Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Ondertekening intentieverklaring Sociaal Beleid

Samenwerking en zelfredzaamheid kern van sociaal beleid in West-Brabant

Provincie en de gemeenten uit West-Brabant maken op 13 februari afspraken om de leefbaarheid in de regio te vergroten. Namens de provincie ondertekenen gedeputeerden L. Van Nistelrooij en R. Augusteijn de eerste intentieverklaring, vanuit de 18 gemeenten zullen de portefeuillehouders zorg, welzijn of volkshuisvesting dat doen. Op basis van een lijst met prioriteiten gaat ieder binnen zijn eigen mogelijkheden aan de slag. De provincie heeft de partijen voor het maken van afspraken bij elkaar gebracht. Dit gebeurt in alle vier de Brabantse regio's: Zuidoost-, Noordoost-, Midden- en West-Brabant. In West-Brabant staat het versterken van onderlinge samenwerking en het zelforganiserend vermogen van burgers centraal.

De provincie Noord-Brabant gaat in haar beleid uit van het vinden van een evenwicht tussen ruimtelijke, economische en sociale afwegingen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het evenwicht van de investeringen in de sociale kwaliteit van Brabant nog niet gevonden is. Daarom heeft de provincie samen met gemeenten en haar steunfuncties per regio een serie afspraken gemaakt om de sociale kwaliteit daar te versterken. De afspraken gelden voor 2003-2007, inhoudelijke verfijning voor 2004 en verder kan plaatsvinden na de statenverkiezingen van 11 maart as. Daarnaast investeert de provincie in versterking van het vrijwilligerswerk, de multiculturele samenleving, de breedtesport en opvoedingsondersteuning. In totaal gaat het in 2003 provinciebreed om een impuls van E 2.533.687,- voor allevier de regio's. De steunfuncties gaan een substantieel deel van hun capaciteit hiervoor inzetten.
Ook is onlangs ca. E1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van kleine kernen. Deze investering is bedoeld om functievermenging van gemeenschapshuizen met bijvoorbeeld zorg- en/of cultuurvoorzieningen mogelijk te maken. Tevens wordt in het kader van de revitalisering van het platteland een inventarisatie gedaan naar dorpsontwikkelingsplannen. Al met al gaat het sociaal beleid om meer samenwerking en inzet van zowel provincie als gemeenten.De gemeenten in West-Brabant
De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het algemene welzijns- en woonbeleid en voor de indicatiestelling in het kader van AWBZ- en WVG-beleid. Vanuit die optiek zijn zij regisseur voor de lokale samenhang tussen welzijn, wonen en zorg en dragen zij ook zorg voor de interne coördinatie tussen de verschillende relevante beleidsvelden. De gemeenten investeren daarin met de nodige (ambtelijke) menskracht en gemeentelijke middelen en maken vrijwilligerswerk en mantelzorg door haar burgers mogelijk. West-Brabant richt zich vooral op het versterken van de sociale infrastructuur om zo de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Bijzondere aandacht is er voor jongeren, vermaatschappelijking van de zorg en de multiculturele samenleving.

De provincie
De Provincie verbindt zich tot het volgende:
Meet jaarlijks de voortgang en de resultaten van de intentieverklaring en genereert daaruit beleidsinformatie t.b.v. de partijen;
Draagt bij aan de ontwikkeling van een referentiekader voor gemeenten met betrekking tot de welzijnscomponent bij het scheiden van wonen en zorg;
Maakt zich op landelijk niveau sterk voor financiële compensatie aan gemeenten voor het realiseren van de gewenste vermaatschappelijking;
Stelt capaciteit van provinciale steunfuncties en middelen beschikbaar ter ondersteuning van/uitvoering van projecten die voortkomen uit de 'regionale sociale agenda' en een bijdrage kan leveren aan de lokale uitwerking.
Draagt zorg voor interne coördinatie en afstemming tussen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, welzijn en zorg.

Zowel gemeenten als provincie willen snel aan de slag en voor het eind van dit jaar deze verklaring hebben uitgewerkt in concrete projecten.

Programma
Donderdag 13 februari zullen de gedeputeerden Augusteijn en van Nistelrooij namens de provincie de intentieverklaring ondertekenen. Een 18-tal wethouders doen dit ieder namens hun eigen gemeente. Lokatie: gemeentehuis Rucphen, Raadhuisstraat 27.
09.30 Inleiding door de heer Piet de Kroon, directeur van het PON
09.50 Vragen en discussie o.l.v. Dhr Piet de Kroon
10.15 Toelichting op het vervolgtraject
10.25 Officiele ondertekening van de intentieverklaring door wethouders en gedeputeerden en maken van groepsfoto.
10.30 Koffie met gebak

Deel: ' Samenwerking en zelfredzaamheid kern sociaal beleid in West-Brabant '
Lees ook