Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-21

Den Haag, 29-01-03

Samenwerking controlerende diensten in de Rotterdamse haven

Op 29 januari is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle overheidsdiensten die betrokken zijn bij de afhandeling van goederenstromen in de Rotterdamse haven. Bij deze ondertekening waren ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt de onderlinge samenwerking versterkt. Het doel is om de uit te voeren controles te coördineren en op elkaar af te stemmen waardoor enerzijds efficiency- en effectiviteitverhoging wordt bereikt en anderzijds een minimale onderbreking van het logistieke proces wordt bewerkstelligd. De deelnemende diensten wisselen voortaan spontaan en op verzoek informatie uit die van belang is voor de taakuitvoering van de diverse controlerende organisaties. De Douane Rotterdam coördineerde, mede op verzoek van het Gemeentelijk havenbedrijf, de totstandkoming van het samenwerkingsverband.

De kern van de samenwerking ligt in de coördinatie van het optreden van de controlerende instanties bij binnenkomst, invoer, doorvoer en uitvoer van goederen via de haven. In de huidige situatie wordt door belanghebbenden van alle goederenbewegingen aangifte gedaan bij de Douane. Daarmee heeft de Douane een totaaloverzicht van het goederenaanbod in de haven. In het bijzonder bij binnenkomst van goederen via de zee is er door het systeem van pre-arrival informatie gelegenheid om coördinerend op te treden voor de feitelijke aankomst van het schip en de daarmee vervoerde goederen.

De deelnemende controlerende diensten:


-De Algemene Inspectiedienst (AID)


-De Voedsel en Waren Autoriteit (Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, Keuringsdienst van
Waren)


-De Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie vervoer

-De VROM Inspectie


-De Inspectie Cultuurbezit


-De Plantenziektenkundige Dienst


-De Inspectie voor de Gezondheidszorg


-De Belastingdienst/FIOD-ECD/Kennisgroep Intellectuele Eigendom

-De Dienst Zeehavenpolitie


-De Douane Rotterdam

Deel: ' Samenwerking controlerende diensten in de Rotterdamse haven '
Lees ook