PERSBERICHT

Arnhem, 30 maart 2000

Ruim 13% winstgroei voor arcadis in 1999
Goede vooruitzichten voor 2000

ARCADIS heeft in 1999 een netto resultaat behaald van EUR 17,6 miljoen, een stijging met 13,4% ten opzichte van het resultaat vóór buitengewone lasten over het jaar 1998 (EUR 15,5 miljoen). Na buitengewoon resultaat bedroeg de winststijging 28,1% ten opzichte van 1998, toen sprake was van een bijzondere last. Per aandeel bedroeg de netto winst EUR 0,90 ten opzichte van EUR 0,81 vóór en EUR 0,72 na buitengewoon resultaat in 1998.

Het dividendvoorstel bedraagt EUR 0,33 per aandeel ten opzichte van EUR 0,30 over 1998. Net als vorig jaar wordt aandeelhouders een keuzedividend geboden.

In bijna alle voor ARCADIS belangrijke markten groeit de vraag naar ingenieurs- en adviesdiensten. Vooral in Nederland, de Verenigde Staten, Spanje en België - bij elkaar goed voor 80% van de omzet - was de markt gunstig door de aanhoudende economische groei. In Duitsland zijn tekenen van herstel merkbaar. De donorgefinancierde markt in de ontwikkelingslanden bleef in 1999 bijzonder competitief.

ARCADIS realiseerde in 1999 EUR 655,5 miljoen aan bedrijfsopbrengsten, een stijging met 13,3%. In 1999 werd 43% van de omzet gerealiseerd in Nederland, 23% in overig Europa, 26% in de Verenigde Staten en 8% in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De eigen productie of bruto toegevoegde waarde liet een stijging zien van 12% tot EUR 459,8 miljoen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg in 1999 EUR 27,8 miljoen, een stijging van 2,5% ten opzichte van de EUR 27,2 miljoen van 1998. Aan de groei werd bijgedragen door de Nederlandse, Amerikaanse en Belgische activiteiten en door de overname van Giffels in de Verenigde Staten. Versnelde integratie van activiteiten in Duitsland en aanpassingen binnen ARCADIS Euroconsult hadden een drukkend effect op het bedrijfsresultaat.

Het gemiddeld aantal medewerkers nam toe van 6635 tot 7217. Ultimo december 1999 bedroeg het aantal medewerkers 7711.

Acquisities en samenwerking

In de Verenigde Staten werd met ingang van het 4e kwartaal 1999 het ingenieursbedrijf Giffels overgenomen, dat is gespecialiseerd in diensten voor de industrie. Deze onderneming met 500 medewerkers versterkt onze positie in de Verenigde Staten en geeft een belangrijke impuls aan de dienstverlening voor industriële klanten, zowel in Amerika als daarbuiten.

In Brazilië werd de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst met Logos omgezet in een meerderheidsbelang. Hiermee krijgt ARCADIS toegang tot de grootste, snelgroeiende markt van Latijns-Amerika. ARCADIS Logos heeft 250 medewerkers.

In Spanje werd via onze dochteronderneming een 70% belang verworven in het bedrijf Acinco, een onderneming die e-business en internet-diensten aanbiedt.

In Frankrijk werd een nieuwe overeenkomst gesloten inzake ons 35%-belang in Antea, waardoor aanwezigheid wordt gecontinueerd en financiële risico's tot het verleden behoren.

In Duitsland werden in het laatste kwartaal van 1999 de belangen in dochterondernemingen tot 100% uitgebreid teneinde versnelde integratie van activiteiten te bewerkstelligen. Dit leidt tot aanzienlijke kosten- en synergievoordelen en speelt in op de daar geldende marktomstandigheden.

In Nederland werd begin 1999 het resterende 35%-belang in ARCADIS Euroconsult overgenomen. Inmiddels zijn in dit onderdeel aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van een betere aansluiting bij de ARCADIS strategie.

Marktontwikkelingen

ARCADIS is actief in een viertal marktsegmenten: infrastructuur, milieu, gebouwen en vastgoedinformatie & telecommunicatie.

Infrastructuur was in 1999 de belangrijkste markt voor ARCADIS en was goed voor 38% van de totaalomzet. Het hoge investeringsvolume in zowel de aanleg van nieuwe als de aanpassing en verbetering van bestaande infrastructuur in voor ARCADIS belangrijke landen, leidde tot een groei van 16%. Een deel van de omzetgroei zit in publiek-private samenwerkingsverbanden, waar veel nieuwe kansen liggen. In Nederland is ARCADIS volop betrokken bij de omvangrijke investeringen in rail-infraprojecten.

Ook in de milieumarkt werd in 1999 een belangrijke omzetstijging bereikt. Dit segment leverde in 1999 26% van de totale omzet. De groei van 14% is ten dele afkomstig van milieu-effectrapportages gekoppeld aan grote infrastructuurprojecten. Daarnaast hebben ondernemingen door de gunstige economische ontwikkeling meer financiële ruimte voor het opruimen van in het verleden veroorzaakte vervuilingen.

In de markt voor gebouwen was sprake van een lichte omzetdaling. Het aandeel in de totaalomzet bedroeg 16%. De belangrijkste oorzaak voor de daling is de stagnerende bouwmarkt in Duitsland. Dit kon onvoldoende gecompenseerd worden door toename in andere landen, hoewel daar de gunstige economie zorgt voor een aantrekkelijk investeringsniveau in kantoren, fabrieksgebouwen en andere bedrijfspanden. Door de aanpassingen in Duitsland en de acquisitie van Giffels in de Verenigde Staten zijn de vooruitzichten in dit segment duidelijk verbeterd.

