Provincie Utrecht

Persbericht
999727200

Samenhang jeugdzorg en jeugdbeleid steeds concreter Provincie en 10 Utrechtse gemeenten tekenen convenant voor betere samenwerking jeugdzorg

Op 10 september zullen de provincie Utrecht en 10 gemeenten convenanten sluiten om een betere samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdbeleid te realiseren. Het gaat om de gemeenten Woudenberg, Lopik, Driebergen, De Bilt, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Houten, Veenendaal en Leusden.

Het preventief jeugdbeleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de jeugdzorg behoort tot de verantwoordelijkheid van de provincie. De insteek van de provincie is dat een clint naadloos moet kunnen overgaan van de gemeentelijke zorg naar de provinciale zorg. Betere samenwerking tussen provincie en gemeenten kan er toe leiden dat instanties zoals Bureau Jeugdzorg en het algemeen maatschappelijk werk eerder kunnen worden ingeschakeld. Bureau Jeugdzorg ondersteunt gemeentelijke instellingen bijvoorbeeld door middel van trainingen. Op gemeentelijk niveau moeten politie, scholen en instellingen meer een netwerk gaan vormen, waardoor problemen bij jongeren eerder gesignaleerd worden.

Programma Jeugdbeleid en Jeugdzorg in Samenhang Sinds enkele jaren zijn de gemeenten en de provincie Utrecht bezig het lokale jeugdbeleid enerzijds en de provinciale jeugdzorg anderzijds beter op elkaar aan te laten sluiten. Met het programma Jeugdbeleid en Jeugdzorg in Samenhang dat in 1999 van start is gegaan, wordt hard gewerkt aan het vormgeven van de samenwerking tussen de gemeenten en provincie. In het kader van het programma zijn, in opdracht van de provincie, in alle Utrechtse gemeenten quick-scans uitgevoerd. Zij geven een uitgebreid beeld van de stand van zaken wat betreft de samenhang tussen lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg. Hiermee is de uitgangssituatie voor verbeteringen in kaart gebracht. Op basis van deze resultaten worden met iedere gemeente afzonderlijk afspraken gemaakt, die vastliggen in een convenant. Met het afsluiten van de convenanten wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de samenhang tussen jeugdzorg en jeugdbeleid in de toekomst vorm kan krijgen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Evelien ten Bosch, 030 - 258 2493 of per e-mail: Evelien.ten.bosch@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Samenhang jeugdzorg en jeugdbeleid steeds concreter '
Lees ook