Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM:Samenwerking ruimtelijke ordening en milieu loont

Dit persbericht vervangt:
APS MINVROM: APS Tussenevaluatie Cie. Stad en Milieu.

Vroegtijdige samenwerking tussen ruimtelijke ordening en milieu loont

Eerder deze dag heeft de voorzitter van de Evaluatiecommissie Stad & Milieu, de heer J. Fokkens, de resultaten van de Tussenevaluatie Stad & Milieu aangeboden aan de Directeur Generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM, de heer H. van der Vlist. De commissie oordeelt positief over de ontwikkeling die met Stad & Milieu is ingezet. Zij constateert dat de optie om onder voorwaarden van bepaalde milieunormen af te mogen wijken, voor de experimentgemeenten een extra stimulans is geweest om eerder met probleemlocaties aan de slag te gaan. De mogelijkheid van normoverschrijding schept ruimte in het denken en stimuleert een kwaliteitsgerichte aanpak. Opvallend is dat de meeste experimentgemeenten voor het realiseren van hun plannen uiteindelijk niet van de normen af hoeven te wijken. Een grondige inventarisatie van het gebied, het vroegtijdig overleggen tussen ruimtelijke ordening en milieu en het zorgvuldig nalopen van de wettelijke mogelijkheden doen al hun werk. Integraal werken blijkt de sleutel tot het succes en dat vereist vooral investeren in de organisatie en werkwijze, op alle overheidsniveaus.

Stad & Milieu
Het doel van het project Stad & Milieu van het ministerie van VROM is te experimenteren met de integratie van ruimtelijke ordening en milieu. Het project moet duidelijk maken of een integrale aanpak gericht op één gebied werkt om complexe problemen aan te pakken. Ook wil het ministerie kijken of de huidige wetgeving toereikend is om de ruimte efficiënter te gebruiken en daarbij de leefkwaliteit te verbeteren. Bijzonder aan het project is dat afwijking van bestaande regelgeving onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om de .optimale. leefkwaliteit en zuinig en doelmatig ruimtegebruik te realiseren. Sinds mei 1997 experimenteren 24 gemeenten met maatwerkoplossingen.

Evaluatiecommissie Stad & Milieu
Er is op verzoek van het parlement een onafhankelijke commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor twee evaluatiemomenten: de tussenevaluatie en de eindevaluatie waarvan de resultaten eind 2004 bekend gemaakt moeten zijn.

De Evaluatiecommissie Stad & Milieu is breed samengesteld en bestaat uit afgevaardigden van: Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, wetenschap, minister van VROM, Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en de Stichting Natuur en Milieu. Daarnaast maakt een maatschappelijk vertegenwoordiger deel uit van de commissie. De voorzitter is mr. J. Fokkens, voormalig burgemeester van Doetinchem.

Deel: ' Samenwerking ruimtelijke ordening en milieu loont '
Lees ook