Provincie Groningen

Groningen, 11 juni 2002 Persbericht nr. 107

Ruim 27 miljoen voor het Landelijk Gebied

In de provincie Groningen wordt in 2002 in totaal voor 27 miljoen Euro geinvesteerd in het landelijk gebied. Het geld wordt besteed aan landinrichtingsprojecten, grondaankopen, waterbeheersing, milieubeleid en argrarisch natuurbeheer. De zogenaamde prestatieafspraaak waarin dit is vastgelegd, is ondertekend door gedeputeerde Rita G. Jansen en Piet Dijkstra, accountmanager van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

In landinrichtingsprojecten worden in samenhang doelstellingen op het gebied van landbouw, water, natuur en recreatie-beleid uitgevoerd. Er zijn in onze provincie 15 landinrichtingsprojecten waarvoor ruim 13 miljoen Euro beschikbaar is. Meerstad is nog in voorbereiding. Landinrichting moet mede vorm geven aan natuur, recreatie en water in Meerstad.

Voor grondaankopen is een budget van 6,9 miljoen beschikbaar. Hiermee koopt DLG grond om onder andere natuur maar ook recreatieve paden en ruilingen met de landbouw te realiseren.

Een ander voorbeeld van een project in het kader van de presatieafspraak behelst de verbetering van de waterbeheersing in het landinrichtingsproject Haren in opdracht van de landinrichtingscommissie. Begin 2002 hebben Gedeputeerde Staten de planuitwerking Hunzedal vastgesteld. Hierin staat geschreven hoe de natuurgebieden moeten worden ingericht. Om de waterbeheersing voor landbouw en natuur aan te passen wordt dit jaar een gemaal gebouwd: het gemaal Onnerpolder.

Op het gebied van milieubeleid zal dit jaar in de gebieden Sauwerd, Pekela's en Oude Veenkolonien een contract worden ondertekend over vervuilde sloten. In de vijftiger- en zestiger jaren zijn veel sloten gedempt met verontreinigd materiaal om grotere landbouwpercelen te creëren. Deze vervuiling heeft vooral de herinrichting Oude Veenkoloniën enkele jaren gestagneerd. De nieuwe eigenaar bij een kavelruil wil immers niet opdraaien voor de vervuiling die jaren geleden veroorzaakt is. landbouwers willen dan ook door middel van de overeenkomst gevrijwaard worden voor deze kosten.

Voor agrarisch natuurbeheer worden subsidies verleend. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld in bepaalde gebieden (beheersgebieden) subsidie krijgen voor beheer van natuur op hun landbouwgronden. Zij maken op ruim 2800 ha. gebruik van deze beheerssubsidie. Voor ruim 900 ha. loopt dit jaar het contract af. Landbouwers kunnen de contracten omzetten via het Programma Beheer, het nieuwe subsidiestelsel van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. DLG controleert of de landbouwers de gewenste resultaten behalen om het natuurbeleid te realiseren.

Er wordt in de provincie Groningen voor in totaal 27 miljoen Euro in het landelijk gebied geinvesteerd. Dit geld komt van de Europese Unie, het rijk, de provincie Groningen, gemeenten, waterschappen en particulieren.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Ruim 27 miljoen voor het Landelijk Gebied in Groningen '
Lees ook