Jaarresultaten - 07/03/2003

S.A. SIPEF N.V. - Resultaten van het boekjaar 2002

S.A. SIPEF N.V.

PERSBERICHT EMBARGO 6 MAART - 17.45 h.

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2002


* Aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten.
* Winst voor belastingen van 12,1 miljoen tegenover een verlies van 0,8 miljoen in 2001

* Vermindering van de netto financile schulden.
GROEPSPRODUCTIES
In ton 31/12/02 31/12/01
Palmolie
Rubber
Thee
219.542
10.743
6.238
204.161
10.039
6.759

De palmolie van onze eigen plantages verhoogde met ongeveer 9% door het verder in productie komen van sommige percelen bij Hargy Oil Palms Pty Ltd in Papoea-Nieuw-Guinea en bij P.T. Agro Muko, waar, zoals elders in Indonesi, het extractiepercentage verbeterde. De productiestijging van derden was beperkter daar de verwerkingscapaciteit van onze fabriek in Indonesi meer voor eigen oogsten werd gebruikt. SIPEF-CI S.A. kon genieten van een hoger rendement en een stijging van de productie van derden. Rubber kende een goed jaar. De theeproducties hadden te lijden onder de grote droogte op Java en een gebrek aan regelmatige regenval in Vietnam.

PRIJZEN

Gemiddelde marktprijzen
Prijzen in USD/ton 2002 2001
Palmolie
Rubber
Thee

CIF Rotterdam
RSS1 FOB Malaysia
FOB Jakarta
390
771
1.130
286
602
1.080
Door de hoge vraag van Indi en China bleef de stijging van de palmolieprijzen aanhouden tijdens het tweede semester. De prijs van USD 315 CIF Rotterdam begin 2002, bedroeg USD 465 CIF op het einde van het jaar.
De rubberprijzen herstelden gedurende het jaar van USct 55 per kilo FOB naar USct 84 per kilo tegen eind 2002 voor RSS1 FOB Maleisi.
Over het algemeen waren de theeprijzen onveranderd, terwijl de betere kwaliteiten iets hoger noteerden.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
In miljoenen Euro 31/12/02 31/12/01
Omzet 114,3 91,6
Bedrijfsopbrengsten 117,8 97,4
Bedrijfsresultaten 18,5 4,6
Financile resultaten voor afschrijving Goodwill -5,5 -4,4 Afschrijving Goodwill -2,4 -2,5
Financile resultaten -7,9 -6,9
Courante resultaten 10,6 -2,4
Uitzonderlijke resultaten 1,5 1,6
Resultaten voor belastingen 12,1 -0,8
Belastingen -4,6 -2,1
Vermogensmutatie vennootschappen -0,7 0,3
Geconsolideerd resultaat 6,8 -2,6
Netto resultaat, aandeel van de Groep 6,0 -1,9
Netto cash-flow, aandeel van de Groep1 14,7 6,0
In Euro per aandeel (708.054 uitgegeven aandelen) 31/12/02 31/12/01 Courant resultaat na belastingen 8,53 -6,42
Netto resultaat, aandeel van de Groep 8,50 -2,66
Netto cash-flow, aandeel van de Groep 20,70 8,53
Het resultaat voor belastingen bedraagt 12,1 miljoen vergeleken met een verlies van 0,8 miljoen in 2001. Deze opmerkelijke ommekeer is vooral te danken aan de betere palmolie- en rubberprijzen, en de stopzetting en verkoop van verlieslatende activiteiten. De groep heeft wereldwijd pensioenvoorzieningen aangelegd waar nodig. Het hoge belastingspercentage is te wijten aan sommige fiscaal niet aftrekbare kosten en provisies. De financile resultaten reflecteren voornamelijk interesten en niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op de leningen die nodig waren om de oliepalmaanplantingen en de tweede fabriek in Papoea-Nieuw-Guinea te financieren. Deze leningen zijn in euros en in US dollars en hebben geleid tot niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen door de verzwakking van de plaatselijke munt. Over het algemeen is een zwakke locale munt gunstig voor onze activiteiten, daar de verkoopprijzen worden genoteerd in US dollars.
De netto cash flow, aandeel van de Groep, bedraagt 14,7 miljoen en op een geconsolideerde basis, aandeel van derden inbegrepen, bedraagt hij 17, 3 miljoen waarvan 5,7 miljoen werd aangewend om de netto financile schuld te verminderen.
INVESTERINGEN
De groep investeerde het afgelopen jaar voor ongeveer 10,7 miljoen. Naast de normale verjongings- en vervangingsprogramma's, werd de tweede oliefabriek van Hargy afgewerkt en in gebruik genomen. Deze fabriek beschikt over een systeem om compost te produceren, waarbij de lege trossen met het afvalwater worden verwerkt tot een organische meststof en is n van de eerste in haar soort die commercieel worden uitgebaat. In Indonesi werd onze theefabriek van Cibuni 1 Netto resultaat aandeel van de Groep, vermeerderd met de afschrijvingen en andere niet-kas bewegingen, aandeel van de Groep. 3
uitgebreid en gemoderniseerd en een terminal met olietanks is in aanbouw in de haven van Padang, om de uitbreiding van P.T. Agro Muko te ondersteunen.

