De Unie


RVS: Gesprek inzake lopende problemen

13 maart 2003 - Op woensdag 5 maart '03 hebben wij, als gezamenlijke vakorganisaties, een gesprek gehad met de directie van RVS en een delegatie van HR Nederland inzake een aantal lopende problemen bij RVS.

Het gesprek is in een goede sfeer verlopen. De heer van Bruggen heeft namens RVS een uiteenzetting gegeven van de historie en achtergronden van RVS en is daarnaast ook ingegaan op de (nabije) toekomst. Ook voor RVS heeft de reorganisatie die door ING momenteel binnen Nederland doorvoert de nodige consequenties. Zo zal, bij de vorming en inrichting van de divisiestructuur, RVS waarschijnlijk gesplitst gaan worden: daar waar sprake is van directe klantencontacten zal onderdak gevonden moeten worden binnen de divisie Retail. Voor de beheersmatige activiteiten wordt aansluiting gezocht bij de divisie OPS/IT. Het is op dit moment te vroeg om te zeggen hoe al deze zaken in de praktijk uit zullen pakken en wat dit concreet voor u als medewerker betekent. Het ligt met name op het bordje van de medezeggenschap om hierover goed te adviseren. U kunt er natuurlijk el vanuit gaan dat het sociaal plan onverkort van toepassing blijft en dat wij ons best doen om ook voor de periode na 1 januari 2004 goede afspraken te maken.

Ook is gesproken over de nieuw ingevoerde beloningsregeling bij RVS. Met ING hebben wij als vakbonden een verschil van mening over de toepassing van artikel 12.1 van de CAO ING. Wij zijn namelijk van mening dat, zonder tussenkomst van vakbonden een belonings- en provisieregeling niet gewijzigd kan worden. ING vindt dat dit wel kan. Om het CAO-overleg op dit moment niet te frustreren met gerechtelijke procedures hebben we afgesproken dat we bekijken of we tijdens de CAO-onderhandelingen sluitende afspraken kunnen maken over de beloningsregelingen voor buitendienstpersoneel in algemene zin. Mochten we er niet uitkomen dan kan ons verschil van mening alsnog worden voorgelegd aan de CAO-commissie (artikel 13.2 CAO). Op deze wijze hopen we de belangen van onze leden optimaal te kunnen behartigen. Over de voortgang wordt u nader geïnformeerd.

Meer leden: meer invloed: werft u ook nieuwe leden????

Met vriendelijke groet,

Robert Schuurman
Bestuurder

* Intropagina Commerciële Verzekeringen

donderdag, 13 maart 2003

Deel: ' RVS Gesprek inzake lopende problemen '
Lees ook