ChristenUnie


Experiment met leven onaanvaardbaar! Zaterdag 28 December 2002 - 14:16

De ChristenUnie noemt de berichten over de geboorte van een gekloonde baby alarmerend. Hoewel wetenschappers twijfelen aan de betrouwbaarheid van de berichten, waren de berichten voor de ChristenUnie voldoende aanleiding om vandaag schriftelijke vragen te stellen aan de minister van VWS. Bij reproductief kloneren heeft een kind geen twee ouders meer, maar slechts één ouder en is genetisch helemaal aan deze ouder gelijk. Het gaat om een experiment met het leven zèlf. Hier wordt afgerekend met de geslachtelijke voortplanting en ingegrepen in de erfelijke structuur. Dat is onaanvaardbaar, aldus André Rouvoet.

Rouvoet verbaast zich erover dat het nieuws zo weinig losmaakt: Bij iedereen in onze samenleving zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen, maar zeker bij de christenen en bij de kerken. Iedereen ziet de gevaren, maar het mag niet zo zijn dat de nieuwsgierigheid het wint van de huiver.

De wetenschappers Antonori uit Italië en Boisselier van de Raeliansekte uit Amerika proberen beiden de eerste gekloonde mens aan de wereld te presenteren. Ondanks een Europees verbod op reproductief kloneren. Rouvoet wil van de minister van VWS weten welke maatregelen de Europese Unie neemt tegen landen die dit verbod aan hun laars lappen. Er wordt inmiddels al jarenlang gesproken over een mondiaal verbod op reproductief kloneren. Rouvoet vraagt de minister er op aan te dringen dat er nu zo snel mogelijk een VN-verdrag komt, waarin een mondiaal verbod wordt vastgelegd. Hij wil dat de minister onderzoekt in hoeverre zon verbod kan leiden tot maatregelen, zoals economische sancties, tegen landen die het verbod negeren.

Schriftelijke vragen van het lid Rouvoet aan de minister van VWS


1. Hebt u kennis genomen van de claim van de Amerikaanse Raelian-sekte dat de eerste gekloonde mens is geboren? (1)


2. Hoe verhoudt dit bericht, en eerdere vergelijkbare claims van de Italiaanse arts Antonori, zich met het verbod op reproductief kloneren zoals dat in het aanvullend protocol op het Europese Verdrag dienaangaande is neergelegd?


3. Wat onderneemt de regering in Europees en mondiaal verband om deze ontwikkelingen aan de kaak te stellen en daadwerkelijk tegen te gaan?


4. Bent u bereid deze ontwikkelingen in Europees en VN-verband met kracht
aan de orde te stellen opdat het mondiale verbod op reproductief kloneren
waarover al vele jaren wordt gesproken nu eindelijk op korte termijn tot
stand wordt gebracht en effectief kan worden gemaakt?


5. Welke maatregelen kunnen worden genomen om landen die dit verbod ontduiken te er toe te brengen dit verdrag alsnog te ondertekenen dan wel te handhaven? Is hier te denken aan economische sancties?


6. Bent u bereid te onderzoeken in hoeverre het verbod op kloneren - ook in internationaal opzicht - in strafrechtelijke zin kan worden vastgelegd?

(1) diverse media, vrijdag 27 december 2002


---

Deel: ' Rouvoet verbaasd over lauwe reactie op kloon-baby '
Lees ook