Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

VROM-raadVROM-raad
Muzenstraat 89, 2511 WB Den Haag
Postbus 30949 IPC 105, 2500 GX Den Haag
telefoon 070 - 339 1505, fax 070 - 339 1970
PERSBERICHT

Datum: 13 juni 2002
Nr.: 02/01

VROM-RAAD: RUIMTELIJKE INVESTERINGSPOLITIEK OP DE SCHOP

De VROM-raad wil een andere aanpak van ruimtelijke investeringen in Nederland. Het betreft investeringen in de hoofdinfrastructuur, de grote steden en de ontwikkeling van natuur en landschap. In het verleden verdeelde de zogenaamde ICES, de Interdepartementale Commissie voor Economische Structuur, tientallen miljarden op dit terrein. Deze ICES-aanpak is vastgelopen. De raad vindt die werkwijze ondoorzichtig en te centralistisch. Er is sprake van versnippering en een onduidelijke relatie met nationale en provinciale beleidsnota.s. De ICES is volgens de raad verworden tot een dans om een subsidiepot. Die pot bleek onlangs plotsklaps leeg, terwijl er voor honderd miljard aan projecten was ingediend.
De raad wil dat het systeem drastisch wordt omgevormd, zodat er een stevige relatie ontstaat tussen investeringsmiddelen en de grote beleidsnota.s over de infrastructuur, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van natuur en landschap. De samenhang tussen die nota.s moet worden versterkt door een rijksbrede visie op ruimtelijke politiek. Een minister voor ruimtelijke planning moet de ontwikkeling van die visie coördineren. De tijdshorizon voor investeringsplannen zal bovendien moeten worden opgerekt van 2010 tot 2015. Anders ontstaat er te veel een zig-zag-beleid op basis van de waan van de dag, terwijl zekerheid op langere termijn nodig is voor nieuwe investeringen. Bovendien biedt deze werkwijze meer financiële speelruimte. Dat er fors moet worden geïnvesteerd staat volgens de raad vast. De financiële mogelijkheden worden groter door te gaan werken met een financieringsmethode die aansluit bij die van marktpartijen.
Daarnaast bepleit de raad meer beleidsruimte voor provincies en stadsregio.s om samenhangend ontwikkelingsbeleid te voeren. Het Rijk moet de provincies en stadsregio.s daarin financieel bijstaan met integrale regionale programmafinanciering, in plaats van de huidige sterk versnipperde geldstromen. Een en ander vraagt om een nieuwe minister voor Ruimtelijke Planning die zich moet bezighouden met afstemming tussen de bij ruimtelijke investeringen betrokken departementen (V&W, EZ, LNV, GSB) en met de regie van de nieuwe regionale programmafinanciering.

De VROM-raad stelt dit in het advies .Impuls voor ruimtelijke investeringspolitiek.. Het advies is aangeboden aan de VROM-bewindslieden, de kabinetsinformateur en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Bij voorgaande kabinetswisselingen liet het oude kabinet altijd een zogenaamde .impulsbrief. na voor het nieuwe kabinet, met voorstellen voor de besteding van extra investeringsmiddelen voor de economische en ruimtelijke structuur. Zo.n brief ligt er nu niet. De raad vindt het daarom tijd voor een grondige evaluatie en een nieuwe financieringsstructuur. Van de uitvoering van haar advies verwacht de raad meer efficiency, transparantie en richtingsgevoel bij grote fysieke investeringen. Het investeringsbeleid zal nadrukkelijk een plaats moeten krijgen in het kader van samenhangende ruimtelijke planning op nationaal en regionaal niveau.
Op rijksniveau gaat het vooral om meer coördinatie op basis van een nationale strategische visie. Op regionaal niveau is echte integratie van investeringsstromen nodig. De raad onderstreept het belang van meer samenhang en uitvoeringskracht bij de regionale planning. Voor de concrete aanwending van verschillende rijksbijdragen moeten de regio's meer vrijheid krijgen. Dit dient wel te geschieden op basis van duidelijke prestatieafspraken met het Rijk. Bestaande, projectgerichte en versnipperde rijksbudgetten voor de regio.s moeten gaandeweg in een brede programmafinanciering worden opgenomen. Omdat het om fundamentele veranderingen gaat, bepleit de raad een groeimodel.

.0.0.0.

Deel: ' Ruimtelijke investeringspolitiek op de schop '
Lees ook