den haag, 21 juni 1999

samenvatting bijdrage van saskia noorman-den uyl (pvda) aan het notaoverleg over de structuur uitvoering werk en inkomen (suwi)

er is forse waardering voor de minister en staatssecretaris die hun nek hebben uitgestoken om op dit complexe dossier met een consistente nota te komen. de nota is gebaseerd op de hoofdlijnen uit het regeerakkoord. met het voorstel tot verkoop van de uvi's gaat de regering verder dan het akkoord voorschrijft.
de pvda-fractie is het eens met de afwijking van het regeerakkoord daar waar de beslissing over het recht op bijstand bij de gemeente blijft. we zijn het eens met de hoofdlijnen en het doel van de nota. de vertaling van uitgangspunten van het regeerakkoord, de doelen van de suwi-nota en de gekozen oplossingen leiden op onderdelen tot ongewenste oplossingen. we hebben een aantal indringende vragen. het gaat om de volgende punten.
* heeft de werkloze voldoende baat bij de nu voorgestelde verandering?
* de positionering van de uvi's in commerciële bedrijven.
* het volume van de publieke taken uit de uvi's in de cwi's.
* het zicht op de kosten, investeringen en besparingen ontbreekt.

er blijkt vanuit vele kanten op vitale onderdelen kritiek te zijn. er is al een stevige geschiedenis op dit onderwerp met de sociale partners vanwege het verschil van opvatting over de claimbeoordeling (ser-advies). toch werd verwacht dat men wat dichter naar elkaar zou kunnen groeien vanwege het overleg van de regering met de betrokkenen het laatste half jaar. dat blijkt niet zo te zijn; hoewel men wel verandering voorstaat en hoofdlijnen onderschrijft.
de ser, star en lisv varianten passen niet in het regeerakkoord. ze bieden ook geen oplossing voor de gewenste uitvoering in het publieke domein van de wet boeten (sancties), (loon) controle, opsporing (fraudebestrijding) en verificatie.

eindelijk worden de ontwikkelingen van arbeidsvoorziening, sociale verzekeringen en bijstand in samenhang geplaatst en afgestemd. de preventie (pre-wao) mist de fractie in de voorstellen.
de positie van de werkloze kan versterkt worden. instrumenten die benut moeten worden zijn trajectbegeleiding, case management en persoonsgebonden budget/rugzak voor de cliënten aan wie geen reïntegratie traject wordt aangeboden. nodig is ook een wettelijk kader voor cliëntparticipatie en het recht van cliëntorganisaties om door de toezichthouder gehoord te worden in suwi-plan. concurrentie werkt alleen als er voldoende prikkels zijn. die ontbreken vooral in de ww. uit de wao-premiegelden moet financieel aan sociale activering bijgedragen worden.

de fractie hecht aan een stevige voortgang van het al in gang gezette beleid. de invoering van de cwi's in slanke vorm moet doorgaan. de marktwerking van reïntegratie moet in gang worden gezet door de afbouw van de gedwongen winkelnering bij arbeidsvoorziening. duidelijkheid voor arbeidsvoorziening kan niet lang meer wachten.
er is brede steun voor de verdere uitbouw van de huidige cwi's die op samenwerking zijn gebaseerd. dat geldt ook voor het opdrachtgever/opdrachtnemerschap en de marktwerking voor reïntegratie. op andere punten lijkt de fractie een pas op de plaats noodzakelijk, zoals bij de voorgenomen verkoop van de uvi's. dat, zolang niet voldaan is aan alle uitgangspunten en randvoorwaarden die aan de planontwikkeling ten grondslag liggen. de overweging om de uvi's meer in het publieke domein onder te brengen zou verder verkend moeten worden.

Deel: ' Samenvatting bijdrage PvdA notaoverleg SUWI '
Lees ook