Ministerie van Binnenlandse Zaken


BZK/LNV: ruim 19.000 meldingen voor schadevergoeding wateroverlast

27 januari 1999
Voor een vergoeding van de schade als gevolg van de wateroverlast in het najaar van 1998 hebben zich de afgelopen maanden ruim 19.000 gedupeerden bij de uitvoeringsorganisatie LASER gemeld. De meldingstermijnen van de verschillende schaderegelingen zijn nu gesloten.
Op 13 en 14 september 1998 werden het zuidwesten en het zuiden van Nederland getroffen door extreme regenval. Op 27 en 26 oktober zorgde extreme regenval opnieuw voor wateroverlast, nu in het noorden en noordoosten van Nederland. Om de gedupeerden financieel tegemoet te komen, besloot het kabinet in beide gevallen de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) in werking te laten treden voor de getroffen gebieden. LASER voert deze wet uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor agrarische bedrijven buiten de WTS-gebieden stelde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Regeling oogstschade 1998 vast.
WTS Zuidwest Nederland
Uit de gebieden in het zuidwesten en zuiden van het land die door de extreme regenval in september schade hebben opgelopen, zijn 8200 meldingen binnengekomen van agrarische bedrijven (5500 meldingen), andere bedrijven (700), particulieren (1450) en overheden en rechtspersonen (550). Volgens een voorlopige raming zal voor ongeveer 450 miljoen gulden aan tegemoetkomingen worden uitgekeerd.
Inmiddels zijn voor ruim 3600 aanvragen voorschotten toegekend, waarmee een bedrag van circa 100 miljoen is gemoeid. De definitieve beschikking voor agrarische bedrijven, een aantal andere bedrijven en overheden wordt binnen 13 weken na de tweede taxatie gegeven, mits LASER alle noodzakelijke bescheiden - zoals accountantsverklaringen en nota's - heeft ontvangen. Op dit moment zijn veel aanvragen niet compleet doordat gedupeerden de gevraagde informatie nog niet hebben toegestuurd.
De eindbeschikkingen voor particulieren en het grootste deel van de niet-agrarische bedrijven worden begin februari verstuurd, waarna uitbetaling van de tegemoetkoming volgt.
WTS Noord- en Noordoost-Nederland
Uit de gebieden in het noorden en noordoosten van het land die schade hebben opgelopen door de extreme regenval in oktober, zijn 8100 meldingen binnengekomen van agrarische bedrijven (6000 meldingen), overige bedrijven (500), particulieren (1000) en overheden en andere rechtspersonen (600).
Volgens een voorlopige schatting zal met de tegemoetkomingen in de schade ook hier zon 450 à 500 miljoen gulden gemoeid zijn. Met de taxaties van de schade bij agrarische bedrijven is begin januari gestart. Inmiddels zijn ruim 1.500 bedrijven door de ruim honderd taxateurs bezocht.
De taxaties van de schade bij particulieren en overige bedrijven zijn nagenoeg afgerond. Met de uitbetaling van de voorschotten aan agrariërs moet worden gewacht tot de regeling door de Europese Commissie is goedgekeurd.
Regeling oogstschade 1998
Er zijn ruim 3000 meldingen voor de Regeling oogstschade 1998 binnengekomen van agrarische bedrijven buiten de WTS-gebieden. Hoeveel de oogstschaderegeling de overheid gaat kosten is nog niet te zeggen.
Inmiddels is gestart met de taxaties van de schades. Na melding van schade ontvangt de gedupeerde een bevestiging van LASER. Vervolgens gaat een schade-expert namens LASER bij de gedupeerde langs. Deze schade-expert taxeert de schade, waarna de gedupeerde de aanvraag voor een tegemoetkoming bij LASER indient. Na beoordeling beslist LASER of en in welke mate de schade wordt vergoed. De aanvrager ontvangt een beschikking en een toelichting. Uitbetaling vindt hierna binnen enkele weken plaats; de maximale betalingstermijn is 13 weken na ontvangst van de aanvraag. LASER heeft al in september een speciaal telefoonnummer geopend: 0800-0526. Informatie over alle regelingen is ook te vinden op Internet: www.minlnv.nl/regelingen/.

Relevante links:
Ministerie van LNV - LASER

Deel: ' Ruim 19.000 meldingen voor schadevergoeding wateroverlast '
Lees ook