Provincie Groningen

Groningen, 8 mei 2002 Persbericht nr.86

Ruim 19 miljoen euro aan voorstellen nieuw beleid

Gedeputeerde Staten stellen Voorjaarsnota 2002 vast

In de Voorjaarsnota 2002 doen GS voor ruim 19 miljoen euro aan voorstellen voor nieuw beleid voor de periode 2002-2006. Het college heeft er zoveel mogelijk voor gekozen de voorstellen nieuw beleid niet verder te laten lopen dan t/m 2003 om de beleidsruimte voor een nieuw college zo min mogelijk te beperken.
De begrotingsruimte in de periode 2002-2006 is naar verwachting aanzienlijk groter dan in de Beleidsbegroting 2002 werd verwacht. Voor het jaar 2002 gaat het om een begrotingsruimte van 6,34 miljoen euro ten opzichte van 2,82 miljoen euro in de begroting. De extra ruimte wordt met name veroorzaakt door een hogere uitkering uit het provinciefonds, lagere kapitaallasten en hogere opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting.

Nieuw beleid 2002-2006

De voorstellen voor nieuw beleid zijn tot stand gekomen door een uitwerking van accenten uit de beleidsbegroting (41,8%), het inspelen op actuele ontwikkelingen (10,7 % bijvoorbeeld risicobeleid, dualisme en de statenverkiezingen) en overige beleidsvoornemens (47,5%). De voorstellen zijn verdeeld in de thema's:


Ondernemend Groningen

927.500


Wonen


1.195.900Karakteristiek Groningen

184.000


Bereikbaar Groningen


1.152.600Schoon/veilig Groningen

3.725.800


Gebiedsgericht


1.695.500Welzijn, cultuur, sociaal beleid


1.850.000Bestuur


1.954.800Interne organisatie


6.612.900


Financile dekking beleidsvoornemens

De voorstellen nieuw beleid uit deze Voorjaarsnota worden bekostigd uit het flexibel budget, de sectorale kredieten en de reserve Cofinanciering Economische en Sociale Infrastructuur (CESI). Het flexibel budget is in 2003 niet toereikend om alle voorstellen uit de Voorjaarsnota te dekken. Daarom wordt een bedrag van 2.738.000, dat voor 2002 nog niet is ingevuld, doorgeschoven naar 2003. Hierdoor is er voor het in 2003 aantredende college weer ruimte voor de dan te maken nieuwe beleidskeuzes.

Noot aan de pers: een nadere toelichting op de voorstellen nieuw beleid treft u aan de Voorjaarsnota 2002, deze kunt u bestellen bij de afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164160. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr.
3164075.


Deel: ' Ruim 19 miljoen aan voorstellen nieuw beleid Groningen '
Lees ook