Gemeente Doorn


Ruimtelijke ordening

Woningwet, artikel 41
. Aanvragen om bouwvergunning
De burgemeester maakt ter voldoening van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend, dat in de afgelopen twee weken de navolgende aanvragen om bouwvergunning is ontvangen:

* 18-06-2002, Rozenlaan 05, uitbreiden woning (BA2002090)
* 20-06-2002, Kombos 149, veranderen dakkapel en kap op garage (BA2002093)

* 26-06-2002, Berkenweg 24, veranderen schuur (BA2002094)
* 25-06-2002, Emmalaan 11, uitbreiden helft van een dubbel woonhuis (BA2002034A)

* 25-06-2002, Emmalaan 13, uitbreiden helft van een dubbel woonhuis (BA2002034B)

* 24-06-2002, Woestduinlaan 70, uitbreiden woning (BA2002097)
* 28-06-2002, Vossensteinsesteeg, plaatsen antenne mast (BA2002098)
* 28-06-2002, Vossenweg 6, vernieuwen werkplaats (BA2002099)
* 28-06-2002, Parklaan 25, uitbreiden woning (BA2002102)
De op deze zaak betrekking hebbende bouw- en situatietekening(en) liggen ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.

. Verleende bouwvergunning/positieve reactie
De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders bouwvergunning hebben verleend en/of positief hebben gereageerd op de meldingen bouwvoornemen voor de volgende bouwwerken:
* Vermeerlaan 5, oprichten woonhuis met garage (BA2002055)
* Vermeerlaan 7, oprichten woonhuis met garage (BA2002054)
* Geer van Jutfaaslaan 11, uitbreiden woonhuis (BA2002044)
* Sterkenburgerlaan 17, veranderen achteruitbouw (BA2002078)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing binnen zes weken, ingaande één dag na verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Zij die door de onmiddellijke uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komen, kunnen spoedheidshalve bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.
De vergunningen en/of meldingen kunnen worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Artikel 19, lid 3
De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan:
* Kombos 149, veranderen dakkapel en dak garage (BA2002093)
* De Beaufortweg 14, vergroten woning (BA2002073)
De op deze zaak betrekking hebbende bouw- en/of situatietekening ligt met ingang van 15 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en in de openbare bibliotheek.
Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Doorn, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Woningwet
Artikel 50, lid 4
De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet medewerking te verlenen aan:

* Rozenlaan 5, uitbreiden woning (BA2002090)
* Austerlitzeweg 33, uitbreiden woning (BA2002087)
* Amersfoortseweg 56, aanbrengen dakkapel op een woning (BA2001152)
* Rembrandtlaan 19, uitbreiden woning (BA2002079)
* Schoonoordselaan 3, uitbreiden woning (BA2002081)
* Hydeparklaan 24/ Kubuspad 348 (BA2002088)
* Julianaweg 12, aanbrengen kap op een woning (BA2002086) Kombos 149, veranderen dakkapel en dak garage (BA2002093)

De op deze zaak betrekking hebbende bouw- en/of situatietekening ligt met ingang van 15 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en in de openbare bibliotheek.
Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Doorn, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

. Melding bouwvoornemen en sloopaanvragen
De burgemeester maakt bekend, dat in de afgelopen twee weken de navolgende Melding bouwvoornemen en sloopaanvragen zijn ontvangen:
* 26-06-2002, Langbroekerweg 10,14,16 en Molenweg 7, saneren asbest (SA2002014)

* 28-06-2002, Vossenweg 6, slopen werkplaats (SA2002015)
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Artikel 17
De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn met toepassing van artikel 17, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan een tijdelijke vrijstelling voor 3 jaar voor het plaatsen van een antennemast op de gemeenteopslagplaats op de Vossensteinsesteeg.
Gedurende de periode van vrijdag 12 juli 2002 tot en met donderdag 25 juli 2002 kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van de voorgenomen vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Doorn, postbus 200, 3940 AE Doorn.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Deel: ' Ruimtelijke ordening gemeente Doorn '
Lees ook