Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

28-01-2003
De week van B&W

Rubriek "de week van B&W" gaat weer van start
Na een onderbreking van twee jaar is besloten voortaan weer wekelijks de meest in het oog springende besluiten van het college van B&W te publiceren. Hieronder volgt een aantal van die besluiten uit de B&W vergadering van 28 januari 2003.

Horecacontrole door afdeling Brandpreventie
Medewerkers van de afdeling Brandpreventie hebben in het weekeinde van 18/19 januari jl. controles gehouden bij diverse horecaondernemingen. Er zijn 23 ondernemingen gecontroleerd (waarvan 6 in Edam en 17 in Volendam). Slechts in één geval zijn onregelmatigheden geconstateerd. In de overige situaties was er - op enkele aspecten van ondergeschikt belang na - sprake van het correct naleven van de voorschriften van de gebruiksvergunningen.
Deze controles vinden met grote regelmaat plaats; hiervoor namelijk ten tijde van Kerstmis en de jaarwisseling.

Verkeerssituatie Schoolstraat
Door de gemeenteraad is reeds geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeerssituatie in de Schoolstraat, voor met name de kinderen van de nieuwe school in het Boelenspark. Omdat het advies van de Fietsersbond toen nog ontbrak heeft de gemeenteraad gevraagd, zodra dit advies beschikbaar zou zijn, dit te behandelen in de commissie O.W./verkeer en vervoer.
Het ontvangen advies wordt op 10 februari a.s. in deze commissie besproken, evenals enkele suggesties van de fractie van Groen Links. Het college stelt de commissie voor de huidige, aan de gemeenteraad voorgestelde, verkeersmaatregelen te handhaven. Deze maatregelen zijn het aanleggen van een verhoogde kruising ter hoogte van de Wilgenlaan, het instellen van eenrichtingverkeer vanuit de richting van de Julianaweg en het aanleggen van fietsstroken met een versmalde rijbaan.

Nazorgnotitie
De Commissie Financiële Afwikkeling II, onder voorzitterschap van de heer Van Lith de Jeude, heeft een aantal regelingen voorgesteld waarin vooral geprobeerd wordt om in de materiële sfeer tegemoetkoming te bieden aan getroffenen van de Nieuwjaarsbrand. Hiernaast zal het gemeentebestuur voor deze grote groep op tal van terreinen beleid moeten ontwikkelen hoe rekening te houden met de speciale aandacht die aan deze groep moet worden besteed.
In de concept Notitie Nazorg Edam-Volendam is hierover een eerste gedachte geformuleerd. Het college heeft hiermee ingestemd. In de notitie staan conclusies en aanbevelingen opgenomen voor het te voeren beleid t.b.v. de groep getroffenen en hun naasten. De notitie wordt om advies toegezonden aan de BSNV en ligt vanaf 4 februari a.s. gedurende twee weken voor een ieder ter inzage in het stadskantoor. Daarna zal het college de notitie en het ontvangen commentaar ter vaststelling toezenden aan de commissies en de gemeenteraad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rubriek 'de week van B&W' gaat weer van start in Edam '
Lees ook