Ministerie van Justitie

18.09.01

Justitiebegroting 2002: Investeren in kennisoverdracht en samenwerking bij bestrijding criminaliteit

Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit blijft één van de speerpunten in het beleid van het ministerie van Justitie. Elk strafbaar feit dat kan worden voorkomen is winst. Er wordt meer geïnvesteerd in samenwerking tussen de ketenpartners door het instellen van negentien arrondissementale platforms en er komt een nationaal publiek-privaat kenniscentrum. Daarnaast vindt uitbreiding plaats van het aantal Justitie in de Buurt-kantoren; het totaal komt hiermee op 23. Verder worden enkele bedrijfstakken onderzocht naar de mogelijke kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit. Het budget voor slachtofferzorg bedraagt volgend jaar meer dan veertien miljoen euro (31 miljoen gulden), dat is drie miljoen euro (bijna zeven miljoen gulden) meer dan vorig jaar.

Dit schrijft minister A.H. Korthals in de toelichting op zijn begroting voor het jaar 2002.

Preventie

In 2002 wordt een onderzoek afgerond naar de Gezondheidszorg en de Afvalverwerking om de kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit vast te stellen. Tevens vindt er een integraal onderzoek plaats onder 5000 bedrijven en instellingen naar de aard en omvang van veel voorkomende criminaliteit. Het betreft onder andere de branches: bouwnijverheid, gezondheid- en welzijnszorg, financiële instellingen en de horeca. In 2002 komt er een landelijk kenniscentrum om beschikbare kennis en ervaring op het gebied van criminaliteitspreventie actief uit te dragen en vindt uitbreiding plaats van het aantal regionale (publiek/private) platforms criminaliteitsbeheersing.

Samenwerking Justitieketen

Het tot stand brengen van een optimale afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties op regionaal niveau moet leiden tot een goed functionerende strafrechtketen. Deze moet in staat zijn om snel en doelgericht criminaliteit te bestrijden en bij te dragen aan de lokale veiligheid. Daarom is gestart met het instellen van een samenwerkingsstructuur in de vorm van in totaal negentien overlegplatforms op arrondissementsniveau; het vaststellen van gemeenschappelijke beleidskaders; het stroomlijnen van de planning & controlecyclus en het beter aansluiten van de werkprocessen van de diverse ketenpartners. Eind 2002 volgt een evaluatie.

Preventie in de wijk

Het beleid om Justitie in de Buurtkantoren (JIB) te ontwikkelen is de proefperiode voorbij, de financiële middelen zijn inmiddels structureel gemaakt. Ook in 2002 zullen er drie JIB-kantoren bijkomen, waarmee het totaal aantal stijgt tot 23. In principe blijft een JIB-kantoor vier jaar. De vier bureaus die in 97 zijn gestart hebben inmiddels een verlenging van vier jaar aangevraagd en gekregen. Het betreffen de bureaus is Arnhem Malburgen, Rotterdam Delftshaven, Amsterdam De Pijp en Maastricht. In 2002 volgt een evaluatie van acht JIB-kantoren.

In de afgelopen jaren is gestart met de invoering van het programma Communities that Care (CtC), een wijkgericht programma waarin door vroegtijdig ingrijpen bij jongeren structurele problemen op latere leeftijd wordt voorkomen. In maart 2002 volgt het advies van de commissie Opstelten. Naar aanleiding van dit advies en de evaluatie van de projecten eind 2002 wordt een beslissing genomen over een eventuele structurele implementatie. Met de instelling van de JIB-kantoren en de CtC-projecten is jaarlijks een bedrag van acht miljoen euro (bijna 18 miljoen gulden) gemoeid.

Huiselijk geweld

Geweld, ook in huiselijke kring, is een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer. In veel gevallen leidt het ook tot daadwerkelijke strafbare feiten. Justitie is daarom samen met andere departementen en organisaties van binnen en buiten de overheid in 2001 een project gestart, gericht op deskundigheidsbevordering, het formuleren van (regionaal) beleid, betere informatie-uitwisseling en samenwerking en betere hulpverlening aan slachtoffers en aan behandeling van plegers van geweld. In 2002 wordt er verdere uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Dat betekent dat een begin wordt gemaakt met een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld door de centrale en decentrale overheden en organisaties als politie, openbaar ministerie, gezondheidszorg en hulpverlening. Dit gebeurt door samenwerkingsafspraken te maken en voorzieningen te creëren om slachtoffers sneller en beter te helpen en daders sneller en beter aan te pakken. Er zullen tevens diverse onderzoeken worden afgerond, zoals een onderzoek naar huiselijk geweld onder allochtonen, de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen die daarvan getuige zijn en de relatie tussen huiselijk geweld en straatgeweld. Ook zal, waar nodig, de wetgeving worden aangepast. Zo zal onder meer het strafmaximum voor eenvoudige mishandeling worden verhoogd van twee naar drie jaar, zodat daders van huiselijk geweld sneller in hechtenis genomen kunnen worden.

Slachtofferzorg

Een goede slachtofferzorg begint bij de aangifte bij de politie en met een laagdrempelige voorziening zoals Slachtofferhulp Nederland. In 2002 wordt de samenwerking tussen de 25 stichtingen versterkt. Jaarlijks helpt deze organisatie rond de 100.000 slachtoffers. Verder wordt er ook in 2002 geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid van de Schadefonds Geweldsmisdrijven, onder meer aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar de doelgroep en het bereik van het fonds. Vanwege het stijgende aantal verzoeken aan het fonds wordt het budget vanaf volgend jaar structureel verhoogd met bijna één miljoen euro (ca. twee miljoen gulden). Tenslotte vindt aan het eind van 2002 een evaluatie plaats van de diverse experimenten met bemiddeling tussen dader en slachtoffer, voornamelijk in het jeugdstrafrecht.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 18-09-2001

Deel: ' Samenwerking bij bestrijding criminaliteit '
Lees ook