Uit het segment vastgoedinformatie & telecommunicatie kwam 15% van de totaalomzet in 1999. De groei in dit segment bedroeg 25%. In Nederland is ARCADIS sterk in vastgoedinformatie, zoals het verzamelen van allerlei gegevens over woningen, kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen, onder andere in het kader van de hertaxaties ten behoeve van de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken). Combinatie hiervan met geografische informatiesystemen biedt kansen voor nieuwe e-business producten. In telecommunicatie werden gedurende het verslagjaar in Brazilië de eerste opdrachten verworven terwijl met name in Spanje en België een sterke groei in dit segment werd gerealiseerd.

Enkele projecten

In 1999 werkte ARCADIS in de verschillende marktsegmenten o.a. aan:

Infrastructuur

Hogesnelheidslijnen Zuid en Oost en de Betuwelijn; grootschalige infrastructuurprojecten waar ARCADIS expertise levert op tal van gebieden;

Structuurplan voor de provincie Oost-Vlaanderen, België;

Hogesnelheidslijn van Keulen naar Frankfurt (meerjarig project);

Aanleg van een efficiënte hoogwaardige drinkwatervoorziening voor de Louisville Water Company in de Amerikaanse staat Kentucky;

Geavanceerd verkeersmanagementsysteem voor het departement van transport in Cobb County in Georgia, Verenigde Staten;

Enkele grote binnenstedelijke projecten, gericht op verbetering van leefomstandigheden in arme wijken van São Paulo en Rio de Janeiro, Brazilië;

Milieu

De milieu-effect-rapportage voor de Hanzelijn, de geplande spoorverbinding van Lelystad, via Kampen naar Zwolle en het noorden van Nederland;

Contracten voor milieudienstverlening met Ford, General Motors en hun primaire toeleveranciers in het Verenigd Koninkrijk;

Onderzoek, ontwerp, constructie en projectmanagement voor de grootste vuilstortplaats van Polen in Wroclaw;

Sanering van bedrijfslocaties voor de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed Martin;

Gebouwen

Bouw van het nieuwe stadion van Roda JC, waar ARCADIS bouwtechniek en het projectmanagement verzorgt;

Renovatie van een steriele productiestraat van een groot pharmaceutisch concern in België;

Herbouw c.q. renovatie van het Olympia Stadion in Berlijn. Opdracht verworven begin 2000, investeringsvolume ruim EUR 255 miljoen;

Ontwerp van het nieuwe station Bijlmer bij Amsterdam;

Vastgoedinformatie en telecommunicatie

Opbouw van een kadastraal gegevensbestand ten behoeve van de Libanese overheid, in het kader van het daar gevoerde moderniseringsbeleid;

Software-ontwikkeling ten behoeve van een calamiteitenplan voor de Duitse kustlijn, inclusief geografisch informatiesysteem, digitale kaarten en een internetmodule;

Bouw van mobiele telecommunicatie-netwerken in Brazilië;

Marktintroductie van het softwarepakket GIS-WOZ(TM), waarin vastgoeddata worden gekoppeld aan geografische informatie systemen.

Vooruitzichten

De gunstige omstandigheden in de belangrijkste markten waar ARCADIS actief is, zullen naar verwachting in het jaar 2000 voortduren. In Nederland zorgen de investeringen in grote

infrastructuurprojecten als de HSL-Zuid en Betuwelijn voor een forse toename van het werkvolume. Ook in de Verenigde Staten is infrastructuur door sterke toename van de overheidsbudgetten een belangrijke groeimarkt. De aanhoudende economische groei in grote delen van West-Europa en de Verenigde Staten heeft tot gevolg dat bedrijfsinvesteringen toenemen, zowel in bedrijfsgebouwen en
-terreinen als in het aanpakken van milieuproblemen vanuit het verleden. Met haar internationale netwerk is ARCADIS uitstekend gepositioneerd om hiervan te profiteren. Hoewel in Duitsland het economisch herstel zich aankondigt, wordt nog geen groei verwacht in de voor ons relevante markten. Door de in 1999 getroffen maatregelen zullen de resultaten van minder goed renderende onderdelen in 2000 belangrijk verbeteren, hetgeen een positief effect heeft op zowel bedrijfsresultaat als netto winst.

De verdere uitbreiding van de onderneming, in geografisch opzicht en door versterking van de portfolio, blijft een kernpunt in onze strategie. Verdere uitbouw van onze activiteiten in de Verenigde Staten blijft een belangrijke prioriteit, evenals versterking van onze activiteiten op het gebied van telecommunicatie.

Onze groeidoelstelling voor omzet en resultaat is 10%. Realisering van deze doelstelling is mede afhankelijk van het kunnen uitvoeren van acquisities die passen binnen onze strategische doelstellingen. Wij verwachten, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, onze groeidoelstelling van 10% in 2000 te realiseren.

ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Het werkgebied van de onderneming heeft altijd en overal ter wereld te maken met de verbetering van de woon- en werkomgeving. ARCADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan 100 landen. Opgericht in 1888 behoort ARCADIS thans met circa 8000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.

Deel: ' Ruim 13 procent winstgroei voor Arcadis in 1999 '
Lees ook