expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

VROM RAAD: Regionaal ruimtelijk maatwerk vereist voor ........

VROM-raad: regionaal ruimtelijk maatwerk vereist voor duurzaam platteland

Nederland is feitelijk een stad in Noordwest-Europa met grote 'groene longen': het platteland. De voortgaande verstedelijking maakt het platteland, dat steeds meer het domein van alle Nederlanders is, snel schaarser. De VROM-raad wil krachtig beleid om de landelijke gebieden gereed te maken voor de samenleving van de 21e eeuw. Dit vergt regionaal maatwerk door sterke provinciebesturen. Het platteland krijgt een breder sociaal-economisch draagvlak doordat nieuwe bewoners en ondernemers zich vestigen in bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. Boeren krijgen een bredere functie. De voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur heeft de hoogste prioriteit. Extra accent wordt gelegd op investeren in de hoge omgevingskwaliteit van het Noorden en Zeeland, beide nog unieke 'open' gebieden. In het drukke West- en Zuid-Nederland pleit de Raad voor een beheerst verstedelijkingsexperiment in twee corridors.
Deze aanbevelingen doet de VROM-raad in zijn advies .Sterk en mooi platteland; strategieën voor de landelijke gebieden. aan de ministers van VROM en LNV.

De druk op het Nederlandse platteland neemt toe. Door verstedelijking en toenemende mobiliteit dreigt het platteland te versnipperen en te 'verstenen'. Tegelijkertijd groeit de behoefte van de samenleving aan natuur en recreatie. Om een frontale botsing tussen beide ontwikkelingen te voorkomen, zijn duidelijke keuzes nodig. De VROM-raad doet daarvoor aanbevelingen. Hij onderscheidt in het platteland naar de mate van verstedelijking: overdrukgebieden (nabij de Randstad), overloopgebieden (groeiregio's in Oost- en Zuid-Nederland) en onderdrukgebieden (het Noorden en Zeeland). De Raad beziet de wenselijke ontwikkeling van deze regio.s vanuit vier kwaliteitscriteria: economische doelmatigheid van het grondgebruik, sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit.

De Raad meent dat land- en tuinbouw dominante grondgebruikers blijven. Zij moeten produceren binnen steeds strengere milieu-eisen en voor kieskeuriger consumenten. Bovendien beheren zij het grootste deel van ons cultuurlandschap.
Waar agrarische productie onverenigbaar is met het behoud van biodiversiteit, moeten landbouw en natuurbeheer worden gescheiden. In elk geval moet meer publiek en privaat geld vrijgemaakt worden om de Ecologische Hoofdstructuur volgens plan in 2018 te voltooien. Het tempo waarin grote aaneengesloten eenheden natuurgebied totstandkomen ligt nu onaanvaardbaar laag.
Om ook de noodzakelijke extra aandacht voor cultuurhistorische monumenten te waarborgen suggereert de Raad de aanwijzing van een financieel gewaarborgde 'cultuurlandschappelijke kerncollectie Nederland'.

De vitaliteit van het platteland kan volgens de VROM-raad een krachtige impuls krijgen door het nieuwe wonen en werken in landelijke gebieden te bevorderen. Dit wordt mogelijk dankzij de toegenomen mobiliteit en communicatiemogelijkheden. Nieuwe bewoners en ondernemers kunnen zich vestigen in bestaande woningen en voormalige boerderijen in de onderdrukgebieden. Dit verstevigt het draagvlak voor openbare voorzieningen en gaat verdere leegloop tegen. Nabij stedelijke gebieden stelt de Raad rood-voor-groen regelingen voor om stadsrandzones duurzaam in te richten.

Vooral in het Noorden en Zeeland zijn forse investeringen nodig in de regionale ruimtelijke kwaliteit in het belang van de gehele Nederlandse en Noordwest-Europese samenleving. Hier is nog ruimte voor een sterke en schone landbouw, en voor toerisme en recreatie, gekoppeld aan rijke landschappen en een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. De prioriteiten van de commissie-Langman moeten in dit kader nog eens worden bezien.

Het groeiende belang van het platteland als leef- en verblijfsruimte rechtvaardigt extra investeringen in de bereikbaarheid ervan. Knelpunten in de ontsluiting van recreatieve trekpleisters zoals de Zeeuwse kust moeten worden opgelost. Speciale
openbaar-vervoervoorzieningen kunnen helpen de seizoenspieken op te vangen. Regionale zonering van diverse soorten recreatie moet de aantrekkelijkheid van het toeristisch recreatief product van Zeeland verder verhogen.
In de overdrukgebieden zoals het Groene Hart moet de inrichting voor fietsers, wandelaars en vaarrecreanten veel aantrekkelijker worden en het schrijnend tekort aan recreatie-mogelijkheden worden verkleind.

De verdere verstedelijking in de landelijke gebieden moet in goede banen worden geleid. Daarom bepleit de VROM-raad een zorgvuldig experiment met twee corridors: Amsterdam-Den Haag-Rotterdam en Breda-Tilburg-Eindhoven. Hierdoor kan beheerste verstedelijking samengaan met het open houden van gebieden die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur.

De landelijke gebieden kennen een grote regionale verscheidenheid. Het behoud daarvan vergt effectief inrichtingsbeleid door sterke, initiërende provincies. Zij moeten daartoe de beschikking krijgen over betere instrumenten en de bijbehorende financiële middelen.


-0-0-0-0-0-

Deel: ' Ruimtelijk maatwerk vereist voor duurzaam platteland '
Lees ook