Gemeente Rotterdam

Rotterdam presenteert solide begroting 2002
Accent op veiligheidsbeleid

Het College van Burgemeester en Wethouder wil in 2002 onverminderd prioriteit geven aan de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. In de ontwerp begroting 2002 is voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid en andere beleidsintensiveringen structureel 50 miljoen Euro gereserveerd. "Met deze begrotingsvoorstellen bereiken we een mooi evenwicht tussen een solide financiële basis en de nieuwe beleidsintensiveringen, met name het thema Veiligheid. We ronden deze raadsperiode op een gedegen wijze af door het nu 'schoon opleveren' van de financiën en de bedrijfsvoering", aldus wethouder Korthuis (o.a. Financiën)
Het College legt met de voorstellen een goed fundament voor het stedelijk welzijn in de komende periode, zowel inhoudelijk als financieel. Veel belang hecht het College aan de versterking van de gemeentelijke en deelgemeentelijke bedrijfsvoering. Daarnaast bevatten de begrotingsvoorstellen een pakket maatregelen dat de leefkwaliteit en de sociale, fysieke en economische structuur van Rotterdam verder versterkt.
Tarieven
De gemeentelijke tarieven zullen, overeenkomstig het collegeprogramma, worden verhoogd met de gemeentelijke trend van ongeveer 4 procent. Hierbij is rekening gehouden met de inflatie in 2001, die aanmerkelijk hoger is uitgekomen dan de trendmatige aanpassing van de tarieven in 2001.

Financiële kaders

Het College is van mening dat de raadsperiode met deze begroting 'schoon' wordt opgeleverd. De begroting is sluitend en structurele lasten worden gedekt door structurele baten, financiële knelpunten zijn opgelost, het weerstandvermogen van de gemeente is op peil gebracht en de uitvoeringsorganisatie is adequaat toegerust.

Integraal Veiligheidsbeleid

De gemeentelijke bijdrage voor het veiligheidsbeleid bedraagt de komende jaren 6 miljoen euro. Dit geld is bestemd voor stedelijke thema's (drugs&overlast, jeugd&veiligheid en aanpak van geweld) en op de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. Daarnaast zijn in vrijwel alle beleidssectoren projecten in uitvoering genomen die ook bijdragen aan de hoofddoelstelling "het vergroten van de veiligheid in de stad en het terugdringen van de onveiligheidsgevoelens van de burgers". Daarbij hoort ook de opbouw en de versterking van het stadstoezicht. Er is een systematisch en structureel veiligheidsbeleid nodig waarin de directe betrokkenheid van de burgers is verankerd, aldus het College.

Overige beleidsintensiveringen

Naast het veiligheidsbeleid stelt het College geld beschikbaar voor onder meer de volgende projecten:

* Schuldhulpverlening

* Vrijwilligerswerk

* Preventieve jeugdtandverzorging

* Verzetsmuseum

* Imagocampagne Rotterdam

Deel: ' Rotterdam legt accent op veiligheidsbeleid in begroting 2002 '
Lees ook