Provincie Overijssel

Zwolle, 22 april 1999

RUIM TWEE MILJOEN VOOR PROJECTEN GEBIEDSGERICHT BELEID VECHT-REGGE

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen ƒ 366.474,-- beschikbaar voor de uitvoering van 13 projecten die in het kader van het gebiedsgericht beleid Vecht-Regge zijn ontwikkeld. De projecten zijn gericht op verbetering van het milieu, landbouw, recreatie en toerisme en/of natuur bos en landschap in het Vecht-Reggegebied. Tegelijkertijd heeft het ministerie van LNV uit de subsidiepot voor waardevolle cultuurlandschappen een bedrag van ƒ 1.760.039,-- beschikbaar gesteld. Met de bijdragen van de provincie en het ministerie van LNV van ruim twee miljoen gulden kunnen 21 projecten van start gaan.

Om een beeld te geven van de diversiteit van projecten een selectie:

Demonstratieproject Natuur en Landschap

Doel van dit project is het inrichten en opzetten van een demonstratieproject voor agrarisch natuurbeheer. De totale projectkosten bedragen ƒ 25.000,--. Het ministerie van LNV draagt hieraan ƒ 6.562,-- bij.

Milieustimulering landbouw

Vanuit dit project worden subsidies verstrekt voor het treffen van diverse milieumaatregelen in de agrarische bedrijfsvoering. De totale projectkosten zijn begroot op ƒ 1.548.583,--. Hiervan draagt het ministerie van LNV ƒ 379.875,-- bij.

Toekomstgericht ondernemen 1999

De activiteiten vanuit dit project zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame landbouw en leefbaar platteland.
Totale projectkosten: ƒ125.000,--. LNV bijdrage: ƒ113.750,--. Bijdrage provincie: ƒ19.000,--.

Nieuwe gewassen

Dit project is gericht op het realiseren van proefteelten van nieuwe gewassen op agrarische bedrijven.
Totale projectkosten: ƒ458.000,--. LNV-bijdrage: ƒ125.000,--. Bijdrage provincie: ƒ43.000,--.

Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat opengesteld wordt voor hulpvragers (bijvoorbeeld gehandicapten). Doel van dit project is om een voorbeeldzorgboerderij op te starten en om initiatiefnemers te ondersteunen bij de opzet en realisering van dergelijk bedrijf. Totale projectkosten: ƒ325.000,--. LNV-bijdrage:ƒ
100.000,--. Bijdrage provincie: ƒ5.000,--.

Herstel hooimijten Hallerhoek

Doel van het project is het herstel van twee hooimijten in het cultureel historische landschap.
Totale projectkosten ƒ 34.759,--. LNV-bijdrage ƒ 17.380,-- Provincie-bijdrage: ƒ4.148,--.

Stimuleren streekeigen bebouwing

Vanuit dit project wil men eigenaren stimuleren om aanpassingen aan hun boerderijen aan te brengen om meer eenheid te krijgen tussen natuur, landschap en gebouwen.
Totale projectkosten: ƒ 1.200.000,--. LNV-bijdrage ƒ150.000,--. Bijdrage provincie: ƒ82.500,--.

Uitvoeringsplan Hallerhoek

Doel van dit project is het behouden en vergroten van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het buurtschap Hallerhoek in de gemeente Den Ham.
Totale projectkosten: ƒ10.857,--. Hieraan draagt het ministerie van LNV ƒ 6.857,00 bij.

Cultuurlandschap met kwaliteit

In het kader van dit project worden op 10 representatieve boerderijen in het gebied in overleg met de eigenaren de natuur en landschapswaarden in kaart gebracht. Totale projectkosten ƒ
75.000,--.
LNV-bijdrage ƒ 36.250,--. Provincie-bijdrage ƒ 5.250,--. Daarnaast is het ook de bedoeling om voor een dorp in het gebied een ontwikkelingsplan te maken, gericht op de ruimtelijke vormgeving. Hiervan bedragen de totale projectkosten ƒ 59.000,--. Het ministerie van LNV draagt daar ƒ 33.750,-- aan bij.

Natuurwandeling Beerze (gemeente Ommen)

Doel van het project is de aanleg en bewegwijzering van een natuurpad met kikkerpoel, vlinderhoek, plaatsing van informatieborden en het maken van een boekje met route.
De totale projectkosten bedragen ƒ 100.300,--. Hieraan draagt het ministerie van LNV ƒ 46.650,-- bij en de provincie ƒ
25.075,--.

Lange Afstands Fietsroute Overijssels Vechtdal.

Het is de bedoeling om vanuit dit project de bebording van een lange-afstandsfietsroute te realiseren en een folder daarover uit te geven.
Totale projectkosten ƒ 66.857,--. LNV-bijdrage: ƒ 33.429,--. Provincie-bijdrage:ƒ 16.714,--.

Natuuractiviteitencentrum Hardenberg

Met de subsidie wordt de bouw van een centrum mede mogelijk gemaakt van waaruit allerlei natuuractiviteiten kunnen worden ontwikkeld. Totale projectkosten: ƒ 1.356.00,--. LNV-bijdrage: ƒ
250.000.

Tot slot is van het totaalbedrag van ƒ 2.126513,-- in 1999 ƒ
50.000,-- gereserveerd om flexibel in te kunnen spelen op kleinschalige projectinitiatieven uit de streek.

Alle projecten die hiervoor genoemd zijn, hebben als gemeenschappelijk doel het behoud en de versterking van de kwaliteiten van het Vecht-Reggegebied. Een gebied dat zich kenmerkt door een sterke verwevenheid van natuur en landschap, landbouw, recreatie en toerisme. En natuurlijk door de Vecht en Regge die door het gebied stromen. Door deze verwevenheid is een kleinschalig en afwisselend gebied ontstaan waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te behouden werken verschillende belanghebbenden in het gebied samen in het project gebiedsgericht beleid Vecht-Regge.

Deel: ' Ruim twee miljoen voor gebiedsgericht beleid Vecht-Regge '
Lees ook