Opkopzorg


RVZ-rapport: Samen leven in de samenleving

Op 26 juni publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het rapport : Samen leven in de samenleving. Hierin adviseert de RVZ de overheid maatregelen te nemen die het voor mensen met beperkingen mogelijk maken om deel te nemen aan de maatschappij.

In het rapport wordt gesteld dat mensen met beperkingen moeten kunnen kiezen tussen leven in een instelling en leven in de maatschappij. De Raad voorspelt dat veel mensen met beperkingen de voorkeur zullen geven aan in de maatschappij ingebedde vormen van ondersteuning (community care). Zorg en ondersteuning krijgen ze dan vanuit voor alle mensen gebruikelijke instanties zoals de school en de huisarts, in plaats van vanuit een instelling.

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen die de Raad aanbeveelt, zijn:
- uitbreiding van de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, ook voor diegenen voor wie de zorg vanuit de maatschappij misschien duurder uitpakt dan de zorg die zij in een instelling krijgen;
- uitbreiding van de werkingssfeer van de antidiscriminatiewet tot alle maatschappelijke sectoren, waaronder ook onderwijs, en volkshuisvesting;

- verantwoordelijkheid op lokaal niveau voor de ondersteuning van mensen met een beperking leggen bij de gemeenten, die als bestuurslaag het dichtst staat bij de burgers en het beste in staat is maatwerk te leveren;

- verantwoordelijkheid op rijksniveau in handen te geven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat immers in een directe lijn staat met de gemeenten.

Minder blokkades
De Raad verwacht dat deze maatregelen de blokkades om maatschappelijk te participeren voor mensen met een beperking zullen verminderen. Er zullen meer vormen van 'community care' ontstaan, en meer mensen dan nu zullen kiezen voor in de maatschappij ingebedde vormen van zorg in plaats van instellingszorg. Instellingen zelf zullen ook veranderen onder invloed van de ontwikkeling van community care. Zij zullen hun zorg en ondersteuning steeds meer op een manier organiseren dat hun klanten zo dicht mogelijk bij de maatschappij staan. Naar de mening van de Raad zal er altijd een plaats blijven voor instellingen, voor die mensen die daarvoor kiezen.

Het advies Samen leven in de samenleving" is te bestellen via de website van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Datum:
Bron: www.rvz.net

Deel: ' RVZ-rapport Samen leven in de samenleving '
Lees ook