Partij van de Arbeid


Samenvatting van de begrotingsbehandeling Justitie 2000

2 november 1999 PvdA

Volledige inbreng PvdA-fractie

Deze begrotingsbehandeling is voor de PvdA-fractie een vervolg op haar inbreng van verleden jaar. Ook toen al kreeg het handhavingtekort de nodige aandacht. Het terugbrengen van het handhavingtekort is immers van het allergrootste belang. Het terugbrengen ervan wordt door verschillende zaken belemmert, zoals het feit dat het justitie-apparaat niet voldoende is toegerust en niet altijd even efficient werkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het grote cellenoverschot of het tekort aan taakstraffen voor jeugdigen. Het apparaat reageert vaak te langzaam op dreigende of reeds ontstane problemen.

Veiligheid staat hoog op de agenda van de PvdA-fractie; de overheid dient de veiligheid van de burgers te bevorderen. Daar lijkt de overheid niet voldoende in te slagen en zij wordt niet herkend als de organisatie die de kant van het slachtoffer kiest.

Natuurlijk leven we in Nederland, vergeleken met andere landen in de wereld, in een oase. Maar dat kan niet het ambitieniveau bepalen. Ook in dit land is nog veel mis. De geregistreerde geweldsmisdrijven stijgen gestaag, terwijl het ophelderingpercentage verder daalt.
Mishandelingen stegen van 13.700 in 1980 naar 38.000 in 1998, waaronder nogal wat kinderen. Per jaar worden in Nederland 40 kinderen in huiselijke kring zodanig mishandeld dat ze daaraan overlijden en dat geldt ook voor 60 vrouwen.
Wat denkt de minister te doen om de veiligheid te vergroten, de oorzaken van onveiligheid en criminaliteit te verminderen?

De PvdA-fractie meent dat preventie de beste
criminaliteitsbestrijding is. Het is bekend dat jongeren die in de problemen zitten vatbaarder zijn voor criminele invloeden. Die jongeren moeten dus geholpen worden. Maar al enige jaren wachten jeugdigen op een plaats in een justitiele jeugdinrichting. De inzet van regeerakkoordgelden verleden jaar heeft hier maar deels soelaas kunnen bieden. Ook voor TBS-inrichtingen blijven de capaciteitstekorten voortduren. Voor de PvdA-fractie zijn de wachtlijsten voor jeugdigen en voor TBS onacceptabel. Als de minister deze problemen niet kan oplossen ligt er wat de PvdA betreft bij de voorjaarsnota een claim.

Voorkomen van herhaling van strafbare feiten is ook een vorm van preventie. Met name bij zedendelicten is de kans op herhaling aanzienlijk. De PvdA-fractie vindt dat de bescherming van de samenleving tegen deze delinquenten beter moet en pleit voor een verlenging van de proeftijd naar bijvoorbeeld 15 jaar. Het risico van herhaling is bij zedendelinquenten immers vele jaren onverminderd aanwezig. Aan de proeftijd kunnen ook voorwaarden verbonden worden zoals verhuizen of het zich niet ophouden in de buurt van een voormalig slachtoffer. Ook het innemen van medicijnen en de controle daarop kunnen voorwaarden zijn in een proeftijd. Hiertoe verzoekt de PvdA de minister de noodzakelijke wetswijziging voor te bereiden.
Verder wil de PvdA van de minister weten hoe het komt dat de rechter in 50% van de gevallen besluit de TBS te beeindigen tegen het advies van de TBS-instelling in.

Uit de begroting blijkt dat er bij het Openbaar Ministerie tot het jaar 2004 geen personele uitbreiding komt, dat er zelfs parketten zijn waar ingekrompen wordt. De PvdA-fractie vindt dat geen wijs besluit met het oog op de werkbelasting, de doorlooptijden en de noodzakelijke intensiveringen, zoals slachtofferhulp. Hoe kan de minister deze behoedzaamheid verklaren?

