Gemeente Renswoude* Verkiezing Waterschappen
Verkiezing Waterschappen
Datum: 06/02/2003 Bron: Waterschap Vallei & Eem

Samenwerking verkiezingen waterschappen
4,5 miljoen stembiljetten straks de deur uit!

Een kolfje naar de hand van waterschappen: van troebel water helder water maken. En dat gebeurde ook afgelopen donderdag tijdens een persbijeenkomst op Kasteel Groeneveld in Baarn. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat voegde samen met dijkgraaf Vergunst een erlenmeyer chemicaliën toe aan het vieze water. En ziedaar.
In het heldere water werd het nieuwe verkiezingslogo van zes samenwerkende waterschappen zichtbaar. Dat was het startsein voor waterschapsverkiezingen in Midden-Nederland.

Verkiezingslogo
staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen
dijkgraaf Daan Vergunst van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

De zes waterschappen zijn samen goed voor 4,5 miljoen kiezers die straks tussen 28 mei en 12 juni hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat om de Waterschappen Vallei & Eem, Rijn & IJssel, Rivierenland, Veluwe, en de Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, en de Stichtse Rijnlanden. Samen bestrijken zij een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Duitse grens.

Dijkgraaf Daan Vergunst van de Stichtse Rijnlanden voerde het woord namens de zes waterschappen. Hij stond stil bij kracht van de samenwerking tussen waterschappen die moet leiden tot efficiënter, effectiever, doelmatiger, transparanter, en goedkoper werken. Op het gebied van automatisering, inkopen van energie of het verwerken van vervuilde slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, zochten deze waterschappen al eerder toenadering. En nu dan voor de verkiezingen. Andere waterschappen in het land gingen hen al voor, maar niet op zon omvangrijke schaal. Het initiatief past in het streven van de zes waterschappen om te komen tot landelijke verkiezingen voor waterschapsbesturen.
Met gebundelde krachten worden de verkiezingen van de waterschapsbesturen op bekend gemaakt bij het grote publiek. Vergunst stond stil bij de beelden van de waterproblemen afgelopen maand december in Limburg, en de herdenking van de Watersnoodramp in 1953. Maar nu weer, aldus Vergunst, staan grote belangen op het spel. Want als het om water gaat, moet Nederland de komende jaren ingrijpende keuzes maken. Klimaatveranderingen, verstedelijking en bodemdaling zorgen voor toenemende neerslag, overstromende rivieren en stijgende zeespiegel. Dit vraagt in de nabije toekomst om creatieve en soms drastische oplossingen voor waterbeheer. En daarbij spelen waterschappen een hele grote rol.

Voor veel burgers is het werk van het waterschap echter onzichtbaar. Alleen als de rivieren overstromen of kelders onderlopen, krijgen de waterschappen direct de volle aandacht. De zes waterschappen hopen met hun verkiezingscampagne het belang en het werk van de waterschappen uit de schaduw te halen. Door samen te werken hopen de waterschappen meer burgers te bereiken, op een betere manier.

De onbekendheid van de burgers met de waterschappen en de lage opkomst bij verkiezingen, baart zowel de dijkgraaf als de staatssecretaris zorgen. Schultz van Haegen denkt dat voor hogere opkomsten op langere termijn meer nodig is dan samenwerkende waterschappen. Zij noemt als mogelijke oplossing de vervanging van het personenstelsel door een lijstenstelsel en concentratie van de waterschapsverkiezingen op één dag, voor heel Nederland.
Het personenstel dat nu nog in gebruik is bij waterschapsverkiezingen, stamt uit een tijd dat waterschappen nog klein waren en de kiezers de kandidaten persoonlijk kenden. Die tijd is voorbij. Wie nu bij de waterschapsverkiezing op een kandidaat stemt, kent die persoon meestal helemaal niet en weet niet waar hij of zij voor staat. Een lijstenstelsel is duidelijker, aldus de staatssecretaris. Programmas zijn met elkaar te vergelijken, net als bij verkiezingen voor de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Dat is veel meer van deze tijd. Daarom steunt de staatssecretaris het voorstel van de Unie van Waterschappen om over te stappen op een lijstenstelsel. Iets dat in haar ogen zo snel mogelijk geregeld moet worden.

Alle waterschapsverkiezingen in Nederland op één dag, zou direct bijdragen aan een grotere herkenbaarheid van deze verkiezingen. Het initiatief van de zes waterschappen noemt Schultz van Haegen dan ook een prima eerste stap in die richting. De staatssecretaris pleit er zelfs voor om de waterschapsverkiezingen en de
gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Experimenten in Zeeland laten zien dat de opkomst dan veel hoger is.

De timing van de campagne komt op een bijzonder moment. Volgende week vindt de aftrap plaats van een grote publiekscampagne Nederland leeft met water. In die campagne maken de gemeenten, de provincies, de waterschappen en het Rijk duidelijk waarom het water meer ruimte moeten krijgen in ons land. Dat betekent dat water de komende maanden flink in de belangstelling zal staan. De staatssecretaris hoopt dat de beide campagnes elkaar zullen versterken.

Tot slot roept Schultz van Haegen de zes waterschappen op om serieus werk te maken van een goede afspiegeling van de maatschappij in hun besturen. Op dit moment is maar 15 procent van alle waterschapsbestuurders vrouw. Dat vindt de staatssecretaris veel te weinig. Zij roept daarom vrouwen op om zich kandidaat te stellen voor het waterschapsbestuur.

Met de start van de campagne van de waterschapsverkiezingen zijn ook een verkiezingstelefoon en een verkiezingswebsite in werking getreden. Op het gratis telefoonnummer 0800 - 9988776 en de website https://www.waterschapsverkiezingen.nl/ is alle informatie te vinden over de verkiezingen. Verkiezingsbrochures worden komende week verspreid via o.a. bibliotheken, gemeentehuizen.

Deel: ' Samenwerkende waterschappen starten campagne bestuursverkiezing '
Lees ook