereidingsbesluit nodig.
7. Het College heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Dillenburgstraat. Op dit terrein, omsloten door de Dillenburgstraat, de Zinkerstraat en de Nijverheidsstraat, zou nieuwbouw moeten worden gerealiseerd. De bebouwing aan de Feijenoordkade blijft in stand. Op het binnenterrein komt een parkeerhof in een bouwlaag; een gebouwde parkeervoorziening die een onlosmakelijk deel van de nieuwbouw is. 8. Het College heeft besloten de Raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Kameraarstraat, aan de noordzijde van de Beverwaard in de strook tussen de Benedenrijweg en Beverwaardseweg. Het ligt in de bedoeling om ter plaatse vijf grotere woningen te bouwen. 9. Het College heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Noorder Kerkedijk (vlg. nrs. 28-35). Dit voorbereidingsbesluit moet de bouw mogelijk maken van een appartementencomplex op de hoek met de Groene tuin met 45 appartementen en 9 eengezinswoningen. In de kelder komt een parkeergarage. Op de begane grond is een commerciële ruimte ontworpen.

Sociale en Culturele Zaken
1. Het College heeft besloten tot het instellen van rechtsvordering tot een bedrag van 13.220 voor het verhalen van bijstandskosten. 2. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor verouderde regelgeving van de dienst SoZaWe te actualiseren. Daartoe wordt voorgesteld enkele oude verordeningen in te trekken. Daarnaast zal de verordening toeslagen en verlagingen Algemene bijstandswet opnieuw integraal moeten worden vastgesteld. Een en ander gebeurt in het kader van de actie "Rommeldam revisited", die inhoudt dat de regelgevingbestanden van de Rotterdamse diensten worden geactualiseerd en geschoond.

Sociaal Economische Zaken
1. Het College heeft schriftelijk gereageerd op de aanbevelingen uit een rapport van 14 maart 2002 van de Raad voor de Transportveiligheid. Het rapport bevat onder meer aanbevelingen voor de ontwikkeling van nieuw materieel en aanbevelingen voor de procedures voor het hervatten van het metroverkeer na een ongeval. De RET heeft de aanbevelingen overgenomen.
2. Het college van B en W heeft kennisgenomen van een overzicht van verschillende onderzoeken naar kwaliteit van internetsites. Uit al deze onderzoeken blijkt dat www.rotterdam.nl als één van de beste websites wordt beoordeeld. Twee keer is de site genomineerd als beste overheidssite en in één onderzoek kwam de site zelfs als beste gemeentesite naar voren.

Personeel en Organisatie
1. Het college van B en W heeft het Ambtenarenreglement aangepast op basis van afspraken uit het Lokaal Arbeidsvoorwaardenakkoord 2002-2003. Het gaat daarbij om een uitbreiding van de mogelijkheid van verlofsparen. Belangrijkste randvoorwaarde hierbij is dat bij een volledige betrekking minimaal 103,2 vakantie-uren overblijven na aftrek van verkoop of sparen van uren.

Financiën
1. Het college van B en W heeft conform de adviezen van de directeur Gemeentebelastingen Rotterdam besloten op een aantal beroepschriften tegen beschikkingen op verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Bestuursdienst Algemeen
1. Het college van B en W heeft besloten om voor de voorgenomen verzelfstandiging van de Bestuursacademie Randstad een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van 394.989. In samenhang daarmee wordt aan de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Holland.

Juridische Zaken
1. Het college van B en W heeft besloten om conform het advies van de planschadecommissie een schadevergoeding op grond van artikel 49 van de wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen.

Deel: ' Rotterdam B&W berichten '
Lees ook