Gemeente Rotterdam


Brommers vanaf 15 december verplicht op de rijbaan

Brommers moeten vanaf 15 december verplicht op de rijbaan rijden. Wethouder Herman van den Muijsenberg (Verkeer en Vervoer) wil voor een aantal wegvakken een uitzondering op deze verplichting maken: daar waar het overig verkeer op de weg gemiddeld harder rijdt dan 50 km, als er een parallel rijbaan aanwezig is, bij relatief veel vrachtverkeer, op wegen met een grote kans op filevorming en op complexe kruispunten en in tunnels. De raadscommissie VVSR bespreekt op woensdag 29 september het voorstel.

Met de nieuwe verkeersregel wil de rijksoverheid het aantal ongevallen met bromfietsers verminderen. Praktijkonderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geeft aan dat na invoering het aantal ongevallen met bromfietsers halveert. Dit wordt met name bereikt op kruispunten waar bromfietsers en andere weggebruikers na invoering van de regel 'bromfiets op de rijbaan' elkaar eerder opmerken en beter zien. Een grootscheepse voorlichtingscampagne van rijk en gemeente Rotterdam moet de maatregel bij het, met name jonge, publiek bekend maken.

Uitzonderingssituaties
Op basis van de door de wethouder voorgestelde uitzonderingscriteria is het wegennet van Rotterdam doorgelicht. Zo zal in het gehele havengebied de bromfiets gewoon op het fietspad blijven. In het centrum wordt geadviseerd op twee routes de brommer niet toe te staan op de gewone weg te rijden, namelijk de tunneltraverse en de route Drooglever via de Westzeedijk, Maasboulevard tot de Van Rijckevorselweg. Verder geldt dit ook voor het Hofplein en de tunneltjes in het Weena en onder het Churchillplein.

Om de bromfietsers veilig van fietspad naar de gewone weg en andersom te leiden, zijn zogenoemde doorsteekjes en invoegstrookjes nodig. Hiervoor heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een subsidie toegezegd van 870.000 gulden.
Omdat de doorsteekjes en invoegstrookjes niet overal zonder meer inpasbaar zijn wordt geadviseerd om voorlopig tot medio 2000 ook op de wegvakken in het centrum Erasmusbrug, Schiedamsedijk, Coolsingel; de route Rochussenstraat, Westblaak, Blaak, Van Walsumweg; en op de Willemsbrug en de Verlengde Willemsbrug de brommer niet op de gewone weg toe te laten.

De voorgenomen maatregelen voor het centrum zullen ter advies voorgelegd worden aan de Centrum Adviesraad. In de deelgemeenten wordt binnenkort door de deelgemeenteraden besloten over welke wegvakken de brommer niet op de rijbaan zal worden toegelaten.

Duurzaam Veilig
Onder de noemer Duurzaam Veilig wil de rijksoverheid ook nog andere verkeersmaatregelen doorvoeren, zoals onder meer de uitbreiding van 30 km-gebieden en de verandering van de voorrangsregels zodat al het verkeer, inclusief langzaam verkeer, van rechts voorrang heeft. Daarbij zal ook naar de specifieke voorrangssituatie in Rotterdam (weinig voorrangskruisingen en - wegen) worden gekeken. Het totale pakket aan maatregelen `Duurzaam Veilig' zal eind van dit jaar aan de commissie VVSR worden voorgelegd en eind 2000 worden ingevoerd.

Deel: ' Rotterdam bespreekt voorstel brommers op de rijbaan '
Lees ook