Gemeente Groningen

10
OKT
18.54

Persbericht

Ruim 16 miljoen euro voor nieuw beleid in gemeentebegroting 2002 09-10-2001

Burgemeester en wethouders van Groningen presenteerden vandaag de gemeentebegroting voor 2002. Het is de laatste begroting van deze collegeperiode. In de begroting is ruimte vrijgemaakt voor ruim 16 miljoen euro aan investeringen in nieuw beleid. Niet eerder kon de gemeente zon fors bedrag voor nieuw beleid uittrekken.

Groningen kan volgend jaar uitgaan van een sluitende begroting. Tegenover 836 miljoen euro (f 1.843 miljard) aan inkomsten staat hetzelfde bedrag aan uitgaven. Het geld voor nieuw beleid is voor 5,9 miljoen euro structureel (het bedrag is jaarlijks beschikbaar) en 10,2 miljoen euro incidenteel (eenmalig beschikbaar).

Het college wil vooral investeren in de doelen uit de 1999 gepresenteerde Stadsvisie. Het gaat dan om versterken van werkgelegenheid, het versterken van de concurrentiepositie van de stad, het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, het versterken van de stedelijke woonmilieus, het verbeteren van de leefomgeving en leefbaarheid, het vergroten van de bereikbaarheid van de stad, het versterken van de sociale structuur, grotere veiligheid en het aanpakken van kwetsbare wijken. De belangrijkste voorstellen voor nieuw beleid zijn:

Bevorderen uitstroom
De gemeentelijke diensten SOZAWE en DSW Stadspark gaan volgend jaar samenwerken bij het aanbieden van gesubsidieerde arbeid. In het kader van de sluitende aanpak voor langdurig werklozen is een project op De Kring gestart om bewoners van het woonwagencentrum een arbeidsperspectief te bieden. Hiervoor trekt Groningen volgend jaar eenmalig 150 duizend euro extra uit. Aansluitend op Groningen op de Ladder komt er een opleidingstraject voor uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen beginnen. Hiervoor komt structureel 45 duizend euro beschikbaar.

Sociaal culturele activiteiten
Er zijn meer en betere sociaal-culturele accommodaties nodig. Groningen gaat daarom het beheer van de accommodaties structureel versterken (228 duizend euro) en stelt volgend jaar geld beschikbaar voor een uitbreiding van de sociaal-culturele activiteiten (134 duizend euro). Daarnaast zal er nog 204 duizend euro structureel beschikbaar komen voor het opzetten van extra activiteiten voor kwetsbare groepen. Verder zet de gemeente bewonersondersteuning op in de hele stad. Dit gaat eenmalig 227 duizend euro kosten. De Openbare Bibliotheek werkt aan een groot project ICT voor maatschappelijke doeleinden. Hiervoor is eenmalig 561 duizend euro beschikbaar.

Toeristische koepel
Om de concurrentiepositie van de stad te verbeteren zal Groningen ook in 2002 weer flink gaan investeren in de ontwikkeling van bedrijventerreinen (280 duizend euro voor Europapark en oude Helpmancentrale). Om het toerisme een extra impuls te geven krijgt Groningen een koepelorganisatie voor promotie en toerisme: hiervoor stelt de gemeente eenmalig 300 duizend euro beschikbaar. De start van de Giro dItalia volgend voorjaar biedt Groningen unieke kansen. In totaal heeft de gemeente zon 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor culturele activiteiten en voor de extra kosten die gemeentelijke diensten moeten maken om het evenement in goede banen te leiden. Om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken investeert de gemeente 83 duizend euro in een verbeterprogramma voor de binnenstad.

Doorstroming ringwegen
De gemeente maakt structureel 42 duizend euro vrij om maatregelen te kunnen nemen om de doorstroming op de ringwegen te verbeteren. Groningen gaat tevens extra investeren in transferia aan de rand van de stad. Met de regionale partners heeft Groningen afgesproken een gemeentelijk transferiafonds op te richten. Daarin stort de gemeente in 2002 eenmalig een bedrag van 450 duizend euro.

Verbeteren sportaccommodaties
Op het terrein van een gezonde leefomgeving willen B&W investeren in kwaliteitsverbetering van sportaccommodaties. De kwaliteit van de gemeentelijke sportaccommodaties is zorgwekkend. Groningen investeert daarom eenmalig 90 duizend euro en structureel 250 duizend euro

Techniekimpuls onderwijs
De gemeente trekt eenmalig 68 duizend euro uit voor het project Techniekimpuls Onderwijs; een project om het imago van het technisch onderwijs te verbeteren. Verder investeert de gemeente 90 duizend euro structureel in het verbeteren van leertrajecten voor allochtone leerlingen. Het budget voor ontwikkeling van Vensterscholen gaat structureel met 57 duizend euro omhoog.

Veiligheid
Het college reserveert voor 2002 675 duizend euro voor acties die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissies Oosting en Alders. Het geld is bestemd voor extra personele inzet en speciale werkbudgetten bij de Milieudienst, Hulpverleningsdienst en de Dienst Ruimtelijke ordening. Een gemeentelijke werkgroep onderzoekt momenteel de gevolgen voor de gemeente. Er volgt nog een definitief voorstel.

Investeren in de wijken
De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat er jaarlijks minimaal 1100 woningen in de stad zullen worden gebouwd. Het college streeft zelfs naar 1350 woningen per jaar om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen. Er komen volgend jaar voorstellen voor nieuwe bouwlocaties. Volgend jaar gaat Groningen ook de kwaliteit van het wonen op het water verbeteren. Hiervoor komt per jaar 88 duizend euro beschikbaar.
Voor het opknappen van het centrum van Lewenborg komt vanaf volgend jaar structureel een bijdrage van 123 duizend euro beschikbaar. Voor het aanpakken van de overige winkelcentra trekt Groningen eenmalig 1,35 miljoen euro uit. Ook de wijkvernieuwingsprojecten worden voortgezet. Aan de hand van de wensen van huidige en nieuwe bewoners ontwikkelt de gemeente kwaliteitsprogrammas voor de verschillende wijken.

De gemeente investeert 200 duizend euro in de opzet van een Vliegend schoonmaakteam. Dit team zal vooral zwerfvuil in de winkelcentra in de verschillende wijken verwijderen. Groningen gaat het groen in de stad systematisch verbeteren met behulp van een Groen Uitvoeringsplan. Voor volgend jaar wordt eenmalig 1 miljoen euro vrijgemaakt voor onder andere de Eelderbaan in Vinkhuizen, het Sterrebos en het project Westrand. Voor de verbetering van het recreatiegebied Kardinge komt 68 duizend euro per jaar beschikbaar. De nieuwe school in de wijk Gravenburg wordt een modelschool op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik (extra kosten 188 duizend euro).

Cultuur
Voor het Museum voor mens, natuur en wetenschap wil het college in 2002 eenmalig 113 duizend euro en structureel 341 duizend euro vrijmaken. In de Puddingfabriek (het voormalige gemeentearchief) kunnen in de toekomst allerlei initiatieven op het gebied van nieuwe media een plaats vinden. Met een eenmalige bijdrage in de verbouwing van 135 duizend euro wil Groningen de accommodatie betaalbaar houden voor jonge mediakunstenaars. B&W stellen verder voor eenmalig 114 duizend euro te investeren in het Filmcentrum Poelestraat.

De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2002 op 8 november a.s.

Deel: ' Ruim 16 miljoen euro voor nieuw beleid Groningen '
Lees ook