Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-074
DATUM: 25 mei 1999

Samenwerking archieven en verwante instellingen in Flevoland

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 25 mei de notitie 'Samenwerking archieven en verwante instellingen in Flevoland' vastgesteld. Dit naar aanleiding van de in maart 1999 vastgestelde Culturele profielschets Flevoland 2001-2004. In deze profielschets staat dat het provinciaal bestuur een coördinerende rol wil spelen in een structurele samenwerking van archieven en verwante instellingen. Deze samenwerking betreft het Rijksarchief, gemeentelijke archieven, archieven van de waterschappen, Nieuw Land Poldermuseum, Sociaal Historisch Centrum en Samenwerkende Bibliotheken. Ter uitvoering van deze rol zal er een projectgroep samengesteld worden bestaande uit vertegenwoordigers van bovengenoemde instellingen. Uit vooronderzoek is gebleken dat er een groeiende belangstelling is van burgers voor de geschiedenis van hun leefomgeving. De provincie wil daarom bevorderen dat de informatie over de geschiedenis van Flevoland toegankelijk wordt gemaakt zodat zowel burgers als instellingen deze informatie kunnen raadplegen. Deze toegankelijkheid wordt met name verbeterd door het aanleggen van één centrale digitale catalogus van de geschiedenis van Flevoland. Daarbij is het belangrijk dat vanuit het Flevolandse systeem ook een koppeling met informatiebestanden op landelijk niveau gemaakt kan worden. Het project start met de totstandkoming van een intentieverklaring. Er wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van educatieve projecten, acquisitie, tentoonstellingen en een eventuele gezamelijke huisvesting. Vooral het realiseren van 1 digitaalsysteem voor de diverse instellingen zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen. In de begroting 1999-2001 staan voor 1999 50.000,--, voor 2000 25.000,-- en voor 2001 10.000,-- opgenomen voor de uitvoering van het totale project.

Deel: ' Samenwerking archieven en verwante instellingen Flevoland '




Lees ook