Ministerie van Justitie

18.09.01

Justitiebegroting 2002: Samenwerking in vreemdelingenketen essentieel

Het jaar 2002 zal vooral in het teken staan van de uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving. Het nieuwe beleid is erop gericht om te komen tot snellere procedures in de gehele vreemdelingenketen, vermindering van het capaciteitsbeslag op de opvang en beperking van de instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hiervoor wordt geïnvesteerd in samenwerking, afstemming en regie in de keten bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. Op het asielgebied zal gewerkt worden aan de verdere invoering van behandelkantoren en aan de stroomlijning van de asielprocedure.

Dat schrijft staatssecretaris N.A. Kalsbeek in de toelichting op haar begroting voor het jaar 2002.

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft voor 2002 als prioriteit het bijhouden van de instroom en daarmee het behandelen van nieuwe aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Een andere prioriteit ligt bij het wegwerken van de voorraad bezwaarzaken. Gestreefd wordt naar een verhoging van het afdoeningspercentage in de Aanmeld centra (AC's) van gemiddeld 17% in 2001 naar 18% in 2002. Om de asielaanvragen efficiënter en daarmee sneller te laten verlopen, komen er behandelkantoren. Op deze behandelkantoren werken mensen van de IND samen met de ketenpartners. De huidige capaciteit binnen de IND is naar verwachting voldoende om de voor 2002 voorspelde instroom binnen de wettelijke termijnen te kunnen behandelen. Dit geldt voor asiel, regulier, visum en naturalisatie.

AMA's

De instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2000 was dat 15% van de totale instroom. In de beleidsnota van 1 mei jl. is gemeld dat een aantal maatregelen zal worden getroffen die zijn gericht op toelating van ama's en op het tegengaan van mensenmokkel. De maatregelen tot een bedrag van bijna 19 miljoen euro (41 miljoen miljoen gulden) zijn erop gericht de instroom van ama's te beperken en de terugkeer te bevorderen. In dit verband zal de IND worden versterkt ter verbetering van de informatiepositie en wordt het aantal ILO's (immigration Liaison officers) uitgebreid. Ook wordt de IND versterkt om het leeftijdsonderzoek te intensiveren en kinderen beneden de twaalf jaar te horen, waarvoor ook gehoormedewerkers opgeleid worden. Daarnaast is voor de opvang van ama's voor 2002 een bedrag van 162 miljoen euro (356 miljoen gulden) opgenomen.

Terugkeerbeleid

In het kader van het tegengaan van illegaal verblijf ligt een grote nadruk op het terugkeerbeleid. Het gaat hierbij concreet om het beëindigen van opvangvoorzieningen, fysieke verwijderingen, het vertrek onder toezicht en adrescontroles. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft haar organisatie aangepast. Via een regionale structuur is zij nu beter in staat haar taken op het gebied van terugkeer en doormigratie uit te voeren. De uitgaven voor de IOM zijn bedoeld voor samenwerking en overleg met de ketenpartners en het vervoer in het kader van terugkeer naar het land van herkomst en op personele en materiële kosten voor het uitvoeren van deze taken.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 18-09-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Samenwerking in vreemdelingenketen essentieel '
Lees ook