Universiteit Twente00/25 28 maart 2000

Oratie prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers over Fundamentele Aspecten van de Proceskunde

Meer samenwerking met bedrijfsleven kan de kwaliteit van opleidingen verbeteren

"Objectief gezien is er geen enkele reden om derdegeldstroom-onderzoek uit te sluiten van premies. Het College van Bestuur van de Universiteit Twente geeft al jaren premies voor verworven tweedegeldstroom-onderzoek en niet voor derdegeldstroom-onderzoek. Om het belang van interactie met de industrie te stimuleren, is het rechtvaardig als het CvB derdegeldstroom-onderzoek ook met soortgelijke premies beloont." Aldus prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers in zijn oratie op donderdag 30 maart.

Kuipers pleit er ook voor om het ontbrekende vak Computational Fluid Dynamics toe te voegen aan de eerstefase-opleiding van Chemische Technologie en de ontwerpersopleiding Procestechnologie.

Universiteiten en de Universiteit Twente in het bijzonder laten geen gelegenheid voorbij gaan om te onderstrepen dat samenwerking met het bedrijfsleven essentieel is, mede in het belang van de kwaliteit van de opleiding. Juist voor het vak procestechnologie is (intensieve) samenwerking met bedrijven van groot belang, gezien de betekenis van de procesapparatuur voor tal van processen. Kuipers hoopt dat de samenwerking in de toekomst zal worden uitgebreid en ziet graag dat het CvB dit gaat stimuleren via premies.

In zijn oratie gaat professor Kuipers nog een stap verder in zijn pleidooi om de kwaliteit van het onderwijs in de procestechnologie te verbeteren. Aangezien Computational Fluid Dynamics (CFD) in de industriële praktijk in toenemende mate een rol speelt in het ontwerp van procesapparatuur, stelt hij dat het vak CFD niet mag ontbreken in de ontwerpersopleiding procestechnologie. En om de (on)mogelijkheden van CFD in te zien, zouden chemisch technologen in de eerste fase van hun studie een kennismaking moeten hebben gehad met het vak.

Het ontbreken van het vak CFD is niet uniek voor Twente, ook de TU's Delft en Eindhoven besteden er in de opleidingen tot chemisch technoloog geen of nauwelijks aandacht aan. Kuipers: "Internationaal gezien beweegt Twente zich in dit opzicht niet in de voorhoede. De universiteit van Aalborg in Denemarken heeft het vak CFD al jaren in het curriculum. Gezien de sterke internationale positie van de Nederlandse procestechnologie, stemt dit tot nadenken." In samenwerking met de universiteit van Aalborg is Kuipers van plan om een cursus CFD aan te bieden.

Computational Fluid Dynamics

De meeste grote (petro-)chemische bedrijven beschikken momenteel over expertisegroepen die met CFD-pakketten rekenen aan stromingsverschijnselen in procesapparatuur. Hierbij is de fysische en chemische kennis van chemisch technologen nodig om de modelleringsactiviteiten (mede) te sturen en het verfijnen van de modellen te bewaken. Deze inbreng is pas mogelijk als er bij de chemisch technoloog niet alleen een gedegen basis is gelegd van allerlei fysische en chemische vakken, maar ook van numerieke wiskunde en programmeer-methoden, dat ondergebracht is in het vak Computational Fluid Dynamics.

Het is niet verbazingwekkend dat CFD in de industriële procestechnologie een steeds grotere rol gaat spelen. Dat heeft hiermee te maken dat enerzijds de betrouwbaarheid van de CFD-modellen gedurende de laatste decennia sterk is toegenomen en anderzijds de benodigde tijd om tot bruikbare oplossingen te komen sterk is afgenomen. De ontwerper kan nu nog in een vroeg stadium een aantal alternatieven ontwerpen en deze in kwantitatieve zin met elkaar vergelijken, waardoor het aantal alternatieven drastisch ingeperkt wordt. Een veel efficiëntere werkwijze dus.

Sterke aanpak vanuit de fundamenten verhoogt kwantitatief inzicht

Met de aanstelling van Kuipers als hoogleraar Fundamentele Aspecten van de Proceskunde, laat de faculteit Chemische Technologie zien dat zij dit een veelbelovend vakgebied vindt. De nieuwe hoogleraar gaat de bestaande fundamentele processen verbeteren en nieuwe processen optimaliseren. Tot nu toe richtten de onderzoekers zich meer op kwalitatieve inzichten, terwijl Kuipers zich meer gaat toeleggen op het krijgen van kwantitatieve inzichten in processen op basis van fundamentele behoudswetten.

Zo verricht Kuipers' groep samen met Unilever kwantitatief stromingsonderzoek in reactorvaten bij de bereiding van waspoeders en gebeurt dat met het bedrijf Norsk Hydro (Noorwegen) bij de kunstmestproduktie. Daarnaast wordt met AKZO Nobel, DSM en Shell samengewerkt op het gebied om stromingsonderzoek in meerfasenreactoren.


Deel: ' Samenwerking met bedrijfsleven kan opleidingen verbeteren '
Lees ook