Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


Ruimer wonen in stadsdeel De Baarsjes

Op 25 juni 2002 heeft de deelraad van stadsdeel De Baarsjes de nota Woonvisie De Baarsjes: ruimer wonen per buurt vastgesteld. In deze nota staat vermeld welke categorieën huurwoningen er per buurt verkocht mogen worden. De verdeling van de genoemde particuliere huurwoningen is gekoppeld aan het gemeentelijk splitsingsbeleid.

De gemeente Amsterdam heeft besloten dat 19.000 particuliere huurwoningen mogen worden omgezet in koopwoningen. Met de Amsterdamse woningcorporaties was eerder afgesproken dat zij 15.600 huurwoningen mogen omzetten in koopwoningen. Daar komen nu nog 13.000 woningen bij. De hierboven staande aantallen zijn door de gemeente verdeeld over de stadsdelen. Hierdoor mogen in stadsdeel De Baarsjes de komende vier jaar 2762 particuliere huurwoningen en 637 corporatiewoningen worden verkocht.

Ruimer wonen

De Woonvisie De Baarsjes heeft met nadruk de ondertitel ruimer wonen meegekregen. Het woningbestand in dit stadsdeel bestaat hoofdzakelijk uit kleinere woningen. Eigenaren die hun panden willen splitsen, zullen eerst hun woningen tot grotere eenheden moeten samenvoegen. De Baarsjes hoopt hiermee bewoners vast te houden die nu door een gebrek aan ruimere woningen het stadsdeel soms noodgedwongen verlaten. Het nieuwe splitsingsbeleid, en daarmee ook de nota Woonvisie De Baarsjes: ruimer wonen per buurt zal op 1 oktober 2002 van kracht worden.
---

Stadsdeel De Baarsjes mag van rechter nieuwe Joop Westerweelschool bouwen

Op 28 mei 2002 heeft de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht uitspraak gedaan over het voornemen van het stadsdeel om de Joop Westerweelschool aan het Balboaplein te slopen. Het stadsdeel wil op de plaats van de huidige school een nieuw gebouw neerzetten dat naast een zogenaamde Brede School ook ruimte biedt voor circa negentig woningen.

Het Cuypersgenootschap en de Stichting Werkgroep 20-40 hebben voor de gebouwen de monumentenstatus aangevraagd. Door deze aanvraag rust er op de gebouwen een zogenaamde voorbescherming. Om die reden mag het stadsdeel niet overgaan tot slopen, ondanks dat daar wel vergunning voor is verleend. Om de voorbescherming te doorbreken heeft het stadsdeel een verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter. De rechter heeft dit verzoek gehonoreerd en het stadsdeel mag nu overgaan tot sloop van de gebouwen.

In zijn uitspraak heeft de rechter onder meer verwezen naar het oordeel van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over de nieuwbouwplannen. Omdat het stadsdeel er aan hechtte dat het nieuwe ontwerp uit zowel architectonisch als stedenbouwkundig oogpunt past in de bestaande bebouwing, is daarover de mening gevraagd van de Rijksdienst. De Rijksdienst acht het ontwerp voor de nieuwbouw van hoge architectonische kwaliteit. Ook heeft zij veel waardering voor de zorgvuldige inpassing van het bouwplan in de bestaande stedelijke structuur.

Daarnaast is de rechter van oordeel dat de haalbaarheidsonderzoeken en rapporten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Tevens heeft het stadsdeel volgens de rechter voldoende aannemelijk gemaakt dat aanpassen van de bestaande school niet als reële optie kan worden beschouwd en om die reden sloop/nieuwbouw een juiste keuze is. Ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aanvaardt dat bij zwaarwegende belangen het monumentenbelang moet wijken.

De rechter onderschrijft ook dat het stadsdeel verantwoordelijk is voor goed onderwijs. Het uitstellen van de sloop en de daarop volgende nieuwbouw, brengt voor de leerlingen, die nu over verschillende noodlocaties zijn verspreid, grote nadelen met zich mee.

Binnenkort zal met de sloop van de gebouwen worden begonnen.
---

© Stadsdeel De Baarsjes - 28/06/2002

Deel: ' Ruimer wonen in stadsdeel De Baarsjes Amsterdam '
Lees ook