Provincie Drenthe


Ruim 7,5 miljoen gulden voor 2000
Verdeling geld stads- en dorpsvernieuwing

Assen, 7 december 1999
Persberichtnummer 99-196Gedeputeerde staten hebben vandaag besloten welke projecten het volgend jaar in aanmerking komen voor een bijdrage uit het budget voor stads- en dorpsvernieuwing.
Net als in voorgaande jaren hebben GS hierbij de nadruk gelegd op de sanering van milieuhinderlijke bedrijven uit woonomgevingen, het opknappen van woningen en de verbetering van de openbare ruimte. Het gaat dit jaar om de laatste ronde uit het Fonds stads- en dorpsvernieuwing. Vanaf volgend jaar maakt dit budget namelijk deel uit van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

De gehonoreerde projecten voor 2000 zijn:

* 500.000 gulden voor herinrichting van de woonomgeving Ekkelwal in Gieten
GS vinden dat dit project, in samenhang met de verbetering van de woningen in dit gebied, een positief effect heeft op het woon- en leefklimaat in de wijk Boddeveld.

* 1,5 miljoen gulden voor herinrichting van het gebied De Dorpen in Assen-Oost
Nadat GS vorig jaar besloten tot een bijdrage van 1.250.000 gulden voor fase 1 (de herinrichting van het gebied Oosterpark), stellen zij nu 1,5 miljoen beschikbaar voor fase 2 (de herinrichting van het gebied De Dorpen). Centrale doelstelling van het verbeteringsplan is vergroting van de leefbaarheid en bevordering van een veilige en plezierige woonomgeving met toekomstwaarde in Assen-Oost.

* 1.166.000 gulden voor herstructurering van de wijk Tuindorp in Coevorden
Het college van GS hecht grote waarde aan dit project vanwege de integrale aanpak van het herstructureringsproces. De breed samengestelde projectgroep die dit proces trekt, heeft niet alleen aandacht voor de woningen en de openbare ruimte van Tuindorp, maar ook voor werk en inkomen, (sociale) veiligheid, activiteiten en voorzieningen in deze Coevorder wijk.

* 1.324.840 gulden voor herstructurering van de buurt De Fazant in Hoogeveen
GS honoreren dit plan vanwege de grote betekenis voor de voortgang van het herstructureringsproces in de Hoogeveense wijk Wolfsbos. Het plan is door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting geselecteerd als voorbeeldplan "vormgeving naoorlogse herontwikkelingswijken".

* 859.900 gulden voor een sanering en reconstructie in de kom van Roden
In een eerder stadium hebben GS bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied nabij de Heerestraat, Padkamp en Westerstraat in de kom van Roden. Enkele bedrijfspanden die destijds buiten de planontwikkeling zijn gelaten, worden alsnog hierbij betrokken. Op dit terrein komt een appartementencomplex met onder meer huurwoningen voor senioren. GS stellen ook hiervoor geld beschikbaar vanwege de positieve effecten van dit project op de voortgang van de dorpsvernieuwing in Roden en vanwege de bijdrage van dit project aan de huisvesting van ouderen.
* 250.000 gulden voor herinrichting van de woonomgeving Oude Dijk in Wapserveen
Dit project is volgens GS van belang voor de verbetering van het woon- en leefmilieu in dit gedeelte van Wapserveen.
* 50.000 gulden voor de sanering van bedrijfsgebouwen in Boschoord Bij de verdeling van het stads- en dorpsvernieuwingsgeld voor 1997 hebben GS een bijdrage toegekend voor de restauratie en herbestemming van het voormalig schooltje te Boschoord. Nu zich de mogelijkheid aandient om de aanwezige kippenschuren op het terrein van de voormalige onderwijzerswoning te saneren, heeft het college besloten ook hieraan bij te dragen. Dit vanwege de positieve effecten op het herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in dit gebied.

* 242.000 gulden voor de reconstructie van de omgeving van de kerk en de pastorie in Koekange
GS honoreren dit project omdat het niet alleen bijdraagt aan de verbetering van de monumentale omgeving van de kerk, maar ook aan een beter woon- en leefmilieu in Koekange.

* 125.000 gulden voor de sanering van een loonbedrijf in De Groeve Vanwege het belang van dit project voor de afronding van de dorpsvernieuwing in De Groeve hebben GS besloten tot financiële ondersteuning.

Naast de bijdragen aan de bovenstaande projecten, in totaal voor meer dan 6 miljoen gulden, is er voor volgend jaar ook ruim 1,5 miljoen gulden beschikbaar voor de verbetering van monumenten en rieten daken. De verstrekking van deze subsidies voor particulieren loopt via de gemeenten. De volgende gemeenten ontvangen hiervoor in
2000 budgetten van de provincie: 160.000 gulden voor Aa en Hunze,
80.000 gulden voor Borger-Odoorn, 440.000 gulden voor Coevorden,
55.000 gulden voor Middenveld, 190.000 gulden voor Noordenveld,
215.000 gulden voor Westerveld, 200.000 gulden voor De Wolden en
180.000 gulden voor Tynaarlo.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Ruim 7,5 miljoen voor stads- en dorpsvernieuwing Drenthe '
Lees ook