Provincie Limburg

Ruim Fl 4,2 miljoen voor project 'Eiland in de maas'


10/99

Maastricht, 25 januari 1999

RUIM F 4,2 MILJOEN VOOR PROJECT 'EILAND IN DE MAAS'

Er is ruim f 4,2 miljoen, zeg maar EUR 1,9 miljoen, nodig voor het project "Eiland in de Maas" in Stevensweert. Het initiatief betreft een integrale aanpak van economie, natuur, agrotoerisme en cultuur in het landelijke gebied rond Maasbracht. Een subsidie uit het fonds van "Nadere Uitwerking Brabant Limburg", kortweg NUBL, voor dit projekt van f 254.000,- (EUR 115.260,17) is door Gedeputeerde Staten (GS) goedgekeurd. Al eerder hebben GS uit de begroting voor het Economisch beleid een bedrag van f 400.000,- (zijnde EURO 181.512,08) gereserveerd.

De uitvoering van de eerste fase van het integrale project betreft de aanleg van een deel van de oude vestingswerken van Stevensweert, de aanleg van een waterhoudende gracht en de restauratie van vier historische gebouwen. Ook communicatie, voorlichting over en promotie van het gebied, realisatie van agrarisch natuurbeheer en het oppakken van agrotoeristische ontwikkelingen starten in deze fase. Voor de landschappelijke aankleding en realisatie van de toeristische infra structuur, zeg maar aanleggen van fiets- en wandelpaden, wordt in deze fase ook een begin gemaakt.

Het "Eiland in de Maas" is gelegen in de gemeente Maasbracht en wordt gevormd door een verdeling van de rivier de Maas in twee armen. Op dit natuurlijk gevormde eiland liggen de kernen Stevensweert en Ohé en Laak. Beide kernen zijn te omschrijven als plattelandskernen waar landbouw de belangrijkste bron van werkgelegenheid en inkomsten is. Nu vindt de laatste grootschalige ontgrinding, circa 200 hectare, plaats in het zogenaamde Stevolgebied.

In dit gebied wordt al tijdens de ontgrindingen fasegewijs uitvoering gegeven aan de herinrichtingsplannen voor de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. Vanwege de grootschalige ontgrindingen in het verleden is echter veel landbouwgrond verloren gegaan. Veel agrariërs hebben het daarom moeilijk en zoeken naar andere inkomstenbronnen. Deze mogelijkheden zijn aanwezig omdat het eiland zich thans uit stekend leent voor plattelandsvernieuwing op het gebied van natuurontwikkeling, agrotoerisme en water- en cultuurtoerisme. De gemeente heeft de noodzaak van nieuwe economische dragers onderkent en heeft in samenwerking met andere partijen, waaronder NUBL, Ons WCL en de Provincie Limburg, integrale plannen voor het "Eiland in de Maas" ontwikkeld.

Deel: ' Ruim Fl 4,2 miljoen voor project 'Eiland in de maas' '
Lees ook