Universiteit van Utrecht


2 december 1999

Expertisecentrum Zuidelijk Afrika start samenwerking ministerie OC&W

Op vrijdag 17 december zullen secretaris-generaal Mr. P.H. Holthuis van het ministerie van OC&W en de Utrechtse rector magnificus Prof. dr. H. O. Voorma het contract ondertekenen over de samenwerking tussen het Expertisecentrum Zuidelijk Afrika (EZA) van de Universiteit Utrecht en de Werkgroep Zuid-Afrika van het ministerie van OC&W. De ambassadeur van Zuid-Afrika, Carl Niehaus zal hierbij aanwezig zijn. Het EZA gaat de Werkgroep vanaf januari 2000 voor een periode van vijf jaar ondersteunen.

Het EZA gaat in opdracht van de Werkgroep onder meer in kaart brengen op welke plaatsen in Nederland relevante expertise beschikbaar is met betrekking tot de onderwijssamenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Het gaat hierbij om instellingen, websites, personen en publicaties. Daarnaast verzamelt EZA op hoofdlijnen actuele informatie die relevant is voor de verdere vormgeving van de onderwijs- samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van analyses van de actuele onderwijssituatie in Zuid-Afrika of door middel van overzichten van terreinen waar behoefte is aan ondersteuning.

Het EZA is in januari 1999 van start gegaan met als doel de wetenschappelijke samenwerking tussen Zuidelijk Afrika en de Universiteit Utrecht te bevorderen. Het EZA inventariseert alle activiteiten van de Universiteit Utrecht die gericht zijn op de regio Zuidelijk Afrika en maakt deze informatie toegankelijk voor studenten en medewerkers. Bovendien worden wetenschappers uit verschillende disciplines bijeen gebracht rond een aantal onderwerpen die zowel voor de Universiteit Utrecht als voor Zuidelijk Afrika van belang zijn (bijvoorbeeld rond de thema's `multiculturalisme' en `gezondheid en milieu'). Verder organiseert het EZA onderzoekbijeenkomsten en lezingen, en brengt gebieden in kaart waarop onderzoek en onderwijs gewenst is. Daarnaast kent het EZA jaarlijks een beurs toe aan een wetenschapper uit Zuidelijk Afrika om voor de duur van zes maanden in Utrecht een bijdrage te leveren aan onderwijs en onderzoek.

Het EZA onderhoudt samen met de Stichting Kairos een documentatiecentrum op het gebied van onderwijs in Zuidelijk Afrika. Medewerkers en studenten kunnen hier informatie vinden over universiteiten en hogescholen in de regio, maar ook over onderwijsbeleid en de geschiedenis van het onderwijs. Het EZA werkt tevens samen met andere instellingen binnen het hoger onderwijs in Nederland en in het buitenland, met ministeries, ambassades en relevante maatschappelijke organisaties.

Vrijdag 17 december 1999 om 17.00 uur

Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8,

De Uithof, Utrecht

Ondertekening contract EZA en OC&W

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 2572

Laatst gewijzigd: 06 december, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Samenwerking Expertisecentrum Zuidelijk Afrika en OC&W '
Lees ook