expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Ruimte voor.............. in Hoeksche Waard

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
26 augustus 1999

KABINET: RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID EN GEEN GLASTUINBOUW IN HOEKSCHE

WAARD

Het kabinet heeft op voordracht van de ministers Pronk (VROM), Brinkhorst (LNV) en staatssecretaris Ybema (EZ) besloten ruimte te geven voor een bedrijventerrein van 100 hectare netto aan de noordrand van de Hoeksche Waard. Het gaat hier om de uitbreiding van de aan de Rotterdamse haven gelieerde bedrijvigheid voor de periode tot 2005. Met het oog op de waarden van natuur en landschap (open ruimte) in het gebied komt er geen ruimte voor uitbreiding van de glastuinbouw in de Hoeksche Waard. Het kabinet vindt dat daarvoor voldoende alternatieve locaties elders beschikbaar zijn. Verder zal het kabinet zich inspannen projectvestigingen voor glastuinbouw te realiseren in de Moerdijkse Hoek in Noord-Brabant omdat hier mogelijkheden zijn bestaande restwarmte en CO2 te benutten.

Aanleiding
De Hoeksche Waard (ten zuiden van het stadsgewest Rotterdam) is al geruime tijd in discussie. Daarbij gaat het om de vraag of ruimte moet worden geboden aan glastuinbouw en bedrijvigheid vanuit onder meer de zuidvleugel van de Randstad.
Bij de Tweede Kamerbehandeling van de Actualisering Vinex (april 1998) is een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat het nut en de noodzaak voor ruimte voor havenafgeleide bedrijvigheid en grootschalige glastuinbouw in de Hoeksche Waard moet worden aangetoond. In het regeeraccoord en daarna in de Actualisering Vinex is vervolgens onderzoek naar nut en noodzaak aangekondigd.

Onderzoek
Het onderzoek naar het nut en de noodzaak is uitgevoerd door het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in samenwerking met het Landbouwkundig-Economisch Instituut (LEI).
Het NEI adviseert op korte afstand van de Rotterdamse regio ruimte te scheppen voor een bedrijventerrein van 100 ha vóór 2005. De onderzoekers geven aan dat de Hoeksche Waard voor glastuinbouw niet zonder meer de beste locatie is.
Uit nader onderzoek van de meest betrokken departementen is gebleken dat op korte termijn voldoende ruimte beschikbaar is met een totale omvang van 1900 ha bruto, verdeeld over 14 locaties. Verder komt uit dit onderzoek naar voren dat voor de periode 2002-2005 kwalitatief goede mogelijkheden zijn in West-Brabant (Moerdijkse Hoek) en in Zeeland (keuze: Borssele, Reimerswaal, Kanaalzone). Gebruik van restwarmte en CO2 is op deze locaties mogelijk.

Bedrijvigheid
Het kabinet stemt in met de conclusie uit het NEI/LEI-rapport dat voor de bedrijvigheid voor de periode tot 2005 ruimte gereserveerd moet worden voor een aaneengesloten bedrijventerrein van 100 ha netto in de Hoeksche Waard. Dit vanwege economische en
werkgelegenheidsoverwegingen voor de zuidvleugel van de Randstad. In verband met de gewenste ruimtelijke kwaliteit en de aansluiting op bestaand stedelijk gebied, ontsluitingsroutes en bestaande hoofdtransportassen wordt gedacht aan de noordrand van de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld Heinenoord nabij de A29 dan wel .s Gravendeel in samenhang met de A16. Nadere uitwerking hiervan is gewenst in overleg met de betrokken overheden.
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal richting worden gegeven aan een eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein na 2005. Hierbij zal rekening worden gehouden met het project Mainport Rotterdam (PMR).

Glastuinbouw
Het kabinet is akkoord met de conclusie in het NEI/LEI-rapport dat het van belang is de komende jaren mogelijkheden te bieden voor hervestiging van bedrijven uit het Westland in projectvestigingen. Daarbij spreekt het kabinet zich uit voor een (gefaseerde) aanpak gericht op een perspectief op langere termijn met als voorkeur de projectvestigingen niet in de Randstad te situeren, zodat hier ook voor de langere termijn ruimte blijft.
Tegen deze achtergrond vindt het kabinet het zoveel mogelijk openhouden van de Hoeksche Waard van groot belang en kiest het er voor hier geen glastuinbouw te ontwikkelen.
Het beleid is gericht op vestiging elders in Nederland, geconcentreerd in een beperkt aantal grotere en optimaal ingerichte duurzame locaties. Deze locaties moeten goed kunnen worden ingepast. Restwarmte en zo mogelijk CO2-levering en bestaande infrastructuur moeten optimaal worden benut.
Verder moeten deze locaties getoetst zijn op logistieke consequenties en goede toekomstperspectieven hebben uit het oogpunt van ruimte, economie en milieu. Deze gebieden zullen in overleg met provincies en het tuinbouwbedrijfsleven worden ontwikkeld.

Het kabinet zal de beschikbare ICES-middelen (f. 250 miljoen tot 2010) inzetten, zodat de projectvestigingen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Binnenkort zal hierover overleg worden gevoerd met LTO-Nederland en de betrokken overheden. Gelet op het aspect van de restwarmte is de locatie Moerdijkse Hoek van groot belang. Deze locatie zal in het overleg met de provincie en de gemeenten nadrukkelijk worden betrokken.
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal beleid worden ontwikkeld gericht op concentratie van glastuinbouw in projectvestigingen voor de periode na 2005.

Doorwerking
Het kabinet is van mening dat dit kabinetsstandpunt niet in strijd is met de Planologische Kernbeslissing (PKB) Actualisering Vinex. Een gedeeltelijke herziening van deze PKB is daarom niet nodig. Het kabinetsstandpunt betekent dat een aanwijzingsprocedure tegen het streekplan Zuid-Holland Zuid in gang wordt gezet, tenzij de provincie en het rijk alsnog tot overeenstemming komen.

RVD, 26.08.1999

26 aug 99 17:29
TOEVOEGING AAN MINISTERRAAD PERSBERICHT:

KABINET: RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID EN GEEN GLASTUINBOUW IN HOEKSCHE WAARD:

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Persvoorlichting VROM: Dolf Robertus, telefoon 070 339 37 30

Persvoorlichting EZ: Jan van Diepen, telefoon 070 379 60 73

Persvoorlichting LNV: Ton van der Molen, telefoon 070 378 45 13

EINDE MEDEDELING VOOR DE PARLEMENTAIRE REDACTIES

Deel: ' Ruimte voor bedrijvigheid in Hoeksche Waard '
Lees ook