Gemeente Rotterdam


Kredietvoorstel dynamisch verkeersmanagement

(22-2) Het College van B. en W. stelt de raad voor om een krediet van fl. 4,2 miljoen beschikbaar te stellen voor dynamisch verkeersmanagement. Doelstelling van dynamisch verkeersmanagement is op basis van de verkeerssituatie (congestie, evenementen, afzettingen) het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden met name door gebruik te maken van digitale routepanelen en verkeerslichten. Hiermee kan bestaande weginfrastructuur beter benut worden en ondanks de groei van het autoverkeer de bereikbaarheid van centrum worden vergroot. Momenteel zijn vijf projecten op het gebied van dynamisch verkeers-management in Rotterdam in voorbereiding.

Als eerste deelproject bestaat uit de realisatie van een Verkeersmanagementsysteem Rotterdam(VMR): een centrale databank die gebruik maakt van onder meer detectielussen bij verkeerslichten en videodetectie. De informatie wordt in dit VMR geanalyseerd en doorgegeven aan routepanelen en verschillende media (radio, internet, teletekst). Ook van andere wegbeheerders, zoals de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, zal het VMR gegevens aangeleverd krijgen.
Het tweede project betreft de realisatie van een Dynamisch Route-informatie paneel (DRIP) op de Stadionweg, dat informatie moet gaan verstrekken over de route over de Erasmusbrug en in een later stadium de Maastunnel. Dit paneel maakt onderdeel uit van een systeem, genaamd Bistro, van DRIP's op de Vaanweg en Maasbruggen. De koppeling van het systeem met Rijkswaterstaat is het derde project, terwijl de DRIP'S op het Giessenplein, Reeweg en Vaanweg, die ingezet worden voor de mogelijke congestie op de Rotterdamse ring, het vierde project zijn. Ten slotte worden op P+R locaties en op de ring nieuwe route- en informatiepanelen aangelegd.

De investeringen van alle projecten bedragen
in totaal fl. 17 miljoen en wordt door Rijkswaterstaat, Stadsregio en de gemeente gefinancierd De gemeenteraad zal op 23 maart het kredietvoorstel bespreken.

Deel: ' Rotterdam kredietvoorstel dynamisch verkeersmanagement '
Lees ook