GECONSOLIDEERDE BALANS
In miljoenen Euro 31/12/02 31/12/01
Vaste activa 84,8 87,1
Netto vlottend actief (liquiditeiten niet inbegrepen) 11,8 12,9 Totaal netto actief 96,6 100,0
Eigen middelen, aandeel van de Groep 28,9 28,6
Voorzieningen en belastinglatenties 12,0 7,8
Belangen van derden 5,3 7,5
Netto financile schulden 50,4 56,1
Totaal netto passief 96,6 100,0
De consolidatiekring werd uitgebreid met twee verzekeringsmaatschappijen; Bruns ten Brink B.V., een 100% dochteronderneming van BDM N.V., en Asco Life N.V., een 50% dochteronderneming van Asco N.V. Sipef Guine S.A., opgericht om de uitvoer van mango's uit dat land te ondersteunen, werd eveneens opgenomen.
Aangezien de Indonesische rupiah stabiel bleef tegenover de US dollar in de laatste 12 maanden, konden de Indonesische dochterondernemingen opnieuw geconsolideerd worden via de slotkoersmethode. De impact op de resultaten was verwaarloosbaar. De Groep heeft in de Indonesische ondernemingen een provisie voor pensioenen aangelegd ten bedrage van Euro 6,3 miljoen, zoals opgelegd door de Indonesische wet en in overeenstemming met de IAS voorschriften. De verplichtingen uit het verleden werden geboekt door een vermindering van het eigen vermogen en de aangroei van het jaar van Euro 1,15 miljoen werd verrekend op de bedrijfsresultaten.
De Bedrijfsrevisoren Deloitte & Touche hebben bevestigd dat de in het bericht opgenomen boekhoudkundige informatie geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud. De informatie stemt overeen met de door de Raad van bestuur vastgestelde jaarrekening. VOORUITZICHTEN
De palmolie- en rubberprijzen liggen momenteel hoger dan de gemiddelde prijzen van vorig jaar. De theeprijzen blijven zwak, maar op hetzelfde niveau als verleden jaar. We verwachten dat onze productie van palmolie zal stijgen door de gedane investeringen, in zoverre de klimatologische condities en andere factoren normaal blijven. Mits behoud van deze omstandigheden zullen de bedrijfsresultaten derhalve nog verbeteren.
De onderhandelingen voor de verwerving door SIPEF van de 50% in Hargy Oil Palms Pty Ltd en de bijkomende 40% die de Vietnamese Regering bezit in Phu Ben Tea Company werden beindigd. Beide aankopen behoren tot onze basisactiviteiten. Deze aankopen kunnen gefinancierd worden zonder verhoging van de schulden. Na verwerving dienen wij het bijkomende deel van de schuldenlast van deze ondernemingen op te nemen in de volgende geconsolideerde rekeningen. Onze strategie blijft gevestigd op concentratie op onze basisactiviteiten en het verminderen van onze schuldenlast.
4
DIVIDENDEN
Rekening houdend met de bovenvermelde verwervingen is het niet aangewezen om dividenden uit te keren over 2002. Indien de huidige operationele omgeving behouden blijft verwacht de Raad van Bestuur om een dividenduitkering voor te stellen voor 2003 van zodra de omstandigheden het toelaten.
6 maart 2003.
S.A. SIPEF N.V. is een Belgische agro-industrile vennootschap die genoteerd is op de Brusselse Euronext. De vennootschap bezit voornamelijk meerderheidsparticipaties in tropische plantagebedrijven die zij beheert en uitbaat. De Groep is geografisch gediversifieerd en produceert een aantal basisgrondstoffen, voornamelijk palmolie. De investeringen gebeuren meestal op lange termijn in recent gendustrialiseerde landen.

AGENDA 2003

12 juni Gewone Algemene Vergadering - 15.00 uur

5 september Persbericht halfjaarlijkse resultaten

Alle persberichten en financile informatie zijn beschikbaar op onze website WWW. SIPEF.COM

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met : M.A. St. Clair-George, Afgevaardigd Bestuurder
F. Van Hoydonck, Chief Financial Officer
Tel : 0032/3.641.97.00
Fax : 0032/3.646.57.05
E-mail to finance@sipef.com

Bron: S.A. SIPEF N.V.
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' S.A. SIPEF N.V. - Resultaten van het boekjaar 2002 '
Lees ook