Provincie Utrecht

Persbericht

Voorfinanciering van agrarische bedrijven in de gebieden De Venen en de Langbroekerwetering

Ruim 9 ton beschikbaar voor bedrijfsvergroting

16-07-2002 00:00:00
De provincie hecht veel waarde aan sterke (economische) agrarische bedrijven. Aangezien het rijk geen geld meer beschikbaar stelt voor bedrijfsvergroting in de agrarische sector, hebben gedeputeerde staten besloten ruim 9 ton beschikbaar te stellen voor dit doel. De agrarische bedrijven in het strategisch groenproject De Venen en in het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering krijgen de mogelijkheid hun bedrijfsoppervlakte te vergroten om zo hun economische basis te versterken.

Ruilen en kopen
De provincie stelt hiertoe renteloos geld beschikbaar aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) om (ruil)gronden aan te kopen. Agrariërs kunnen deze gronden of (meestal) andere gronden die door ruiling met deze gronden worden vrijgemaakt, tegen de actuele agrarische waarde kopen van DLG voor de vergroting van de oppervlakte van hun bedrijf. Na verkoop van de (ruil)gronden door DLG vloeit het door de provincie aan DLG beschikbaar gestelde bedrag weer terug naar de provincie. Het verschil tussen de historische aankoopprijs en de verkoopopbrengst van de betreffende (ruil)grond komt ten gunste c.q. ten laste van de provincie. Dit heeft tot gevolg dat stijgende grondprijzen inkomsten genereren voor de provincie; dalende grondprijzen leiden daarentegen tot extra kosten.

Voor het gebied De Venen is de aankoop van 330 ha (ruil)grond gepland voor bedrijfsvergroting en in het gebied Langbroekerwetering 50 ha. Voor de tot 1 januari 2002 aangekochte (ruil)gronden draagt de provincie in 2002 voor De Venen 877.816,= bij en voor het gebied Langbroekerwetering
43.552,=. Ook de komende jaren zal de provincie bijdragen in de aankoop van ruilgronden ten behoeve van bedrijfsvergroting door de Dienst Landelijk Gebied.

Meer informatie: Karin Tuinman, telefoon 030 825 25 61 of Karin.Tuinman@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Ruim 9 ton beschikbaar voor bedrijfsvergroting in Utrecht '
Lees ook