expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: ruimere toepassing driejarenbeleid

Charlotte Menten
070 370 6266

3808

25.06.1999

RUIMERE TOEPASSING DRIEJARENBELEID IRAANSE ASIELZOEKERS

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie om de periode te verruimen die van toepassing is bij het drie-jarenbeleid in Iraanse asielzaken. Dat betekent dat in deze zaken de periode tussen 25 januari 1995 en 22 januari 1999 zal worden aangemerkt als relevant tijdsverloop in de zin van het drie-jarenbeleid. Dat heeft tot gevolg dat een deel van de langdurig in Nederland verblijvende Iraanse asielzoekers op die grond een verblijfsvergunning wordt verleend.

In het algemeen overleg van 4 februari van dit jaar heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer toegezegd om nadere informatie te verstrekken over de positie van vrouwen in Iran en de aanvragen van bekeerlingen (motie Dittrich/Rouvoet). Tevens heeft de Kamer gevraagd welke perioden kunnen worden aangemerkt als relevant tijdsverloop in het kader van het zogenoemde drie-jarenbeleid.

Het huidige beleid biedt voldoende mogelijkheden om Iraanse vrouwen die aannemelijk kunnen maken dat zij slachtoffer zijn van schendingen van mensenrechten, in aanmerking te laten komen voor toelating als vluchteling. Voor bekeerlingen blijft het beleid ongewijzigd, maar bij de beoordeling van het asielrelaas zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zich meer concentreren op de geloofwaardigheid van het verhaal van de asielzoeker.
-----------

25 jun 99 18:10

Deel: ' Ruimere toepassing driejarenbeleid Iraanse asielzoekers '
Lees ook