Definitieve besluitvorming komende maanden door gemeenteraden

Aandeelhouders NV AVIRA zetten belangrijke stap op weg naar samengaan met AVR-Bedrijven

De aandeelhoudersvergadering van NV AVIRA heeft woensdag 6 oktober een belangrijke stap gezet op weg naar het samengaan van het in Duiven gevestigde afvalverwerkingsbedrijf met Holding AVR-Bedrijven NV in Rotterdam. Over de definitieve overdracht van de AVIRA-aandelen aan AVR dient de komende maanden besluitvorming plaats te vinden door de gemeenteraden van de gemeenten-aandeelhouders. De juridische overdracht van de aandelen kan dan omstreeks de jaarwisseling plaatsvinden. AVIRA en AVR vormen dan samen een van de grootste afvalverwerkingsbedrijven van Nederland met in totaal 1600 personeelsleden en een omzet van 700 miljoen gulden.

Het groene licht van de aandeelhoudersvergadering is een uiterst belangrijke stap in een proces dat eind vorig jaar werd ingezet. Toen werd besloten tot een gezamenlijke strategische oriëntatie van AVIRA en AVR, waarbij geen enkele optie werd uitgesloten. Op 1 juli van dit jaar verleende de aandeelhoudersvergadering een mandaat aan de directie en de Raad van Commissarissen van AVIRA om met AVR te onderhandelen over de verkoop van de AVIRA-aandelen. Dit heeft geleid tot een bieding van AVR, die door de aandeelhouders positief is ontvangen. Vastgesteld is dat de bieding voldoet aan het op 1 juli verleende mandaat. Daarom is de kans groot dat het samengaan van AVIRA en AVR doorgang zal vinden. Het is de bedoeling dat de diverse gemeenteraden vóór medio december definitief besluiten tot overdracht van hun aandelen.

Het samengaan met AVR past binnen de bedrijfsstrategie waarvoor AVIRA kort na de verzelfstandiging in 1995 gekozen heeft. Een belangrijk onderdeel van die strategie is de versterking van de positie van het bedrijf in de afvalketen door schaalvergroting. Schaalvergroting is nodig vanwege een aantal ontwikkelingen in de afvalbranche, zoals de steeds grotere marktwerking en technologische vernieuwingen. Binnen enkele jaren zullen in Europa ook voor wat betreft de afvalverwerking de grenzen vervallen. De afvalsector ontwikkelt zich bovendien steeds meer tot een kapitaalintensieve industrie. Bedrijven en overheden verlangen een grote variëteit aan diensten en producten tegen zo laag mogelijke kosten. Alleen door schaalvergroting kan voldoende alert op deze ontwikkelingen worden ingespeeld.

AVIRA is ervan overtuigd dat de continuïteit van het bedrijf door het samengaan met AVR voor een lange periode wordt gewaarborgd. Om die reden ging de voorkeur vanaf het begin ook uit naar samenwerking met AVR. Beide bedrijven bestrijken samen het grootste deel van Midden Nederland. Vanuit die sterke positie kunnen zij activiteiten ontplooien in andere gebieden, waarbij met name ook gedacht wordt aan de Duitse markt. Het samengaan van AVIRA en AVR biedt daarnaast betere mogelijkheden om bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Dat geldt evenzeer voor het exploiteren van kennis en expertise op het gebied van afvalverwerking.

Gebleken is ook dat de bedrijfsculturen van beide partners nauw op elkaar aansluiten. AVIRA gaat er dan ook vanuit dat het samengaan met AVR niet het sluitstuk van een ontwikkeling is, maar juist de start van een nieuwe periode.

Van belang bij de beslissing tot verkoop van de AVIRA-aandelen door de gemeenten is verder dat de overheidsbetrokkenheid bij de afvalverwerking de laatste jaren minder belangrijk is geworden. Zo worden de milieuhygiënische belangen gewaarborgd door de milieuwetgeving en de handhaving daarvan. Daarnaast houdt AVIRA zich steeds meer bezig met de verwerking van bedrijfsafval. Huishoudelijk afval vormt momenteel nog slechts een derde van het totale afvalaanbod bij AVIRA.

Direct na afloop van de aandeelhoudersvergadering zijn de ondernemingsraad, vakbonden en het personeel van AVIRA op de hoogte gebracht. Het samengaan met AVR-Bedrijven heeft geen nadelige gevolgen voor de personele bezetting van AVIRA. Integendeel, want verwacht wordt dat de mogelijkheden tot uitbreiding van activiteiten zullen leiden tot meer werkgelegenheid. De ondernemingsraad heeft in deze adviesrecht.

Deel: ' Samenwerking NV AVIRA en AVR-Bedrijven '
Lees ook