Gemeente Eindhoven


Persbericht: 13 december 1999, no. 70.

Zes gemeenten werken samen aan sociale werkvoorziening

Bestuur Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven geïnstalleerd

De gemeenten Eindhoven, Geldrop, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre hebben samen het Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven opgericht. Met ingang van 1 januari 2000 gaan zij samen de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren. Maandag 13 december jl. werd het bestuur van het Werkvoorziening- schap genstalleerd. Ergonbedrijven zal voor deze zes gemeenten de uitvoering van de wet verzorgen. Ergonbedrijven is daarmee niet langer een vakdienst van de gemeente Eindhoven, maar een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten samen.

Voordelen van samenwerking
De nieuwe vorm van samenwerking is ingegeven door de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening. Die wet stelt eisen aan de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, waaraan de oude regeling van een aantal gemeenten niet kon voldoen. Een van de voordelen van de nieuwe schapstructuur is dat gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en voor een goede exploitatie van Ergonbedrijven. Dat geldt zowel op sociaal gebied, door medewerkers in de sociale werkvoorziening in de betreffende gemeente werk te kunnen bieden, als op financieel gebied, door er mede zorg voor te dragen dat er binnen de gemeen- te voldoende werk aan Ergonbedrijven wordt gegeven.

Bestuursleden
De bestuursleden van het Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven zijn: mevr. M. Lindhout-Das, wethouder Eindhoven (voorzitter); mevr.ir. J. Kuppens, raadslid Eindhoven; mevr. M v.d. Sanden, wethouder Geldrop; dhr. T. Vooght, raadslid Geldrop; dhr. J. Mikkers, wethouder Heeze-Leende; dhr. N. van der Palen, raadslid Heeze-Leende; dhr. H. Tops, burgemeester Valkenswaard; dhr. P. Geldens, raadslid Valkenswaard; dhr. P. Mengde, wethouder Veldhoven; dhr. P. Smetsers, raadslid Veldhoven; dhr. F. Creemers, wethouder Waalre; dhr. J. Dieleman, raadslid Waalre. Uit hun midden kozen zijn maandag jl. de leden van het Dagelijks Bestuur. Dat is als volgt samengesteld: mevr. M. Lindhout-Das (voorzitter), mevr. M. v.d. Sanden, dhr. J. Mikkers, dhr. H. Tops en dhr. P. Mengde. Later wordt het dagelijks bestuur aangevuld met twee externe leden.

Ergonbedrijven
Ergonbedrijven heeft als doelstelling werk te bieden aan mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap met een relatief grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het werk wordt gezocht bij gemeenten en andere bedrijven/organi- saties. De producten en diensten van Ergonbedrijven zijn enerzijds afgestemd op de mogelijkheden van de medewerkers en anderzijds op de behoefte op de markt. Binnen Ergonbedrijven zijn er drie divisies: Industrie, Cultuur en Bouwtechniek en Facilitair bedrijf en detachering. Tezamen bieden zij werk aan ongeveer 1750 medewerkers in de sociale werkvoorziening en aan 250 medewerkers met een andere rechtspositie. Voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening verstrekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie. Ergonbedrijven heeft in november jl. van de European Foundation for Business Qualification het predikaat 'Qualified Company' gekregen.

Deel: ' Samenwerking gemeenten sociale werkvoorziening Eindhoven '
Lees ook