Gemeente Etten-Leur

Breedtesport kan van start gaan in Etten-Leur

Ministerie VWS trekt ruim 600.000,-- uit voor Etten-Leur in beweging

De rijksoverheid wil met het begrip "breedtesport" het sporten en bewegen onder de aandacht brengen van iedereen. Onder andere door het aanbod van sport en beweging op lokaal niveau te verbreden en te versterken. De gemeenten is de gelegenheid geboden om projecten in te dienen op het gebied van sport en bewegen. De rijksbijdrage over de gehele projectperiode bedraagt maximaal 50% van de kosten. De overige 50% is voor rekening van de gemeente.

De gemeente Etten-Leur heeft samen met de plaatselijke besturen van sportverenigingen en van andere verenigingen op het gebied van welzijn (ouderen, jongeren, wijkverenigingen, scholen) een breed project samengesteld en ingediend. Dit project richt zich op scholen, wijken, verenigingen en senioren en het richt zich op het aanstellen van een sportconsulent. Enkele concrete onderdelen van het project "Etten-Leur een sport hoger" zijn:
* Het aanstellen van een sportconsulent.

* De leerlingen van de basisscholen laten kennismaken met de Etten-Leurse sportverenigingen.

* Het instellen van een zap-kaart voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs om kennis te kunnen maken met diverse takken van sport.

* Gerichte activiteiten in woonwijken om de wijkbewoners in aanraking te brengen met sport en bewegen.

* Senioren op een verantwoorde wijze aktiveren om te gaan bewegen.
* Ondersteunen van de verenigingen bij het werven, motiveren en behouden van vrijwilligers.

Het totale project heeft een looptijd van zes jaar en kost 1,2 miljoen gulden. Bij raadsbesluit van 26 maart 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met het indienen van het project en met het beschikbaar stellen van de helft van het bedrag ( 621.000,--). De resterende helft van het bedrag is nu toegekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Met het beschikbaar zijn van het geld voor het project, wordt er allereerst begonnen met het aanstellen van een sportconsulent. Deze gaat in de projectperiode 2002 t/m 2007 het project concreet vorm geven.

Deel: ' Ruim 600.000 gulden van VWS voor Etten-Leur in beweging '
Lees ook