Provincie Utrecht

Persbericht
999554400

Bescherming van natuur en landschap stap verder Ruimtelijke ingrepen in de natuur moeten worden gecompenseerd

GS stellen het compensatiebeginsel vast, waarmee natuur- bos- en recreatiewaarden in bepaalde aangewezen gebieden kunnen worden beschermd. Dat betekent dat ruimtelijke ingrepen in deze gebieden alleen zijn toegestaan als er een zwaarwegend maatschappelijk belang kan worden aangetoond. In dat geval moeten de waarden die worden aangetast, gecompenseerd worden. De compenserende maatregelen moeten direct in hetzelfde bestemmingsplan worden opgenomen In die plannen van gemeenten moet helder staan hoe de compensatiemaatregelen uitgevoerd gaan worden.

Voor de natuurwaarden gaat het om de ecologische hoofdstructuur, gebieden die vallen onder Boswet en gebieden waar de Europese Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn geldt. Voor boswaarden geldt de Boswet. Voor recreatiewaarden gaat het om aangewezen gebieden waar openbare recreatievoorzieningen zijn. Dit zijn de Loosdrechtse Plassen, de Vinkeveense Plassen, het recreatieve deel van Laagraven, het recreatieve deel van Laagraven en het Henschotermeer. In sommige van deze regelingen zijn al vormen van compensatie opgenomen. Maar op grond van het Structuurschema Groene Ruimte, een planologische kernbeslissing van het rijk, moeten provincies nu het compensatiebeginsel breder invoeren. De provincies staan hierachter en zullen dit verankeren in hun streekplannen. Voor bestemmingsplannen die al in ontwikkeling zijn, komt er een overgangsregeling.

Er zijn verschillende vormen van compensatie mogelijk. Het kan gaan om kwantitatieve, kwalitatieve en financiële compensatie. Voor de provincie Utrecht is vooral de kwalitatieve compensatie van belang, vanwege het ruimtegebrek in onze provincie. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een ecoduct. Om tot een goede bepaling te komen van welke waarden in een gebied aanwezig zijn, welke kwaliteit de waarden hebben en hoe groot de compenserende maatregelen moeten zijn, komt er een commissie van externe deskundigen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Marja van Buuren, 030 - 258 3207 of per e-mail:
Marja.van.buuren@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Ruimtelijke ingrepen natuur Utrecht moeten gecompenseerd '
Lees ook