Gemeente Rotterdam


College kiest voor geboord Statenwegtracé met station in Noord

Het College van B. en W. van Rotterdam stelt voor om RandstadRail via het korte geboorde Statenwegtracé te laten lopen. Het College hecht eraan dat bij het uitwerken van dit tracé de bewoners en bedrijven nadrukkelijk te betrekken bij het ontwerp en de exacte locatie van het nieuw te bouwen metrostation in de omgeving van de Stadhoudersweg/Statenweg. Om eventuele overlast na ingebruikneming tegen te gaan, zal een veiligheids-effectrapportage opgesteld moeten worden en tussen buurt, gemeente, politie en vervoersexploitant een beheerconvenant worden gesloten. Ook een economische schaderegeling voor eventuele gederfde inkomsten bij bedrijven tijdens de bouw van het station moet, in overleg met betrokkenen en de Kamer van Koophandel, geregeld zijn vóórdat de aanleg van RandstadRail in Rotterdam begint. De raadscommissies Verkeer en Vervoer/ Grondzaken en Ruimtelijke Ordening hebben op 13 oktober jl. in meerderheid positief geadviseerd over het geboorde Statenwegtracé en het metrostation. Op een openbare avondvergadering van 28 oktober (vanaf 20.00 uur) neemt de Gemeenteraad een definitief besluit over de Rotterdamse voorkeur.

Verantwoordelijk wethouder Herman van den Muijsenberg: "De afgelopen weken hebben de bewoners en winkeliers meerdere malen hun onrust uitgesproken over het te bouwen station in de Statenweg. Ik vind dat het onze verantwoordelijkheid als gemeentebestuur is hiernaar te luisteren en we zullen proberen deze onrust weg te nemen. Er moet nog een aantal zaken uitgewerkt worden. Niet alleen in de Deelgemeente Noord, maar ook voor de situatie in Hillegersberg-Schiebroek waar ook enkele punten nog nadere studie behoeven. Na het uiteindelijke tracébesluit van de Minister moeten wij dit met voortvarendheid oppakken."

Verdere procedure
Het besluit van de gemeente zal in de Stadsregio Rotterdam besproken worden, waarna de Regioraad een standpunt inneemt en dit inbrengt in de Stuurgroep RandstadRail. Deze Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stadsregio Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland, legt in november 1999 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een voorstel voor over het RandstadRailtracé tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. De Minister beslist uiteindelijk ook na de marktpartijen gehoord te hebben over het totale tracé.

RandstadRail
RandstadRail is hoogwaardig openbaar vervoer en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de centra van Rotterdam en Den Haag, vanuit de VINEX-lokaties in het gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. De verwachting is dat, indien RandstadRail gekoppeld wordt aan het Rotterdamse metronet, dagelijks bijna 35.000 reizigers (in totaal 68.000 in- en uitstappers) gebruik zullen maken van dit vervoersmiddel. Herman van den Muijsenberg: "Het is zowel voor de leefbaarheid als ook voor het economisch bereikbaar houden van stad en regio absoluut noodzakelijk te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer." Voor de aanleg van het Statenwegtracé hoeft niet gesloopt te worden en kan onder bestaande infrastructuur worden geboord. Het College kiest voor de variant die in de omgeving van Sint Franciscus aansluit op de bestaande Hofpleinlijn. De kosten van dit tracé bedragen 765 miljoen gulden. In 2004 kan de lijn in gebruik gesteld worden, zodat dan een directe fysieke koppeling met het metronet zal worden gerealiseerd.

Verdere studies
Het College is van mening dat in de komende tijd studies verricht dienen te worden naar de structuur van het wenselijke en mogelijke Rotterdamse openbaar vervoernetwerk en naar de verkeerskundige en stedenbouwkundige inrichting van het gebied rond het Sint Franciscusziekenhuis. In de laatste genoemde studie dienen onder meer aan de orde te komen de wijze waarop RandstadRail de Kleiweg kruist, de mogelijkheid van een westelijke uitgang van de RET-remise en de mogelijkheid van een P+R-locatie.

Deel: ' Rotterdam kiest geboord Statenwegtracé met station in Noord '
Lees ook