Gemeente Rotterdam

Veiligheidsenquete onder 11.000 Rotterdammers

Rotterdammers voelen zich iets veiliger

Het aantal onveilige wijken in Rotterdam is in 2001 afgenomen van veertien naar acht. Dat blijkt uit de Veiligheidsindex dat vandaag door burgemeester Opstelten en wethouder de Faria is gepresenteerd.De index, die voor het eerst verschijnt, kent een schaalverdeling van 0 (onveilig) tot 5 (veilig) en is gebaseerd op een enquête onder 11.000 Rotterdammers en een analyse van de feitelijke
(criminaliteits)cijfers. In de index zijn gegevens over bijvoorbeeld geweld, diefstal, drugsoverlast, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en buurttevredenheid meegewogen. De Veiligheidsindex is één van de actiepunten uit het Vijfjarenactieprogramma Veilig.

Meer aangiften en meldingen
De eerste veiligheidsindex betreft de jaren 1999, 2000 en 2001. De uitkomsten zijn te beschouwen als een nulmeting. Het ijkpunt voor de index is het jaar 1999. Rotterdam scoort in dat jaar een 2,50 voor de veiligheid. Een jaar later is dat 2,59 en in 2001 bedraagt de score 2,69. Al is de score dan iets hoger dan in het `slechte' jaar 1999, het aantal aangiften en meldingen neemt toe. Dat kan veroorzaakt zijn door een werkelijke stijging van het aantal feiten of door een toename van de aangiftebereidheid.

Minder onveilige wijken
In de index zijn de wijken in vijf categorieën ingedeeld, van onveilig tot veilig. In de categorie onveilig vallen de wijken Cool, Oude Westen, Stadsdriehoek, Zuidplein, Spangen, Tussendijken, Hillesluis en Tarwewijk. In 1999 ging het nog om veertien onveilige wijken. De Deelgemeente Delfshaven blijft op veel fronten het grootste probleemgebied van de stad. Toch oordeelt de bevolking positiever dan in 1999.

Geweld, diefstal, drugsoverlast
In de index staan onder meer gegevens over geweld, diefstal en drugsoverlast. Op het gebied van geweld laat de index een lichte verbetering zien. Het aantal meldingen van bedreiging en mishandeling is echter toegenomen. Eén op de tien Rotterdammers vindt dat geweld vaak voorkomt in de eigen buurt. Maatregelen tegen geweld bestaan onder meer uit aanpak op maat van de -veelal jeugdige of verslaafde- daders, extra verlichting op enge plekken, cameratoezicht en extra toezicht door de politie.

Meeste meldingen in stadscentrum
Op het gebied van diefstal was in 2000 sprake van een verslechtering ten opzichte van 1999. Inmiddels oordeelt de bevolking positiever. Het aantal aangiften en meldingen stijgt echter. Zo'n 40% van alle aangiften heeft betrekking op diefstal uit auto's. De meeste aangiften komen uit het stadscentrum waar Rotterdammers of mensen van buiten de stad die het centrum bezoeken slachtoffer van diefstal worden. Ook in vrijwel alle deelgemeenten neemt het aantal aangiften en meldingen toe. De dadergerichte aanpak van verslaafden, jongeren en Antillianen draagt bij aan een vermindering van diefstal, omdat diefstal vooral door deze groepen gepleegd wordt.

Drugsoverlast verplaatst
De score in 2001 op het gebied van drugsoverlast staat op hetzelfde hoge niveau als in 1999. In 2000 was er nog sprake een lichte verbetering. Toch oordeelt de bevolking positiever. De negatieve score hangt nauw samen met de toenemende aangiften en meldingen. De deelgemeente Delfshaven en het stadscentrum hebben het meest te lijden onder drugsoverlast. De bewoners van deze deelgemeente zijn echter steeds positiever. Uit de index blijkt ook een toename van drugsoverlast in andere deelgemeenten. Dit kan wijzen op een verplaatsing van het probleem. Alle betrokken partijen pakken een veelheid aan problemen gezamenlijk aan.

Gezamenlijke aanpak problemen
Voorbeelden zijn het voor langere tijd opsluiten van "draaideurcriminelen", het bestrijden van concentraties van drugsoverlast, het aanpakken van dealers, runners en eigenaren van overlastgevende panden, het inzetten van extra capaciteit van politie en de dienst Stadstoezicht (350 veiligheidsassistenten extra) in sterk overlastgevende gebieden en een persoonsgerichte aanpak van zorgmijdende en overlastgevende verslaafden (700 mensen). Inmiddels zijn er 169 verslaafden ingegaan op een hulpaanbod, zitten openstaande straffen uit of zijn opgenomen in een psychiatrische inrichting. In de Bas Jungeriusstraat en Strevelsweg zijn 992 panden bezocht met als resultaat o.a. de aanpak van 110 illegale verblijfsinrichtingen, de sluiting van zes dealpanden en vijf horecagelegenheden.

Deel: ' Rotterdammers voelen zich iets veiliger '
Lees ook