Verleden jaar dreigden grote hoeveelheden zaken te worden geseponeerd omdat er geen zittingscapaciteit was. De tekorten bij de rechterlijke macht zijn er nog steeds. De PvdA-fractie vraagt zich af waarom die tekorten zo groot blijven.

Wapengebruik en -bezit

De fractie van de PvdA is van mening dat het wapenbezit en wapengebruik toeneemt en dat als gevolg daarvan het aantal gevallen van ernstige geweldscriminaliteit een zorgwekkende toename vertoont. Dit geeft de burger het knagende gevoel dat de balans tussen individu en samenleving dreigt door te slaan in de richting van een anti-maatschappelijk individualisme en dat de drempel voor het gebruiken van geweld onaanvaardbaar is verlaagd. Woordvoerder Arie Kuijper vraagt in dit kader aandacht voor verschillende aspecten van het wapenbezit en wapengebruik.

Kuijper krijgt de indruk dat het onderwerp wapenbezit en wapengebruik niet bepaald een hoge prioriteit heeft bij de minister. Hoewel er veel in gang is gezet en een behoorlijk aantal nota's is verschenen, moet worden geconstateerd dat de minister zich beperkt tot het ondersteunen van initiatief van anderen en de oproep om politieke discussie te stimuleren. De minister is te afwachtend.

Begin dit jaar heeft de PvdA-fractie de minister verzocht te reageren op een voorstel om de politie een ruimere bevoegdheid te geven om auto's op wapens te controleren, zonder dat er sprake is van verdenking. In haar reactie stelt de regering dat zij nu geen aanleiding ziet de bevoegdheden van de politie te wijzigen. Zij wil eerst ervaren wat de mogelijkheden zijn om de huidige bevoegdheid optimaal te gebruiken. Naar aanleiding van dit standpunt heeft de Partij van de Arbeid een initiatiefwetswijziging voorbereid dat zij tijdens de begrotingsbehandeling zal indienen. Kuijper is namelijk in tegenstelling tot het kabinet van mening dat gezien de ontwikkelingen een snelle aanpassing van de opsporingsbevoegdheid van de politie wel degelijk wenselijk is.

Daarnaast heeft de PvdA-fractie stellig de indruk dat met name de informatieverschaffing en informatieverwerking van koop en verkoop van wapens allesbehalve de toets der kritiek kan doorstaan. Wapenhandelaren moeten maandelijks lijsten bij de politie inleveren waarop gemeld staat welke wapens het bedrijf zijn binnengekomen en uitgegaan. De politie moet deze vervolgens in haar eigen systemen inbrengen. Zo blijft die informatie slechts beperkt, in de eigen regio, beschikbaar. Graag wil de PvdA van de minister weten of het niet zinvol zou zijn, over te gaan op een landelijk en uniform geautomatiseerd systeem waarbij de wapenhandelaren verplicht zijn alle wapentransacties on-line te melden.

Bij de ingangscontrole van een discotheek wordt soms gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. Hoewel portiers van een discotheek volgens de wetgeving niet gerechtigd zijn wapens in beslag te nemen, worden wapens in een aantal gevallen ingenomen. Op het moment dat een portier een wapen in bewaring neemt in afwachting van overdracht aan de politie, is ofwel de portier of de eigenaar van de discotheek in overtreding wegens het voorhanden hebben van wapens. Als gevolg daarvan worden deze wapens soms overgedragen aan de politie, maar het blijkt ook voor te komen dat de ingenomen wapens nadat de eigenaar de discotheek heeft verlaten, weer worden teruggegeven. Is de minister bereid om in overleg met de gemeenten zodanige maatregelen te nemen dat bij alle discotheken zowel inname van aangetroffen wapens mogelijk is en de overdracht aan de politie verplicht kan worden gesteld?

Woordvoerders:
Ella Kalsbeek en Arie Kuijper

Deel: ' Samenvatting van de begrotingsbehandeling Justitie 2000 '
Lees ook