Provincie Zuid-Holland


19 januari 1999

Oderzoek wijst uit: ruimtetekort voor watergebonden bedrijven in zuidelijk deel Zuid-Holland

Uit een onderzoek, dat de Provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel Rotterdam en Rijkswaterstaat Zuid-Holland hebben laten uitvoeren door Buck Consultants International en Arcadis Heidemij Advies, blijkt dat bijna de helft van de 220 ondervraagde watergebonden bedrijven in het zuidelijk deel van Zuid-Holland problemen heeft met de beschikbare ruimte. De toekomstige ruimtebehoefte van watergebonden bedrijven wordt geraamd op meer dan 100 ha. De behoefte wordt veroorzaakt door onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden op de huidige bedrijfslocaties en doordat bestaande bedrijfslocaties onder druk staan door andere bestemmingen, zoals dijkverzwaring en woningbouw.

De ondervraagde bedrijven zijn gevestigd in de Rijnmond (exclusief de Rotterdamse zeehavens ten westen van de stad), Goeree Overflakee, de Hoekse Waard, de Alblasserwaard en de Drechtsteden. De totale ruimtebehoefte van deze bedrijven is meer dan 100 hectare aan nat bedrijventerrein (terreinen met kades, steigers of hellingen), waarvan 26 ha op de korte termijn. Scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven kampen in dit gebied met de grootste problemen. De regios met de grootste vraag zijn Rijnmond, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Ook van buiten de regio blijkt belangstelling te bestaan voor vestiging aan vaarwater in Zuid-Holland. De omvang van deze vraag is niet onderzocht maar wordt voor de komende jaren op enkele tientallen hectaren geschat.

Het nog uitgeefbare aanbod van natte terreinen blijkt zeer beperkt. Op dit moment zijn er in de regio 10 terreinen (tezamen 14 hectare) uitgeefbaar die direct aan vaarwater zijn gelegen. De omvang en kwaliteit van deze terreinen sluit volgens Buck/Arcadis vaak niet aan bij de wens van de bedrijven. Veertien bedrijven in het onderzoek hebben aangegeven op korte termijn op zoek te zijn naar een nieuwe locatie. Een aantal van deze bedrijven moet verplaatsen in verband met dijkverzwaring, zodat de verplaatsingsbehoefte acuut is. Ook functiewijzigingen van terreinen (bijvoorbeeld van bedrijfsterrein naar woningbouwgebied) maken verplaatsing van de activiteiten noodzakelijk. Diverse gemeenten hebben plannen om locaties langs het water te benutten voor woningbouw.

Bij ongewijzigd beleid zal volgens Buck/Arcadis de problematiek verder toenemen. Want, hoewel er nieuwe locaties voor watergebonden bedrijven zijn gepland of oude terreinen worden opgeknapt, blijkt dat er door de verder oprukkende woningbouw per saldo weinig natte ruimte wordt gecreëerd. Naar verwachting worden in de toekomst enkele tientallen hectares aan nat bedrijventerrein herbestemd tot woningbouw-, natuur- en recreatiegebieden (project ruimte voor de rivier).

De watergebonden bedrijvigheid zoals scheepsbouw, metaal- en constructie-bedrijven, beton- en asfaltindustrie, aannemers in de waterbouw en de transportbedrijven over water zijn van oudsher belangrijke sectoren in de Zuid-Hollandse industrie. Na jaren van teruggang blijken veel van dit soort bedrijven door hun sterke concurrentiepositie op de internationale markt te groeien. Buiten de Rotterdamse haven zijn in de regio bij zon 250 bedrijven ruim 20.000 personen bij dit soort bedrijven werkzaam. De indirecte werkgelegenheid is nog vele malen groter. Met name de industriële activiteiten als scheepsbouw en metaal- en constructiebedrijven kennen veel toeleveranciers. Het handhaven van voldoende ruimte voor deze bedrijvigheid is zeker ook uit werkgelegenheids-oogpunt van groot belang .

Zowel de gemeentelijke, provinciale als de rijksoverheid zullen volgens Buck/Arcadis de komende jaren een actief beleid moeten ontwikkelen voor het behoud, de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van natte bedrijventerreinen in de regio. Dit betekent een offensief meersporenbeleid waarin een groot aantal verschillende acties worden gestart. Herstructurering van bestaande locaties, ontwikkeling van nieuwe natte locaties en het behouden van bestaande, vormen de belangrijkste pijlers van dit beleid. Van groot belang voor succes is de samenwerking tussen verschillende partijen. Zowel bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincie en rijk) zullen actief moeten participeren.

0-0-0-0-0

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Berkel van de afdeling Communicatie
070 441 65 19

Deel: ' Ruimtetekort voor watergebonden bedrijven in Zuid-Holland '
Lees ook