Ruim 10.000 huishoudens gedupeerd door budgettekort geluidsanering


NAARDEN, 20171207 -- Omdat de kosten van geluidsanering langs (spoor)wegen veel hoger uitkomen dan het gereserveerde budget, wil het Ministerie van I&M impliciet de geluidnormen met 5 dB verhogen. Dit raakt met name huishoudens langs rijkswegen. Daarvan wordt ruim 60% niet langer gesaneerd. Zij houden dag in, dag uit het lawaai ter sterkte van een stofzuiger.

De geluidsanering langs rijkswegen en spoorwegen wordt aangepakt in het MeerJarenProgramma Geluidsanering (MJPG). Het gaat om ca. 13.000 objecten langs rijkswegen en 29.000 langs spoorwegen. Via een wijziging van de Wet Milieubeheer wil het Ministerie de prioritering en classificatie van de saneringsgevallen aanpassen om ruim €700 miljoen te besparen[i] [ii]. De wijziging zoals voorgesteld leidt impliciet tot een verhoging van de geluidsnorm van 65 dB naar 70 dB. Dit is haast een verviervoudiging van de grenswaarde voor verkeerslawaai. Ook het door Rijkswaterstaat ingeschakelde adviesbureau DBvision vraagt zich af of dit wel maatschappelijk aanvaardbaar is.

Ongezond
Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidhinder in Nederland. Naar schatting 5% van de huishoudens wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveaus (> 65 dB). Langdurige blootstelling kan, naast welzijnsachtige effecten als hinder en slaapverstoring, ook ziektes veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat dit de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten vergroot. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan geluid kan leiden tot cognitieve effecten zoals verminderde leesvaardigheid bij schoolkinderen. Uit recent Duits onderzoek blijkt dat vijfjarigen die wonen in een omgeving met veel verkeersgeluid al drie maanden achterlopen in hun ontwikkeling.[iii]

Rechtsongelijkheid
De wettelijke voorkeurswaarde voor geluid is 48 dB, de maximale ontheffingswaarde voor buiten stedelijk gebied is 53 dB voor nieuwe woningen bij een bestaande weg en 58 dB voor bestaande woningen bij aanleg van een weg. Voor bestaande wegsituaties, zoals de A1 bij het Naarderbos, gelden veel hogere geluidproductieplafonds, tot boven 70 dB. Door de verhoging van de grenswaarde worden dit soort locaties niet of nauwelijks meer gesaneerd. Extra wrang is dat er wel honderden miljoenen worden geïnvesteerd in ecoducten, waarvan het nut nooit is aangetoond.[iv]

[i] Kamerbrief Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG), I&M, sept. 2016

[ii] Internetconsultatie Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer houdende een maximaal budget voor het meerjarenprogramma geluidsanering

[iii] RIVM onderzoekt invloed van lawaai op kinderen, Parool

[iv] Dure dierenbruggen, NRC


Deel: ' Ruim 10.000 huishoudens gedupeerd door budgettekort geluidsanering '
Lees ook