RPF

RPF-fractie steunt afblazen Noordtak
Kabinet stapsgewijs op terugtocht
(24 september 1999)

De RPF-fractie vindt het van voortschrijdend inzicht getuigen dat het kabinet afziet van de Noordtak van de Betuwelijn. De stapsgewijze terugtocht van het kabinet kan dan ook op de instemming van de RPF-fractie rekenen.

Wat de RPF betreft, mag overigens de hele Betuwelijn vervallen en in ieder geval de Zuidtak. Twintig grote containerschepen kunnen de hele capaciteit van de Betuweroute overnemen. Zolang het kabinet zo ver niet is, is de RPF er blij mee dat het kabinet nu keuzes maakt die Kamerlid Dick Stellingwerf de minister in september vorig jaar via schriftelijke vragen al voorhield.

De RPF stelde de minister toen voor de Noord- en Zuidtak te laten vervallen en wees er verder op dat het Verdrag van Warnemunde niet verplicht tot de aanleg van de Noord- en Zuidtak. Met een financiële injectie vanuit Nederland zouden de problemen rond het spoor bij de Duitse stad Emmerich opgelost kunnen worden. Als Nederland Duitsland financieel steunt met de omleiding van het spoor om Emmerich heen, zal de capaciteit van de hoofdtak enorm kunnen toenemen. Deze financiële injectie is te vergelijken met de steun van 1 miljard gulden die België kreeg voor de aanleg van de HSL-Zuid.

De RPF stelde in september vorig jaar ook al voor dat het laten vervallen van de Noord- en Zuidtak niet tot grotere overlast op het bestaande spoor mag leiden. Daarom bepleitte de RPF maatregelen om het goederenvervoer op het bestaande spoor in te perken.

De RPF vindt dat er snel over het kabinetsbesluit moet worden gedebatteerd. Het kabinet is het aan de burgerij verplicht duidelijkheid te verschaffen. Er is immers grote onrust ontstaan.

De slechtst denkbare uitkomst van het debat over de Betuwelijn zou zijn wanneer én de Noord- en Zuidtak én de hoofdtak toch worden aangelegd, omdat de coalitie de koppeling tussen hoofd- en zijtakken uiteindelijk niet wil loslaten.

De RPF zal het vervallen van de Noordtak in ieder geval van harte steunen.


Deel: ' RPF-fractie steunt afblazen Noordtak '
Lees ook