Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

SAMENVATTING VAN 'KRACHT EN KWALITEIT'

Intelligent investeren in een sterke en sociale samenleving

Het verder versterken van de kracht en de kwaliteit van Nederland. Met dat doel heeft de fractie van de Partij van de Arbeid nieuwe ambities geformuleerd die de inzet zullen markeren op alle relevante momenten van beleidsvorming en bij het beoordelen van de begrotingsvoorstellen van de regering. Zij zullen tevens als voorzet dienen voor meningsvorming en discussie, zowel met maatschappelijke organisaties als binnen de Partij van de Arbeid zelf. Met economische groei als motor moet intelligent investeren nieuwe ruimte scheppen die een sterke economie gecombineerd met sociale kracht nog beter tot zijn recht laat komen.

De termijnen waarbinnen deze nieuwe ambities moeten worden gerealiseerd zullen worden bepaald door het jaarlijkse niveau van economische groei, de mogelijkheden tot het effectueren van nieuw beleid en in samenhang met de budgettaire kaders. Daarbij dient een meerjarig perspectief te worden geschetst, waardoor iedereen die bij de uitvoering is betrokken de gelegenheid krijgt zich in te stellen op een blijvend hoger niveau van activiteiten. Dat betekent niet alleen dat de PvdA-fractie het kabinet oproept om in de begroting van 2001 en 2002 een nieuwe balans zichtbaar te maken, maar dat zij het ook als een verplichting ziet in het verkiezingsprogramma het ingezette beleid als prioriteit verder te versterken.

De zich in een hoog tempo voltrekkende veranderingen die Nederland transformeren in een kenniseconomie en een kennissamenleving vereisen dat de daarmee verbonden uitgaven kritisch moeten worden getoetst. Die uitgaven moeten immers worden bekostigd uit het belasting- en premiegeld van de burgers aan wie de overheid verantwoording is verschuldigd. Het doelmatig investeren van dat geld vergt de kunst van het slim combineren en organiseren, kortom: intelligent investeren. Dat betekent dat het 'mengen van belangen' moet worden aangemoedigd op terreinen waar sectorale tradities te vaak bepalend zijn voor inzet en uitkomst van beleid. Meer ruimte voor nieuwe ambities betekent niet het vrijmaken van middelen voor meer van hetzelfde. Het gaat om het scheppen van economische en maatschappelijke toegevoegde waarde en aanvulling van markten. Intelligent investeren, dat komt in de kern neer op: selectief, strategisch, schoon en sociaal.

Selectief, omdat de overheid niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten en zich dus vooral op randvoorwaarden en faciliteiten moet richten. Strategisch, omdat de markt vooral te kort schiet als het erom gaat de zaken voor de lange termijn te ordenen en een onduidelijke verdeling oplevert van kosten en baten, lusten en lasten. Schoon, omdat voortdurende aandacht voor milieueffecten geboden is. Sociaal, omdat economie - hoe mondiaal die moge zijn - in de eerste en laatste plaats een zaak is en blijft voor en van mensen.

Na het succes van 'werk, werk, werk' moet een nieuwe investeringsstrategie een nieuwe toekomst mogelijk maken waarin een grotere economische kracht en een betere kwaliteit van bestaan hand in hand gaan. Met een stabiel en voorzichtig macro-economisch beleid als basis moet de op kracht en kwaliteit gerichte strategische aanpak worden gekenmerkt door het tot stand brengen van een brede kenniseconomie en kennissamenleving. Dat roept om intelligent investeren in onderwijs, kennis en innovatie, zorg, veiligheid, sociale integratie, milieu en infrastructuur.

Het stellen van deze prioriteiten heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop met de overheidsfinanciën wordt omgegaan. De PvdA-fractie wil de komende jaren de momenten van budgettaire besluitvorming gebruiken om de nieuwe balans gestalte te geven. Daarbij moeten intelligente investeringen meer ruimte bieden voor innovatie, kwaliteit en talent. Die ruimte ontstaat onder meer via aflossing van staatsschuld en reserveringen voor de toekomst in het Spaarfonds AOW. De grondslagen hiervoor moeten worden versterkt door voorrang te blijven geven aan werkgelegenheid en welvaart voor iedereen via gerichte lastenverlichting, met aandacht voor de armoedeval.

De nieuwe balans. Die moet worden gevonden in de afweging tussen investeringen, schuldaflossing en belastingverlaging. De nu al bekende aanzienlijke inkomstenmeevallers maken een nadere afweging onontkoombaar als het gaat om de uitgangspunten van het Regeerakkoord, mede omdat voor 2001 al een grote ruimte is gereserveerd voor een belangrijke belastingverlaging.

Het waarmaken van nieuwe ambities hangt in sterke mate af van de economische groei. Begrotingsevenwicht is daarbij een nieuw gegeven. Daardoor is ruimte ontstaan om in de begrotingen van 2001 en 2002 stappen te zetten in de richting van de gewenste nieuwe balans. In dat licht zal de PvdA-fractie de begrotingsvoorstellen van het kabinet bezien.

In die nieuwe balans tussen schuldaflossing, lastenverlaging, en investeringen kan in de komende jaren ruimte worden gevonden voor investering van circa 9 miljard gulden in onderwijs, zorg, veiligheid, kinderopvang en verlof. Te bereiken in drie tot vier jaar bij een groei van circa 3% per jaar, naast extra stortingen in het Spaarfonds AOW respectievelijk schuldaflossing en een nader te bepalen lastenverlaging in 2002. Daarnaast zal het Fonds Economische Structuurversterking de ruimte moeten bieden voor eenmalige investeringsuitgaven ten behoeve van informatie- en communicatietechnologie, mobiliteits- en telecommunicatie-infrastructuur, milieu en natuur. Het voorliggende wetsvoorstel kan daartoe worden gewijzigd. Daarmee komt ook op de korte termijn meer geld beschikbaar voor investeringen. Dit zou dan ook ruimte bieden in de komende jaren voor eenmalige intelligente investeringen in kennis, milieu en infrastructuur van circa 16 miljard gulden.

 

Den Haag, 10 april 2000

Deel: ' Samenvatting PvdA-nota 'Kracht en Kwaliteit' '
Lees ook