Gemeente Alkmaar


15 mei 2002

Saldo gemeenterekening Alkmaar 3,9 miljoen euro positief

Het college van B&W heeft met instemming kennis genomen van het resultaat van de gemeenterekening 2001. De gemeenterekening, waarin alle baten en lasten zijn verantwoord, kan worden afgesloten met een positief saldo van 3,9 miljoen euro. Het resultaat is per saldo voornamelijk toe te schrijven aan onder meer een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en het resultaat uit de grondexploitatie. In de bestuursrapportage van september 2001 was reeds een voordelig saldo geraamd van 2,7 miljoen euro.

Voordelig zijn de inkomsten in het kader van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, namelijk circa 2,5 miljoen euro. Deze inkomsten zijn onder andere een gevolg van positieve aanpassingen van de zogenoemde verdeelmaatstaven. Verdeelmaatstaven zijn criteria aan de hand waarvan de hoogte van de algemene uitkering wordt bepaald. Voorbeelden hiervan zijn het aantal inwoners, lage inkomens en grondoppervlakte bebouwing. Deze hogere uitkering is mede bepalend voor het uiteindelijke verschil tussen het reeds geraamde rekeningresultaat (2,7 mln. euro) en het uiteindelijke saldo (3,9 mln. euro)

Het voornemen is om het positieve saldo van de gemeenterekening te boeken op de reserve grondexploitatie, het Gemeentelijk Investeringsfonds en de reserve voor Melkertbanen. Een half miljoen euro zal worden gestort in de voorziening Baatbelasting Ringersbrug. 0,7 miljoen euro zal volgens het collegevoorstel dienen te worden geboekt op de post algemene reserve.

Zoekwoorden:

Deel: ' Saldo gemeenterekening Alkmaar 3,9 miljoen euro positief '
Lees ook